photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Dyplomanci Procedura obiegu dokumentów dotycząca przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Procedura obiegu dokumentów dotycząca przygotowania do egzaminu dyplomowego.

Ostatnio zmodyfikowane 2019-07-04 08:36
dyplomanci kierunku leśnictwo niestacjonarne
 • Student składa u Promotora ostateczną wersję elektroniczną pracy dyplomowej, na ustalonym z nim nośniku danych [w formacie PDF, max. 30 MB].

 • Promotor dodaje  i  uruchamia  badanie  pracy w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, a po zapoznaniu się z raportem, podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pracy dyplomowej do obrony.

 • Promotor drukuje „Raport ogólny” i w sekcji wnioski tego raportu dokonuje oznaczeń, dotyczących wyników badania oraz wnioskuje o dopuszczenie lub niedopuszczenie do obrony.

 

 • W przypadku dopuszczenia do obrony, Promotor podpisuje 3 egzemplarze pracy dyplomowej w wersji papierowej oraz wręcza studentowi raport z badania antyplagiatowego w JSA.

Studenci przed egzaminem dyplomowym składają w Dziekanacie:

 

 • 3 egzemplarze (podpisane przez Promotora) pracy dyplomowej w wersji papierowej.

Dwa egzemplarze muszą być oprawione w twardą oprawę,  jeden może być oprawiony w miękką oprawę

z płaskim brzegiem.  Zarządzenie  dotyczące edycji prac dyplomowych zamieszczone jest na stronie

wydziałowej w zakładce Dziekanat >> Dyplomanci .

 

 • 3 płyty CD z wersją cyfrową pracy dyplomowej [ format PDF, max. 30 MB, w papierowych kopertach].

 

 • Raport z badania antyplagiatowego w JSA.

 

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 

 • AKTUALNY  Dowód Osobisty do wglądu celem weryfikacji danych w HMS.

 

 • Oświadczenie dotyczące przetwarzanie danych osobowych (wydrukowane z e-HMS-u i podpisane przez studenta).

 

 • Karta osiągnięć indywidualnych.

 • 4 lub 5 jednakowych  zdjęć do dyplomu o wymiarze 4,5 x 6,5 cm. [5 zdjęć składają studenci zainteresowani dodatkowym odpisem w języku angielskim].

 

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim [dla zainteresowanych].

Najpóźniej w dniu odbioru dyplomu:

 • Legitymację studencką.
 • Kartę obiegową.

UWAGA !!!   Niepełne  zestawy  dokumentów  nie  będą  przyjmowane.

Po złożeniu w Dziekanacie dokumentów, zostanie założony przypis z tytułu

OPŁATY za DYPLOM  (60 zł lub z odpisem w języku angielskim 100 zł)

– płatne na indywidualne konto studenta.

Opłata musi być zaksięgowana w systemie hms przed dniem obrony.

Po spełnieniu powyższych formalności  oraz uzyskaniu pozytywnych recenzji pracy dyplomowej, Dyplomantowi zostanie wyznaczony dokładny termin obrony, zgodnie z regulaminem studiów – do dwóch miesięcy od złożenia pracy.

 

W roku akademickim 2018/2019 egzaminy dyplomowe [inżynierskie i magisterskie] odbywać się będą w niżej podanych terminach:

   • 08 - 10  lipca 2019 r.
   • 16 - 18  września 2019 r.

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać we właściwym dla rodzaju studiów Dziekanacie

Narzędzia osobiste
Zaloguj