photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Wydział Historia

Historia Wydziału Leśnego SGGW

Ostatnio zmodyfikowane 2015-02-13 15:38

 

Wydział Leśny SGGW w Warszawie nawiązuje swoimi tradycjami do Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w 1816. Była to pierwsza na ziemiach polskich – a jedna z pierwszych w świecie – leśna uczelnia o charakterze akademickim. W roku 1831 Carski zaborca zamyka Szkołę. W 1840 roku powstaje Oddział Leśny Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, który został przeniesiony w 1869 roku do Puław. W 1916 roku powstają w Warszawie Wyższe Kursy Leśne przy Towarzystwie Kursów Naukowych.

Po odzyskaniu niepodległości Towarzystwo Kursów Naukowych przekształca się w Królewsko-Polską Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Rok później Uczelnia zostaje upaństwowiona i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), a zatem Wydział Leśny jako część uczelni o nazwie „Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego” istnieje od 1919 roku.

Również w 1919 roku utworzona została terenowa baza dydaktyczna i terenowa Wydziału, kiedy na mocy rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Publicznych z dnia 15 lipca 1919 roku SGGW przejęła w zarząd nadleśnictwo w Skierniewicach. Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1955 roku lasy pozostające w zarządzie Szkoły zostały wyłączone z Ministerstwa Leśnictwa i przekazane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego dla celów naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Otrzymały one nazwę „Lasy Doświadczalne Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego”, a ostateczną formę organizacyjną i prawną uzyskały na mocy zarządzenia Ministrów: Szkolnictwa Wyższego i Finansów z dnia 12 lutego 1960 roku. Obecnie Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie stwarza odpowiednie warunki do wykonywania prac naukowo-badawczych przez pracowników naukowych Uczelni oraz stanowi miejsce praktyk i ćwiczeń terenowych dla studentów kierunków: leśnictwo, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna i biologia.

Obecnie na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie oferowane są studia na kierunku „leśnictwo” na wszystkich stopniach kształcenia zgodnych z Deklaracją Bolońską oraz standardami kształcenia MNiSW. Są to: 3,5-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym, 4-letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym, 1,5-roczne studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) o specjalności „technologie informacyjne w leśnictwie” („Forest Information Technology”) prowadzonych w języku angielskim wspólnie z Wydziałem Lasu i Środowiska Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Eberswalde (Niemcy) w trybie stacjonarnym, 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym. Kierunek "leśnictwo" posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Leśnym, na mocy zarządzenia JM Rektora SGGW i porozumienia dziekanów Wydziału Leśnego,  Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, prowadzony jest kierunek międzywydziałowy "gospodarka przestrzenna". Są to 3,5-letnie stacjonarne i 4-letnie niestacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie stacjonarne i 2-letnie niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie). Kierunek "gospodarka przestrzenna" posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ponadto Wydział oferuje 4-letnie studia doktoranckie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe („Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej w Leśnictwie i Ochronie Przyrody”, „Zrównoważone użytkowanie obszarów leśnych w rozwoju regionalnym” i „Nadzór i zagospodarowanie lasów prywatnych”). Łącznie na wszystkich rodzajach studiów uczy się około 1500 osób. Pracownicy Wydziału prowadzą również zajęcia na innych kierunkach, prowadzonych przez różne wydziały.

Kadrę Wydziału Leśnego stanowią nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą nauczanie przede wszystkim na kierunku leśnictwo oraz badania naukowe powiązane z procesem dydaktycznym. Na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych jest (stan na 1 stycznia 2014 r.) 80 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, w tym: 11 z tytułem naukowym profesora, 18 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 49 ze stopniem naukowym doktora oraz 2 z tytułem zawodowym magistra. Ponadto działalność Wydziału wspiera 20 pracowników technicznych i 8 administracyjnych.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplina leśnictwo oraz tytułu naukowego profesora nauk leśnych. W wyniku przeprowadzonej w 2010 roku parametryzacji, Wydział Leśny został zaklasyfikowany do I kategorii jednostek naukowych.

 

 

 

Narzędzia osobiste
Zaloguj