photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Łowiczem

Konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Łowiczem

Ostatnio zmodyfikowane 2017-04-19 12:28
Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ogłasza XIV edycję Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Łowiczem

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe:  licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktorskie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:

  1. Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport),
  2. Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).

 

Celem ogłoszonego konkursu jest upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza, wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac z tych dziedzin.W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2014-2017. Zgłoszenia prac dyplomowych do konkursu mogą dokonywać samodzielnie autorzy prac oraz uczelnie i promotorzy za zgodą autorów. Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac dyplomowych.

Zgłoszenie pracy do konkursu powinno zawierać:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą autora pracy na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu;
  2. streszczenie pracy, w przypadku prac o tematyce gospodarczej wskazujące na jej walory w aspekcie rozpoznawania i rozwiązywania problemów rozwoju gospodarczego Łowicza (streszczenie wraz z opisem bibliograficznym nie powinno przekraczać 3 stron);
  3. pełny tekst pracy, w wersji drukowanej oraz zapis elektroniczny (CD lub DVD);
  4. potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni;
  5. kopię opinii promotora pracy;
  6. oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację jego danych osobowych oraz wykorzystanie pracy dyplomowej lub jej elementów do potrzeb (po korekcie redakcyjnej) Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

 

Wysoko premiowane będą prace o szczególnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łowicza. Zgłaszana praca konkursowa powinna posiadać wysoką wartość merytoryczną, poszerzać wiedzę o Łowiczu, regionie, ewentualnie mieć inne wysokie walory np. użytkowe (jeśli praca będzie efektem badań nad nowatorskimi zastosowaniami możliwymi do wykorzystania w gospodarce lub administracji).

Przy ocenie pracy zostanie wzięty pod uwagę poziom merytoryczny, dobór źródeł, pogłębiona analiza zjawisk związanych z tematyką konkursu, samodzielność formułowania wniosków, komunikatywność przekazu, jak i walory popularyzatorskie.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać korespondencyjnie w trwale zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”, do dnia 30 września 2017r.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 10 listopada 2017r. na uroczystości upamiętniającej Odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych UM w Łowiczu Stary Rynek 1, budynek „C” pok. nr 43 tel. 046 830 91 49, e-mail: kultura@um.lowicz.pl

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, których prace zostały obronione w latach 2015-2017 do uczestnictwa w konkursie, na zwycięzców czekają nagrody.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Informacja ze strony: www.lowicz.eu

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj