photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Dziekanat Pomoc materialna Terminy składania wniosków stypendialnych

Terminy składania wniosków stypendialnych

Ostatnio zmodyfikowane 2017-09-15 10:57
- dotyczy WSZYSTKICH studentów kierunku leśnictwo i gospodarka przestrzenna –

 

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego i/lub stypendium rektora dla najlepszych studentów powinny zapoznać się z informacjami dotyczącymi pomocy materialnej dla studentów SGGW, - w przypadku stypendium socjalnego - szczególnie z zasadami obliczania i dokumentowania dochodów (zał. nr 2) do Regulaminu oraz podjąć starania związane ze zgromadzeniem niezbędnej dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o przyznanie stypendium.

Aktualne druki Wniosków i Załączników dostępne będą w ostatnich dniach września.


 

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SOCJALNEGO  i STYPENDIUM SPECJALNEGO  dla osób niepełnosprawnych [razem z niezbędnymi załącznikami] należy składać we właściwym dla rodzajów studiów dziekanacie, w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia semestru, czyli

do wtorku 10 października 2017 r. do godz. 13.00.

W przypadku złożenia wniosku po upływie ww. terminu, świadczenia te mogą być przyznane od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, pracownik dziekanatu wzywa studenta, zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

 

Wnioski o przyznanie STYPENDIUM  REKTORA dla najlepszych studentów [razem z niezbędnymi załącznikami] należy składać we właściwym dla rodzajów studiów dziekanacie, w ciągu 7 dni roboczych od rozpoczęcia semestru, czyli

do wtorku 10 października 2017 r. do godz. 13.00.

W przypadku złożenia wniosku po terminie student może otrzymać świadczenie, jeżeli wniosek został złożony do momentu rozdysponowania środków przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów.

 

Wszystkie regulaminy, zarządzenia i druki dotyczące pomocy materialnej są już dostępne na stronie Uczelni [przekierowanie ze strony WL, zakładka Dziekanat/Pomoc materialna].

Studenci studiów niestacjonarnych, którzy w podanym terminie nie mają zjazdów mogą przesyłać dokumenty pocztą.

 

Pierwsza wypłata stypendium będzie po 5.12.2017 r.  [z wyrównaniem].

 

 


Narzędzia osobiste
Zaloguj