photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Opłaty Zmiany zasad wnoszenia opłat za studia przez firmy

Zmiany zasad wnoszenia opłat za studia przez firmy

Ostatnio zmodyfikowane 2015-10-05 16:33
Przypominamy o obowiązujących od 1.01.2014 r. zmianach w sposobie płatności za studia dokonywanych przez firmy. Poniżej tekst dokumentu wprowadzającego te zmiany.

 

 

Uchwała Nr 20 -2013/2014
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 16 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały nr 83 - 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 60 pkt 17) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale nr 83 - 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w całości lub części wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

1) Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone za studenta przez zakłady pracy lub inne instytucje, powinny być dokonywane na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW, o którym mowa w § 7 ust. 1 w terminach określonych w § 4.

2) Faktury wystawiane będą wyłącznie na pisemny wniosek studenta, złożony do Kwestury SGGW w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca w którym dokonano wpłaty.
W wystawionej fakturze nabywcą będzie student zaś płatnikiem zakład pracy lub inna instytucja dokonująca wpłaty.

3) We wniosku, o którym mowa w ust.2 należy podać dane nabywcy - studenta (imię, nazwisko, adres, numer PESEL), dane płatnika (nazwę , adres, numer NIP), wysokość oraz datę wpłaty.

4) Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 faktury nie będą wystawiane.

2. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) Studenci studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wnoszą opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego SGGW przydzielony każdemu studentowi, odrębnie dla każdego toku studiów, identyfikujący studenta w systemie informatycznym obowiązującym w uczelni.

§ 2

W pozostałej części uchwała, o której mowa w ust. 1, pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Dydaktyki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj