photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Pracownicy

Katarzyna Marciszewska

Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 17:44

Dr inż. Katarzyna Marciszewska

 

Budynek 34, pok. 0/107

Imie.Nazwisko (at) wl.sggw.pl (FirstName.LastName (at) wl.sggw.pl)

tel: 22 593 80 26

Konsultacje w roku akademickim 2019/2010: tylko po umówieniu mailowym,

urlop do 30 września 2020.

 

Tematyka badawcza:

 • Aktywność kambium i dynamika różnicowania się słoja drewna u rodzimych i obcych gatunków drzew leśnych w warunkach „common garden”
 • Aktywność kambium i dynamika różnicowania się łyka wtórnego u rodzimych i obcych gatunków drzew leśnych w warunkach "common garden"
 • Środowiskowe modyfikacje struktury i funkcjonowania drewna drzew leśnych
 • Zamieranie drzew leśnych, w szczególności w aspekcie strukturalnych i funkcjonalnych modyfikacji drewna


Prowadzone przedmioty:

obowiązkowe:

Botanika leśna I i II – WL SSPS, NSPS

Fizjologia – WL SSPS, NSPS

Fitosocjologia leśna - WL SSI, NSI

Szata roślinna i fauna Polski – WBiIŚ SSI

fakultatywne/specjalizacyjne:

Drewno, jako klucz do rozpoznawania gatunków drzew – WL, SSPS
Drewno - ewolucja, struktura i modyfikacje środowiskowe – WL, SSDS
Martwe drewno – WL, SSDS
Czynna ochrona roślin i zwierząt – WL, SSDS
Botanika w kontekście kulturowym – WL, SSPS
Kulturowe znaczenie lasów – WL, SSDS, MSRiT SSPS
L’Anatomie du bois des arbres forestiers – ERASMUS, fakultet ogólnouczelniany w języku francuskim
Arbres forestiers en Pologne - Erasmus, fakultet ogólnouczelniany w języku francuskim

 

Proponowana tematyka prac dyplomowych

 • Aktywność kambium i dynamika tworzenia się rocznego przyrostu łyka wtórnego u rodzimych i obcych gatunków drzew leśnych  w warunkach "common garden"
 • Środowiskowe modyfikacje struktury i funkcjonowania drewna u drzew leśnych
 • Przewodnictwo hydrauliczne drzew: uwarunkowania strukturalne, wydajność i bezpieczeństwo przewodzenia wody
 • Las, jako źródło wartości kulturowych i ich wykorzystanie w edukacji przyrodniczej: praca przeglądowa, z wykorzystaniem badań ankietowych lub w formie projektu np. ścieżki edukacyjnej, mapy tematycznej i inn.
 • Projektowanie i ocena leśnych ścieżek edukacyjnych
 • Tematy zaproponowane przez studentów

 

Wybrane publikacje

 • Marciszewska K., Tulik M. 2013. Hydraulic Efficiency and Safety of Xylem Sap Flow in Relation to Water Stress in Woody Plants. W: Vanderlei Rodrigues da Silva (ed.), Hydraulic Conductivity. InTech, ISBN 980-953-307-568-1, Rijeka: 1-32.
 • Tulik M, Marciszewska K. 2013. Strukturalne i funkcjonalne modyfikacje drewna pni zamierających jesionów (Fraxinus excelsior L.). Sylwan, 157, 4: 288-297
 • Zarębska S., Marciszewska K., Adamczyk J. 2012. Rytmika rozwojowa i wzrost wybranych taksonów roślin drzewiastych z rodziny oczarowatych - Hamamelidaceae w Arboretum SGGW w Rogowie. Acta Botanica Silesiaca, 8: 79-95.
 • Tulik M., Marciszewska K. 2011. Plants and soil as hydraulic systems. W: L. Elango (red.), Hydraulic conductivity – issues, determination and aplications. InTech, ISBN 978-953-307-288-3, Croatia: 85-102.
 • Tulik M., Marciszewska K., Adamczyk J. 2010. Diminished vessel diameter as a possible factor in the decline of European ash (Fraxinus excelsior L.). Annals of Forest Science 67:103 – 108.
 • Drzał K., Marciszewska K. 2008. Organizacja wegetatywnego wierzchołka pędu szydlicy japońskiej (Cryptomeria japonica D. Don) w świetle ewolucji struktury tej tkanki. Materiały Zjazdu Sekcji Dendrologicznej PTB. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego – historia, stan obecny i wizje przyszłości. Szklarska Poręba, 25-27 czerwca 2008, 109-112.
 • Marciszewska K. 2006. Las w kulturze – obraz lasu w języku polskim. W: Materiały Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego „Kulturotwórcza rola lasu i leśnictwa – las na styku trzech kultur”. Lublin 7-9. IX. 2006, 18-24.
 • Płotkowski L., Marciszewska K. 2004. Ludzie, lasy, drzewa. W: Problemy zrównoważonego rozwoju turystyki, rekreacji i sportu w lasach. Wydawnictwo AWF, K. Pieńkos (red), Warszawa 2004:s. 87-92.
 • Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W., Marciszewska K., Żyliński M. 2004. Zmiany roślinności na wybranych halach tatrzańskich w ciągu 35 lat po wyłączeniu z wypasu owiec. W: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. W Borowiec, A. Kotarba, A Kownacki, Z. Krzan, Z. Mirek (red). Wydawnictwo Instytutu Botaniki PAN, Kraków-Zakopane 2002, pp. 365-371.

 

Inne informacje

Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego - od roku 2019 wice prezes PTB, od roku 2016 przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTB

Mirela Tulik

Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-12 20:42

Dr hab. Mirela Tulik

 

budynek WL 2/83

Imie.Nazwisko (at) wl.sggw.pl (FirstName.LastName (at) wl.sggw.pl)

tel: 22 59038032

  Konsultacje w roku akademickim 2019/2020: poniedziałki w godz. 12.00-14.00

  Tematyka badawcza:

   a. Morfogeneza roślin w tym: regulacja procesu ksylogenezy u drzew leśnych, rola drewna reakcyjnego, programowana śmierć komórek u roślin drzewiastych, strukturalne anomalie drewna w warunkach skażonego środowiska
   b. Problem zamierania drzew leśnych w aspekcie hydrauliki drewna pnia
   c. Rośliny leśne - ich struktura i funkcja

   Prowadzone przedmioty

   obowiązkowe

   Wydział Leśny, kierunek leśnictwo:

   Botanika leśna,

   Fizjologia roślin drzewiastych,

   Fitosocjologia leśna,

   fakultatywne/specjalizacyjne

   Wydział leśny, kierunek leśnictwo:

   Życie i funkcjonowanie drzew w zbiorowiskach leśnych,

   Drewno - ewolucja, struktura i modyfikacje środowiskowe,

   Drewno jako klucz do rozpoznawania gatunków drzew,

   Martwe drewno,

   W ramach programu ERASMUS, fakultet ogólnouczelniany: Biology of wood formation

   Proponowane tematy prac dyplomowych:

    Morfogeneza pochodnych kambialnych

    Modyfikacje struktury drewna wywołane czynnikami środowiskowymi

    Anatomiczne parametry transportu wody w pniach drzew

    Przyrost promieniowy jednoliściennych roślin drzewiastych

    Peryderma a martwica korkowa pni i korzeni u drzew leśnych

    Synantropizacja flory zbiorowisk leśnych

    Realizacja tematów zaproponowanych przez studentów

    Wybrane publikacje:

     

     Myśkow E, Gola E., Tulik M. 2019. "Continuity of procambium and anomalous cambium during formation of successive cambia in Celosia argentea". Journal of Plant Growth Regulation. DOI: 10.1007/s00344-019-09948-3

     Tulik M., Karczewski J., Szeliga N., Jura-Morawiec J., Jarzyna J. 2018. Morphological characteristics and allometric relationships of shoot in two undergrowth plants: Polygonatum odoratum and Polygonatum multiflorum. Forests 2018, 9, 783; DOI: 10.3390/f9120783

     Tulik M. Yaman B., Köse N. 2018. Comparative tree-ring anatomy of Fraxinus excelsior with Chalara dieback. Journal of Forestry Research 29(6):1741-1749; DOI: 10.1007/s11676-017-0586-1

     Tulik M., Jura-Morawiec. J. 2017. Wymierne cechy elementów przewodzących w drewnie. Sylwan 161(1): 81-88.

     Tulik M., Zakrzewski J., Adamczyk J., Tereba A., Yaman B., Nowakowska J. 2017. Anatomical and genetic aspects of ash dieback: a look at the wood structure. iForest 10: 522-528; DOI: 10.3832/ifor2080-010

     Jura-Morawiec J., Tulik M. 2016. Dragon’s blood secretion and its ecological significance. Chemoecology 26: 101-105; DOI: 10.1007/s00049-016-0212-2.

     Tulik M., Bijak Sz. 2016. Are climatic factors responsible for the process of oak decline in Poland. Dendrochronologia 38: 18-25; DOI: 10.1016/j.dendro.2016.02.006.

     Tulik M., Myśkow E. 2015. Rola śmierci komórek drewna w sukcesie ewolucyjnym roślin drzewiastych. Sylwan 159(5): 392-402.

     Jura Morawiec J., Tulik M. 2015. Morpho-anatomical basis of dragon's blood secretion in Dracaena draco stem. Flora 213: 1-5; DOI: 10.1016/j.flora.2015.03.003.

     Jura Morawiec J., Tulik M., Iqbal M. 2015. Lateral meristems responsible for secondary growth of the monocots: a survey of the state of the art. Botanical Review 81: 150-161; DOI: 10.1007/s12229-015-9152-8.

       Tulik M. 2014. The anatomical traits of trunk wood and their relevance to oak (Querqus robur L.) vitality. European Journal of Forest Research, 133(5): 845-855; DOI 10.1007/s10342-014-0801-y.

       Myśkow E., Tulik M. 2014. Wtórne tkanki okrywające u drzew leśnych. Sylwan 158(3): 192-202.

       Tulik M., Marciszewska K. 2013. Strukturalne i funkcjonalne modyfikacje drewna pni zamierających jesionów (Fraxinus exclsior L.). Sylwan 157(4): 288-297.

       Marciszewska K., Tulik M. 2013. Hydraulic efficiency and safety of xylem sap flow in relation to water stress in woody plants. W: Vanderlei Rodrigues da Silva (red.), Hydraulic conductovity. InTech, ISBN 980-953-307-568-1, Croatia: 1-32.

         Tulik M. 2012. Anatomiczne parametry przewodnictwa hydraulicznego drewna pni dębu szypułkowego (Quercus robur L.) a proces zamierania drzew. Rozprawa habilitacyjna opublikowana w serii Rozprawy Naukowe i Monografie, seria 396, Wydawnictwo SGGW, ISBN 978-83-7583-360-7, Warszawa: 83s.

         Tulik M., Kłosińska T., Iqbal M., Grochowina A. 2011. Figures of the wood of Khaya ivorensis and Millettia laurentii. Wood Research 56(4): 613-620.

         Tulik M., Jura-Morawiec J. 2011. Drewno reakcyjne a architektura korony drzewa. Sylwan 155(12): 808-815.

         Tulik M., Marciszewska K. 2011. Plants and soil as hydraulic systems. W: L. Elango (red.), Hydraulic conductivity – issues, determination and aplications. InTech, ISBN 978-953-307-288-3, Croatia: 85-102.

         Tulik M., Marciszewska K., Adamczyk J. 2010. Diminished vessel diameter as a possible factor in the decline of European ash (Fraxinus excelsior L.). Annals of Forest Science 67:103 – 108.

         Jura-Morawiec J., Tulik M. 2010. Budowa pni drzew jednoliściennych. Sylwan 154(11): 755-763.

         Tulik M. 2009. Struktura drewna jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) a proces zamierania drzewostanów jesionowych. Sylwan 153(10): 662-667.

         Tulik M. 2007. Wzrost intruzywny komórek u roślin drzewiastych. Sylwan 4: 3-13.

         Tulik M. 2006. Różnorodność form w rzędach elementów trachealnych komórek roślinnych. Sylwan 3: 31 – 38.

         Tulik M., Rusin A., 2005. Microfibril angle in wood of Scots pine trees (Pinus sylvestris) after Chernobyl accident. Environmental Pollution 134: 195-199.

         Tulik M. 2001. Cambial history of Scots pine trees (Pinus sylvestris) prior and after  the Chernobyl accident.  Environmental and Experimental Botany 46(1): 1-10.

          

         1. Inne informacje np. członkostwo towarzystw naukowych, redakcji czasopism itp.

         Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Członek Komitetu Redakcyjnego Sylwana i Acta Societatis Botanicorum Poloniae

         Wojciech Ciurzycki

         Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 16:58

         Budynek 34, pok. 0/80B

         Imie.Nazwisko (at) wl.sggw.pl (FirstName.LastName (at) wl.sggw.pl)

         tel: 22 593 80 24

         Konsultacje w  roku akademickim 2019/2020:
         wtorki w godz. 12.00-16.00

          

         Tematyka badawcza:

          Sukcesja i regeneracja roślinności w fitocenozach wyłączonych spod użytkowania.
          Inwentaryzacje flory i roślinności obszarów przyrodniczo cennych.
          Synantropizacja szaty roślinnej obszarów leśnych.
          Różnorodność gatunkowa flory - rozmieszczenie gatunków rzadkich i pospolitych.
          Różnorodność gatunkowa i wzorce rozmieszczenia roślin w środowisku wyspowym.


          Prowadzone przedmioty:

          obowiązkowe:

          • Botanika leśna I i II – WL SSPS, NSPS
          • Biologia lasu – WL SSDS, NSDS
          • Fitosocjologia leśna - WL SSI, NSI
          • Szata roślinna i fauna Polski – WBiIŚ SSI

           

          fakultatywne/specjalizacyjne:

          • Ochrona szaty roślinnej - Zajęcia specjalizacyjne Ochrona przyrody – WL SSPS
          • Martwe drewno - Zajęcia specjalizacyjne Ochrona lasu – WL SSDS
          • Czynna ochrona roślin i zwierząt - Zajęcia specjalizacyjne Ochrona przyrody – WL, SSDS
          • Różnorodność biologiczna świata a turystyka przyrodnicza - Zajęcia specjalizacyjne Turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych – MSTiR SSDS

           

          Proponowana tematyka prac dyplomowych:

           

           Występowanie roślin chronionych na obszarach leśnych.

           Zastosowanie porostów w bioindykacji lasów.

           Obce gatunki drzew w lasach.

           Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych.

           Przemiany roślinności leśnej w obszarach chronionych.

           Przekształcenia antropogeniczne zbiorowisk leśnych.

           Waloryzacja szaty roślinnej wybranego fragmentu krajobrazu.

            

           Wybrane publikacje

            Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2000. Sukcesja roślinności na terenach wyłączonych z wypasu owiec w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1965 - 1994. Ochrona Przyrody 57: 19-40.
            Ciurzycki W. 2004. Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich. Sylwan 148, 7: 20-30.
            Ciurzycki W. 2004. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na dynamikę wkraczania świerka pospolitego na górnoreglowe polany popasterskie w Tatrach Polskich. Sylwan 148, 9: 20-28.
            Ciurzycki W. 2004. Wtórna sukcesja lasu na polanach górskich wyłączonych z gospodarki pasterskiej. Sylwan 148, 11: 59-66.
            Ciurzycki W. 2005. Dynamika zarastania przez las górnoreglowych polan popasterskich w Tatrach Polskich. Sylwan 149, 2: 35-41.
            Adamczyk J., Witkowska-Żuk L., Ciurzycki W. 2005. Ochrona ex situ w Arboretum SGGW w Rogowie rodzimych gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych i zagrożonych. Sylwan 149, 4: 3-14.
            Ciurzycki W. 2008. Ochrona leśnej szaty roślinnej. W: Tomanek. J., Witkowska-Żuk L. Botanika leśna. PWRiL, Warszawa, s. 541-546.
            Ulrich W., Hajdamowicz I., Zalewski M., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake islands. Ecol. Res. 25: 375-381.
            Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Tourism disassembles patterns of co-occurrence and weakens responses to environmental conditions of spider communities on small lake islands. Comm. Ecol., 11 (1): 5-12.
            Zalewski M., Ciurzycki W. 2010. Does genome size explain rarity in beetles? The case of Cocinelidae and Chrysomelidae families. Pol. J. Ecol. 58, 3: 585-591.

            Inne informacje

            Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

              

               Artur Obidziński

               Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 16:58

               Dr Artur Obidziński

                

               Budynek 34, pokój 2/85a;

               tel.: 22 593 80 34

               e-mail: imię_nazwisko@sggw.pl

               http://obidzinski.a.net.pl

               Konsultacje w  roku akademickim 2019/2020:
               środy w godz. 14.00-16.00

                

               Tematyka badawcza:

               Procesy dynamiki szaty roślinnej, zachodzące pod wpływem oddziaływania człowieka lub wybranych gatunków zwierząt. Struktura i uwarunkowania diety roślinożerców. Wpływ stosunków wodnych na roślinność leśną. Wnikanie obcych gatunków roślin do zbiorowisk leśnych. Ochrona szaty roślinnej. Metodyka nauczania botaniki.

                

               Prowadzone przedmioty:

               obowiązkowe:

               Botanika Leśna – WL SSI, NSI
               Fitosocjologia – WL SSI, NSI
               Szata roślinna i fauna Polski – WBiIŚ SSI
               Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza – WBiIŚ SSI
               Fitoindykacja – WBiIŚ SSI
               Ochrona szaty roślinnej – WBiIŚ SSI


               fakultety

               • zgłoszone w postaci sylabusów:

               Inwazje roślin – WL, WBiIŚ SSI
               Drzewoznawstwo – WL (GP) SSI, NSI
               Puszcza Białowieska w nauce i ochronie przyrody – WL, WBiIŚ SSM


               • potencjalne do uruchomienia

               Szata roślinna Polski  – WL SSI, NSI
               Inwentaryzacja szaty roślinnej – WL SSI

                

               Proponowane zagadnienia prac dyplomowych:

                

               przekształcenia roślinności leśnej przez działania człowieka i zwierząt

               relacje między roślinami  a zwierzętami

               rośliny inwazyjne w lasach

               waloryzacja i ochrona szaty roślinnej

               edukacja przyrodniczo-leśna

               inne zagadnienia do uzgodnienia

                

               Wybrane publikacje:


               Obidziński A. Paluszek D., Długołecki W., Kuberski L. 2003. Ekspansja obcych gatunków drzewiastych z Arboretum w Rogowie. Roczn. Dendrol., 51: 89-97.

               Obidziński A. 2004. Black alder (Alnus glutinosa Gaertn.) as a pioneer species in regeneration of fresh oak-linden-hornbeam forest (Tilio-Carpinetum typicum Traczyk 1962) in Białowieża Forest (East Poland). Pol. J. of Ecol. 52.4: 533-551.

               Obidziński A., Głogowski R. 2005. Changes of forest floor vegetation in vicinity of dens of red fox and Eurasian badger. Pol. J. of Ecol. 53.2: 105-111.

               Obidziński A. Kiełtyk P. 2006. Changes in ground vegetation around badgers setts and foxes dens in Białowieża primaeval forest, Poland. Polish Bot. Stud. 22: 407-416.

               Obidziński A., Żelazo J. (ed.). 2007. Inventorying and valuation of nature resources. Field guide.  Warsaw Agricultural University Press.  pp.118. Warszawa.

               Boczoń A., Cieśla A., Czerepko J., Forycka A., Ksepko M., Obidziński A., Paluch R., Rodziewicz A., Różański W., Sokołowski K., Szwed W., Wróbel M. 2008. Praca zbiorowa pod redakcją J. Czerepki. Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. pp.135 Wydawnictwo IBL. Sękocin Stary.

               Obidziński A., Kloss M., Cedro A. 2009. Is spontaneous regeneration of rised mire vegetation possibile? A case study of the “Czarne Bagno” mire in Bystrzyckie Hills, southern Poland. The Holocene 19.2: 229-239.

               Obidziński A. (red.). 2010. Z Mazowsza na Polesie i Wileńszczyznę. Zróżnicowanie i ochrona szaty roślinnej pogranicza Europy Środkowej i Północno-Wschodniej. Wyd. ZG PTB. Warszawa. pp. 492.

               Obidziński A., Orczewska A., Cieloszczyk P. 2011. The impact of beavers’ (Castor fiber) lodges on vascular plant species diversity in forest landscape. Polish Journal of Ecology 59.1: 63–73.

               Obidziński A., Kiełtyk P., Borkowski J., Bolibok L., Remuszko K., 2013. Autumn-winter diet overlap of fallow, red, and roe deer in forest ecosystems, Southern Poland. Cent. Eur. J. Biol. 8.1: 8-17.

                

               Inne informacje:


               opiekun Sekcji Botaniki Leśnej Koła Naukowego Leśników,  członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego

                 

                Urszula Zajączkowska

                Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-08 14:53

                 

                Dr hab. Urszula Zajączkowska

                budynek 34 pokój 2/111

                uzaj (at) wl.sggw.pl

                tel: 22 5938023

                konsultacje w  roku akademickim 2019/2020: czwartek godz. 12-14

                 

                Tematyka badawcza:


                Analiza wzrostu i ruchów roślin metodą fotografii poklatkowej
                Biomechanika roślin
                Anatomia roślin
                Geometrie i kształty roślin
                Regeneracja po zranieniu

                Prowadzone przedmioty

                Obowiązkowe

                Fizjologia roślin drzewiastych (wykłady, ćwiczenia)  >>>    Zagadnienia poruszane na wykładach
                Botanika leśna (ćwiczenia)

                Fakultety

                Dzikie rośliny jadalne
                Drzewa w mieście
                Analiza obrazu (Wydział Biologii)
                Erasmus: Biology of wood formation.

                Proponowane tematy prac dyplomowych:

                Własne pomysły studentów widzę najlepiej, ale w razie chwilowej, twórczej niemocy, zawsze spróbuję pomóc.

                Publikacje

                Zajączkowska U, Kucharczyk K, Liana J 2019 Birch sap exudation: influence of tree position in a forest stand on birch sap production, trunk wood anatomy and radial bending strength SIlva Fennica

                Zajączkowska U. Kasprzak W, Nałęcz M Transitions in the nutation trajectory geometry in peppermint (Mentha x piperita L.) with respect to lunisolar acceleration. Plant Biology

                Zajączkowska U.  Kucharski S.  Nowak Z.  Grabowska K. 2017 Morphometric and mechanical characteristics of Equisetum hyemale stem enhance its vibration Planta [PDF]

                Zajączkowska U.  Grabowska K. Kokot G. Kruk M. 2017 On the benefits of living in clumps. A case study on Polytrichastrum formosum Plant Biology [PDF]

                Zajączkowska. U. Lundqvist S-O Bujalski M 2016  Reaction wood formation during stem gravitropic response of young Picea abies (L.) Karst. trees Wydawnictwo SGGW [PDF]

                Zajączkowska U. Kozakiewicz P. 2016 Interaction between secondary phloem and xylem in gravitropic reaction of lateral branches of Tilia cordata Mill. trees Holzforschung [PDF]

                Zajączkowska U. 2016  Cork. 2nd Version. In: Encyclopedia of life sciences. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, UK. ‎DOI:10.1002/9780470015902.a0002080.pub2  [PDF]

                Zajączkowska U., Malesa M., Kujawińska M. 2016 Zastosowanie metody filmowej do badań kinetyki grawitropicznej pędów  w zmienionych warunkach grawimorficznych Sylwan

                Zajączkowska U. Kucharski S. Guzek D.  2015  Are trichomes involved in the biomechanical systems of Cucurbita leaf petioles?  Planta  DOI: 10.1007/s00425-015-2388-z [PDF]

                Zajączkowska U. 2015 Ordering of the cellular arrangement and xylogenesis in wounded shoots of willow IAWA Journal 36(4), 2015 387-399 [PDF]

                Zajączkowska U. 2014 Overgrowth of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii Franco) stumps with regenerative tissue as an example of cell ordering and tissue reorganization Planta  doi:10.1007/s00425-014-2142-y

                Zajączkowska U. 2014 Regeneration of Scots pine stem after wounding  IAWA Journal 35 (3), 2014: 270–280 [PDF]

                Zajączkowska U.2006. Procesy regeneracji pni drzew po zranieniu. Sylwan 150 (3): 3-10

                ZajączkowskaU.2006. Optymalizacja kształtu i struktury drzewa według teorii jednorodnego rozkładu naprężeń. Sylwan 150 (4): 53-58

                Zajączkowska U. 2006. Formation of wood during Scots pine stem regeneration after wounding. W: Cell Wall Macromolecules and Reaction Wood. Cost E-50 Conference. Warsaw, 19-21 Sept.2006, p.15

                Inne publikacje i inne filmy:

                "Metamorphosis of Plants" [LINK]
                Filmy na Vimeo  [LINK]
                "Rozkład normalny" 2016  BiBLioteka [LINK]
                "Atomy", 2014  Zeszyty Poetyckie  [LINK]
                "Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego", 2013 Bęc Zmiana  [LINK]

                Zainteresowania pozanaukowe

                Sztuka. Architektura. Kosmologia. Poezja. Flet poprzeczny. Film dokumentalny. Scena alternatywna. Street art.

                Piotr Zaniewski

                Ostatnio zmodyfikowane 2019-10-02 17:00

                Dr Piotr Zaniewski

                 

                Budynek 34, pokój 2/85a;

                tel.: 22 593 80 34

                e-mail: piotr.zaniewski@wl.sggw.pl

                Konsultacje w roku akademickim 2019/2020:
                środy w godz. 10.00-12.00

                 

                Tematyka badawcza:

                dynamika borów chrobotkowych oraz bogatych w porosty naziemne zbiorowisk zastępczych, oddziaływania człowieka na zbiorowiska leśne, ekologia i biologia porostów, biogeografia wybranych gatunków porostów, roślin naczyniowych oraz zbiorowisk roślinnych, metody numeryczne w geobotanice, wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w geobotanice

                 


                Współprowadzone przedmioty:

                obowiązkowe:

                Botanika Leśna – WL
                Fitosocjologia – WL

                specjalizacyjne:

                Metody numeryczne w geobotanice – WL
                Szata Roślinna Polski - WL

                 

                Proponowane zagadnienia prac dyplomowych:

                 

                rozmieszczenie i dynamika borów chrobotkowych oraz bogatych w porosty zbiorowisk zastępczych na wybranym obszarze

                naturalny i wspomagany powrót lasu na zbiorowiska zastępcze na wybranym obszarze

                przekształcenia roślinności borów i ich zbiorowisk zastępczych pod wpływem działalności człowieka

                rozmieszczenie porostów na Mazowszu lub na wybranym obszarze (całość bioty lub poszczególne grupy gatunków)

                 

                Wybrane publikacje:

                 

                Zaniewski P.T., Bernatowicz A., Kozub Ł., Truszkowska E., Dembicz I.. Wierzbicka M. 2014. Traditionally managed patch of Cladonioa-Scots pine forest in the Biebrza valley – specifity of the protected forest community shaped by human activity. Ecological Questions 20: 45-52.

                Košuthová A., Svitková I., Pišút I., Senko D., Valachovič M., Zaniewski P. T., Hájek M. 2015. Climatic gradients within temperate Europe and small-scale species composition of lichen-rich dry acidophilous Scots pine forests. Fungal Ecology 14: 8-23.

                Dembicz I., Kozub Ł., Brzezińska K., Zaniewski P., Jarzombkowski F., Piórkowski H. 2014. Stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych terenów otwartych północnej i środkowej części Niziny Mazowieckiej. Fragm. Flor. et Geobot. Pol. 2014 21(2): 287-303.

                Zaniewski P., Ciurzycki W. 2014. Sukcesja mszaków i porostów na pniakach po trzebieży w zbiorowisku boru świeżego, na przykładzie lasów gospodarczych w Nadleśnictwie Drewnica. Studia i Materiały CEPL 41: 223-231

                Zaniewski P. 2014. Porosty – organizmy pożyteczne dla człowieka. Studia i Materiały CEPL 38:  199-128

                 

                Inne informacje:


                członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (sekcja lichenologiczna),
                członek European Dry Grassland Group (EDGG)

                  

                 *Pracownicy emerytowani

                 Ostatnio zmodyfikowane 2013-11-08 13:55

                 Prof. dr hab. Leokadia Witkowska-Żuk

                 Prof. dr hab. Stefan Zajączkowski

                 Prof. dr hab. Tomasz Józef Wodzicki

                 Prof. dr hab. Jerzy Tumiłowicz

                 Prof. dr hab. Jacek Zakrzewski

                 dr inż. Bogusław Bogaciński

                 dr inż. Andrzej Łotocki


                 Jacek Zakrzewski

                 Ostatnio zmodyfikowane 2018-10-01 14:51

                 Dr hab. Jacek Zakrzewski; Prof. SGGW

                  

                 Budynek 34, pok. 0/130

                 Imie.Nazwisko (at) wl.sggw.pl (FirstName.LastName (at) wl.sggw.pl)

                 tel: 22 593 80 28

                 Od 1 października 2017 r. emerytowany prof. SGGW

                  

                 Tematyka badawcza:

                 Funkcjonowanie kambium i morfogeneza drewna. Rola fitohormonów i polarności w mechanizmie indukowanej rizogenezy roślin drzewiastych.
                 Rola kambium waskularnego w procesie tworzenia się ksylemu wtórnego u roślin nasiennych.
                 Inwentaryzacje flory i roślinności obszarów przyrodniczo cennych.
                 Synantropizacja szaty roślinnej obszarów leśnych.

                 Prowadzone przedmioty:

                 obowiązkowe:

                 Botanika leśna I i II – WL SSPS, NSPS

                 Biologia lasu – WL SSDS, NSDS

                 Fitosocjologia leśna - WL SSI, NSI

                 Szata roślinna i fauna Polski – WBiIŚ SSI

                 fakultatywne/specjalizacyjne:

                 Wegetatywne rozmnażanie roślin drzewiastych

                 Różnicowanie słoja rocznego drewna roślin drzewiastych

                 Anatomiczne podstawy identyfikacji drewna wybranych gatunków drzew

                  

                 Proponowana tematyka prac dyplomowych:

                 Fizjologiczne i strukturalne aspekty zamierania drzew leśnych.

                 Funkcjonowanie kambium i morfogeneza drewna.

                 Peryderma a martwica korkowa pni i korzeni drzew.

                 Ukorzenianie roślin drzewiastych.

                 Występowanie roślin chronionych na obszarach leśnych.

                 Zastosowanie porostów w bioindykacji lasów.

                 Obce gatunki drzew w lasach.

                 Charakterystyka fitosocjologiczna zbiorowisk leśnych.

                 Przemiany roślinności leśnej w obszarach chronionych.

                 Przekształcenia antropogeniczne zbiorowisk leśnych.

                  

                 Wybrane publikacje

                 Zakrzewski J., 1975. Response of pine hypocotyl section to growth regulators and related substances. Acta Soc. Bot. Pol. 43:123-132.

                 Zakrzewski, J. 1983. Hormonal control of cambial activity and vessel differention in Quercus robur. Physiol. Plant. 57: 537- 542.

                 Zakrzewski J., 1985. Effect of phytohormones and stem polarity on cambial activity and vessel differentiation (Qercus robur L.) oak. Abstr. Am. J. Bot. Vol.72.176, p.806.

                 Zakrzewski J., Rakowski K., 1987. The effect of cambial zone isolation upon the autolytic system in maturing tracheids of pine (Pinus silvestris L.). Acta Soc. Bot. Pol. 56: 399-405.

                 Zakrzewski, J. 1991. Effect of indole-3-acetic acid (IAA) and sucrose on vessel size and density in isolated stem segments of oak (Quercus robur). Physiol. Plant. 81: 234-238.

                 Zakrzewski, J., Adamczyk, J. 1991. Effect of apical supplying IAA upon the induced rhizogenesis in isolated shoot segments of Acer pseudoplatanus L. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, For. and Wood Technol. 42: 71-75.

                 Zakrzewski, J., Buraczyk, W. 1991. The methodical study upon induced rhizogenesis of Quercus robur L. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, For. and Wood Technol. 42: 77-82.

                 Zakrzewski J., Buraczyk, W. 1991. Survival of interfascicular isolated shoots of Pinus sylvestris L. placed in greenhouse culture conditions. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, For and Wood Technol. 42: 83-88

                 Zakrzewski J., Gil W., 1994. Wpływ chemizacji podłoża na przejawy polarności fizjologicznej w ukorzenianiu pędów topoli Populus x canadensis ‘Robusta’. Inicjacja i rozwój korzeni przybyszowych. Sylwan 6: 39-47.

                 Gil W., Zakrzewski J., 1994. Wpływ chemizacji podłoża na przejawy polarności fizjologicznej w ukorzenianiu pędów topoli Populus x canadensis ‘Robusta’. Aktywność wzrostowa pąków i rozwój kalusa. Sylwan 7: 57-64.

                 Zakrzewski J., 2003. Rola fizjologicznej polarności pędu i auksyny w procesie indukowanej rizogenezy u Populus x canadensis ‘Robusta’. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

                 Jędrzejuk A., Zakrzewski J., 2009. Xylem occlusions in the stems of common lilac during postharvest life Acta Physiologiae Plantarum 2009, Vol. 31, nr 6, s. 1147-1153

                  

                 Inne informacje

                 członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego od 1973 (od 2007 do chwili obecnej Przewodniczący Oddziału Warszawskiego PTB)

                 członek Polskiego Towarzystwa Leśnego od 1983

                 członek Federation of European Societies for Plant Physiology (FESPP) od 1978

                 Narzędzia osobiste
                 Zaloguj