photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Opłaty Opłaty za dokumenty

Opłaty za dokumenty

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-17 11:27

 

Zgodnie z § 21.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów:

1. Uczelnia pobiera opłaty za wydanie:

  • legitymacji studenckiej i jej duplikatu;
  • indeksu i jego duplikatu;
  • dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
  • świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i jego duplikatu.

 

2. Opłaty za wydanie dokumentów wymienionych w ust. 1 pobiera uczelnia w wysokości zgodnej z kosztami poniesionymi na ich wykonanie, nie wyższej jednak niż:

  • 5 zł - za wydanie legitymacji studenckiej;
  • 17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
  • 4 zł - za wydanie indeksu;
  • 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
  • 30 zł - za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych;
  • 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 

3. Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.


4. Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 19 zł.

5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3, wnosi się na rachunek bankowy uczelni lub w miejscu wyznaczonym przez rektora.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 4, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta z opłat, o których mowa w ust. 1.

 

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj