photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Ogłoszenia Dziekanatu Informacje dla nowo przyjętych studentów WL

Informacje dla nowo przyjętych studentów WL

Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-08 08:40
... czyli co trzeba wiedzieć, zrobić i o czym pamiętać, żeby dobrze zacząć studia :-)

 

 

INFORMACJE  OGÓLNE

 

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się w piątek 5 października 2018 r. o godz. 12.00 w Auli Kryształowej.

Jest to uroczystość, w której ma obowiązek uczestniczyć każda osoba przyjęta na studia stacjonarne I stopnia. W trakcie inauguracji obowiązuje strój galowy. Na inaugurację wydziałową należy przybyć ok. 20 minut przed terminem jej rozpoczęcia.

Zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych rozpoczynają się 1 października, wg planu zajęć dostępnego na stronie internetowej.

Pierwsze zjazdy i zajęcia na studiach niestacjonarnych rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem, wg planu zajęć dostępnego na wydziałowej stronie internetowej.

 


 

Przed rozpoczęciem zajęć, student powinien zapoznać się z następującymi dokumentami:


 

Pomoc materialna dla studentów

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów SGGW, - w przypadku stypendium socjalnego - szczególnie z zasadami obliczania i dokumentowania dochodów (zał. nr 2) do Regulaminu oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium. Aktualne druki Wniosków i Załączników dostępne będą w ostatnich dniach września.

Wnioski stypendialne należy składać w Dziekanacie 0/9
w dniach  1-16.10.2018 r. (dla wniosków z wypłatą od października)

od 17 do 31 października 2018r. należne od listopada

do końca każdego miesiąca należne od następnego miesiąca


 

Legitymacja Studencka – ELS (Elektroniczna legitymacja studencka)

ELS przygotowywane są sukcesywnie dla osób, które wniosły opłatę za legitymację [nr indywidualnego konta do wpłat i termin płatności dostępny jest po zalogowaniu się do wirtualnego dziekanatu].

Proces przygotowania ELS trwa ok. 10-15 dni roboczych od momentu zaksięgowania opłaty za legitymację na koncie SGGW. Prosimy o zwrócenie uwagi na termin płatności określony w wirtualnym dziekanacie SGGW. Zaksięgowanie na koncie SGGW opłaty po terminie wskazanym w wirtualnym dziekanacie może skutkować opóźnieniem w wydaniu legitymacji. Legitymacje dla studentów studiów stacjonarnych wydawane są w terminach określonych przez Dziekanat, dla studentów studiów niestacjonarnych – na 1 lub 2 zjeździe (zależnie od wpłat i możliwości ich przygotowania).

Studenci kontynuujący studia II stopnia w SGGW po ukończeniu w SGGW studiów I stopnia nie wnoszą opłaty za ELS. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.

 


 

Wirtualny dziekanat

Kandydatów, którzy jeszcze nie studiowali w SGGW, po uzyskaniu numeru albumu (informacja poniżej) zachęcamy do jak najszybszego utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Na stronie Wirualnego Dziekanatu (eHMS) wybieramy pod okienkiem logowania zielony link [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów], wypełniamy niezbędne dane, ustanawiamy hasło, pytanie pomocnicze z odpowiedzią i otrzymujemy unikalny numer NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) służący do zalogowania. Numer ten należy zachować/zapamiętać
Logowanie do konta możliwe jest za pomocą nr NIU i ustanowionego hasła.

Kandydaci, którzy kontynuują naukę w SGGW logują się do eHMS za pomocą dotychczasowego numeru NIU i ustalonego hasła.

 


 

Numer albumu

Numery albumów niezbędne do rejestracji w wirtualnym dziekanacie SGGW są nadawane nowoprzyjętym na studia po zakończeniu rekrutacji.  Kandydaci, którzy studiowali w SGGW będą posiadali dotychczasowy numer albumu.

Po uzyskaniu numeru albumu prosimy o utworzenia konta w wirtualnym dziekanacie SGGW i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

 


 

Umowy i opłaty

Po rozpoczęciu zajęć studenci zgłaszający się po odbiór/przedłużenie legitymacji studenckiej będą podpisywali umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne, studenci studiów niestacjonarnych dodatkowo składają oświadczenie o wyborze sposobu płatności oraz ewentualnie - o wnoszeniu opłat w ratach. Podpisanie umowy - zgodnie z regulaminem studiów - powinno nastąpić do 2 tyg. od rozpoczęcia studiów. Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja ze studiów.

Studenci studiów niestacjonarnych WL na I zjeździe MUSZĄ zgłosić się do Dziekanatu, by dopełnić wszystkich formalności.

Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna w celu podpisania umowy mogą zgłaszać się już od 29.09.2018 r.

Opłaty za studia niestacjonarne nowi studenci wnoszą PO PODPISANIU UMOWY.
Termin płatności oznacza zaksięgowanie środków na koncie Uczelni
i określony został indywidualnie dla poszczególnych kierunków studiów, w zależności od daty pierwszego zjazdu.

W przypadku opłaty za studia wnoszonej przez firmę prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce Opłaty.

 


 

Orzeczenie lekarskie Lekarza Medycyny Pracy

Po odbiór/przedłużenie legitymacji i w celu podpisania umowy należy zgłosić się z orzeczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza medycyny pracy (o ile nie zostało ono dołączone do składanych dokumentów).

Skierowanie do LMP dostępne jest do wydruku w Systemie Obsługi Kandydatów.

Wykaz podmiotów (przychodni), z którymi zawarto umowy na wykonanie badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego znajduje się na stronach Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

 


 

Lektoraty i WF

Nowoprzyjęci na muszą zapoznać się z regulaminem, informacjami o warunkach zaliczenia zajęć, wybrać grupę i godziny zajęć dostosowane do planu zajęć na studiach i dokonać zapisu.

Do zapisów na zajęcia z WF i Języka obcego niezbędny jest numer albumu.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 


 

Plany studiów, podział na grupy

Zachęcamy do śledzenia informacji dla studentów na stronie internetowej Wydziału Leśnego. Informacje dotyczące planów zajęć oraz inne informacje dotyczące organizacji zajęć na danym kierunku będą publikowane na wydziałowej stronie internetowej oraz przekazywane Państwu za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu [informacje dotyczące m.in. podziału na grupy].

 


 

Domy studenckie

Podania o przyznanie miejsca w Domu Studenckim należy składać w Administracji Domów i Stołówek Studenckich w wyznaczonych i podanych na stronach internetowych DS terminach. Informacja na stronach Administracji Domów i Stołówek Studenckich.

Narzędzia osobiste
Zaloguj