photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Szczegółowe informacje o pracownikach Katedry

Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-10 13:04

Wybierz pracownika:

T. Andrzejczyk L. Bolibok K. Bielak B. Brzeziecki W. Buraczyk L. Chojnacka-Ożga S. Drozdowski

L. Gawron W. Ożga H. Szeligowski S. Tarasiuk J. Zajączkowski H. Żybura

 

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk - informacje

 

Zainteresowania badawcze:

Hodowla dębu (metody odnowienia i pielęgnowania); naturalne odnowienie sosny i hodowla 
różnowiekowych drzewostanów sosnowych; rozwój drzewostanów naturalnych.

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Hodowla lasu, Siedliskoznawstwo leśne

 

Zakończone tematy badawcze (kierownik)

 • Przyrodnicze i hodowlane uwarunkowania kształtowania dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych
 • Optymalizacja metod sztucznego odnowienia dębu na powierzchniach otwartych, również w zalesieniach, w różnych warunkach siedliskowych na niżu
 • Optymalizacja zabiegów hodowlano-ochronnych stosowanych w odnowieniach naturalnych sosny zmierzających do ograniczenia szkód od osutki
 • Ocena efektów stosowania rębni gniazdowej zupełnej w lasach ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kształtu i wielkości gniazd na rozwój odnowień

 

Przebieg rozwoju naukowego i zatrudnienia:

Od 2011 - profesor zwyczajny, 2006 - profesor SGGW, 2004 - dr hab. nauk leśnych,
1994-2006 - adiunkt w KHL SGGW, 1986-1994 - asystent i adiunkt w Instytucie Badawczym
Leśnictwa, 1990 - dr nauk leśnych, 1980-86 - asystent w KHL SGGW, 1980 - mgr inż. (WL SGGW)

pozostałe informacje

 

Dr inż. Kamil Bielak - informacje

 

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia i hodowla drzewostanów mieszanych
 • planowanie hodowlane zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych w drzewostan o złożonej strukturze gatunkowej i wiekowej
 • zakładanie i pielęgnowanie drzewostanów dębowych z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych
 • modele matematyczne prognozujące rozwój drzewostanów i całych ekosystemów leśnych
 • wskaźniki strukturalne opisujące zróżnicowanie gatunkowe, wymiarowe i przestrzenne ekosystemów leśnych
 • długoletnia dynamika lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka

 

Zajęcia dydaktyczne:

Hodowla lasu, Ekologiczne podstawy hodowli lasu,
Zajęcia specjalizacyjne (planowanie i analiza zabiegów trzebieżowych),
Close-to-nature silviculture (Erasmus, Forest Information Technology).

 

Tematy badawcze:

2007-2009 - Struktura i rozwój drzewostanów mieszanych z udziałem dębu szypułkowego (Quercus
robur
L.) na przykładzie zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej, grant promotorski KBN.

 

Przebieg zatrudnienia i rozwoju naukowego:

od 2013 - adiunkt (KHL SGGW), 2010-2013 - samodzielny leśnik (KHL SGGW),
2010 - doktor nauk leśnych (WL SGGW); 2005-2010 - doktorant (KHL SGGW),
2004-2005 - stażysta, Nadleśnictwo Wipsowo, 2004 - magister inżynier (WL SGGW),
1999 - Liceum Techniczne o profilu leśnym, Ruciane-Nida

 

Staże zagraniczne:

 • Czechy, Institute of Forest Ecosystem Research, warsztaty z zakresu Technologii Field-Map (2006, 2011)
 • Niemcy, Fachhochschule Eberswalde, staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus (2007, 2009)
 • Niemcy, Wydział Leśny, Techniczny Uniwersytet w Monachium, staż naukowy (2013)

pozostałe informacje

 

Dr hab. Leszek Bolibok - informacje

 

Dane pracownika zostaną wkrótce uzupełnione..

pozostałe informacje

 

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - inne informacje

 

Dane pracownika zostaną wkrótce uzupełnione..

pozostałe informacje

 

Dr hab. Włodzimierz Buraczyk - informacje

 

Zainteresowania:

w początkowym okresie pracy szkółkarstwo leśne i selekcja drzew dleśnych, po obronie doktoratu
w 1998 roku zakres zainteresowań uległ rozszerzeniu na zagadnienia związane z hodowlą lasu; 
kierownik trzech wieloletnich tematów badawczych

 

Zatrudnienie:

w Katedrze Hodowli Lasu od 1988 roku; do 1998 roku na stanowisku asystenta,
od 1998 do 2008 roku adiunkt, od 2008 do 2013 starszy wykładowca
i od 2013 adiunkt z habilitacją.

 

Prowadzone przedmioty:

Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, Zajęcia specjalizacyjne z zakresu nowoczesnych
technologii stosowanych w szkółkarstwie leśnym oraz wykorzystania badań genetycznych
w leśnictwie, Seminaria inżynierskie i magisterskie dla specjalności hodowla lasu - Wydział Leśny

Gospodarka leśna a ochrona środowiska oraz zajęcia fakultatywne na kierunku Ochrona Środowiska SGGW

pozostałe informacje

 

Dr Longina Chojnacka-Ożga - informacje

 

Zainteresowania:

Dendrochronologia i dendroklimatologia, klimatologia leśna, geografia turystyczna, krajoznawstwo


Zatrudnienie:

Od 2001 - adiunkt (WL SGGW), 1987-2000 - asystent


Prowadzone przedmioty:

Meteorologia i klimatologia leśna, Zajęcia specjalizacyjne z zakresu geograficznych uwarunkowań 
hodowli lasu (zagadnienia dendroklimatologii) - Wydział Leśny

Geografia turystyczna Polski, Geografia turystyczna wybranych krajów świata, Krajoznawstwo –
kierunek Turystyka i Rekreacja SGGW

pozostałe informacje

 

Dr hab. Stanisław Drozdowski - informacje

 

Zainteresowania badawcze:

 • modelowanie matematyczne zjawisk przyrodniczych
 • rozwój lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka
 • hodowla lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym
 • testowanie materiału sadzeniowego wyhodowanego w różnych technologiach w warunkach gruntów leśnych, porolnych i poprzemysłowych
 • interakcja gospodarka leśna a ochrona przyrody

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Hodowla lasu, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Ćwiczenia kompleksowe, Zajęcia
specjalizacyjne (optymalizacja postępowania hodowlanego w rębniach złożonych) - Wydział Leśny

Gospodarka leśna a ochrona środowiska, Wielofunkcyjne zagospodarowanie lasu, 
Kształtowanie różnorodności biologicznej w lesie zagospodarowanym - kierunek Ochrona Środowiska

 

Tematy badawcze (kierownik):

2010-2013, Modelowanie rozwoju drzewostanów zagospodarowanych
rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną, grant NCN.

Przebieg zatrudnienia i rozwoju naukowego:

2014 - doktor habilitowany nauk leśnych (WL SGGW), od 2003 - adiunkt (KHL SGGW), 
2003 - doktor nauk Leśnych (WL SGGW), 1997–2003 - asystent (KHL SGGW),
1997 - stażysta (Zakład Gleboznawstwa i Nawożenia, Instytut Badawczy Leśnictwa),
1997 - mgr inż. (WL SGGW), 1992 - technik Leśnik (Biłgoraj)

 

Staże zagraniczne:

 • 2001-2002 - Zakład Systemów Naturalnych PIK (Potsdam Institute for Climate Impact Research, Niemcy)
 • 1990 - praktyka z zakresu zagospodarowania lasu w Lasach Państwowych Czechosłowacji (Velké Meziříčí)
 • 1999 - praktyka z zakresu doświadczalnictwa leśnego w Swedish University of Agricultural Sciences (Alnarp)

pozostałe informacje

 

Dr inż. Leszek Gawron - informacje

 

Zainteresowania badawcze

Selekcja drzew leśnych, rozwój lasów naturalnych,  hodowla drzewostanów z uwzględnieniem
ich odnowienia i pielęgnacji,  kształtowanie drzewostanów dwupiętrowych

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

Nasiennictwo selekcja i szkółkarstwo leśne, Hodowla lasu, Ekologiczne podstawy
hodowli lasu, Ćwiczenia kompleksowe - Wydział Leśny
Gospodarka leśna a ochrona środowiska, Wielofunkcyjne zagospodarowanie lasu,  Kształtowanie
różnorodności biologicznej w lesie zagospodarowanym - kierunek Ochrona Środowiska

pozostałe informacje

 

Dr Wojciech Ożga - informacje

 

Zainteresowania:

Klimatologia leśna, geografia turystyczna, krajoznawstwo

Zatrudnienie:

Od 2006 - st. wykładowca (WL SGGW), 2003-2009 - kierownik Międzywydziałowego Studium
Turystyki i Rekreacji SGGW, 1995-2005 – adiunkt (WL SGGW), 1987-1995 - asystent

Prowadzone przedmioty:

Meteorologia i klimatologia leśna, Zajęcia specjalizacyjne z zakresu Geograficznych uwarunkowań
hodowli lasu - zagadnienia geomorfologii, hydrografii i regionalizacji fizycznogeograficznej Polski,
Siedliskoznawstwo Leśne  - Wydział Leśny

Geografia turystyczna Polski, Krajoznawstwo, Makroregiony turystyczne świata,
Organizacja turystyki dzieci i Młodzieży - kierunek Turystyka i Rekreacja

pozostałe informacje

 

Dr hab. Henryk Szeligowski - informacje

 

Zainteresowania:

nasiennictwo, selekcja drzew leśnych, szkółkarstwo leśne, hodowla lasu

 

Zatrudnienie i rozwój naukowy:

2013 - doktor habilitowany nauk leśnych (WL SGGW), od 2000 – adiunkt (KHL SGGW),
2000 - doktor nauk leśnych (WL SGGW), 1992-2000 - asystent, 1992 - magister  inż. (WL SGGW),
1992 - student-stażysta (KHL SGGW)

 

Prowadzone przedmioty:

Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, Zajęcia specjalizacyjne z zakresu zmienności i selekcji
drzew leśnych, Seminaria dla specjalności hodowla lasu na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych,
Hodowla lasu na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych - Wydział Leśny

  pozostałe informacje

   

  Prof . dr hab. Stefan Tarasiuk - informacje

   

  Ze smutkiem zawiadamiamy, że nasz Kolega zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 16.12.2016.
  Jest pochowany na cmentarzu w Horostycie k. Włodawy

  pozostałe informacje

   

  Dr inż. Jacek Zajączkowski - informacje

   

  Zainteresowania badawcze

  Naturalne odnowienie lasu, zadrzewienia w krajobrazie rolniczym, modelowanie rozwoju lasu
  i jego uwarunkowania siedliskowe, systemy wspomagania decyzji w hodowli lasu

  Zajęcia dydaktyczne (główny prowadzący)

  Ekologiczne podstawy hodowli lasu (ćwiczenia), Hodowla lasu (ćwiczenia),  Zajęcia specjalizacyjne
  z tematyki zadrzewień, Fakultety - Zadrzewienia, Systemy wspomagania decyzji w hodowli lasu,
  Siedliskoznawstwo leśne (ćwiczenia) - na kierunku Leśnictwo
  Fakultet Zadrzewienia - na kierunku Gospodarka Przestrzenna
  Gospodarka leśna a ochrona środowiska - na kierunku Ochrona Środowiska

  Zakończone tematy badawcze (kierownik)

  Multimedialny przewodnik po rębniach wykorzystywanych w Lasach Państwowych (DGLP, 2008) 

  Przebieg rozwoju naukowego i zatrudnienia

  2008-st.wykładowca, 1998-adiunkt, 1998-dr nauk leśnych (hodowla lasu),
  1992-asystent, 1989-st. referent techn., 1989-mgr inż. (botanika leśna)

  Staże zagraniczne

  1994-Swedish Agricultural University (Umea), 1993-Sparsholt College of Agriculture (UK), 
  1987/89-Norwegian Forest Owners Association (Drammen, Hamar)

  Inne funkcje

  Koordynator planów zajęć i obciążenia sal dydaktycznych (1999-2004, od 2010), sekretarz naukowy 
  Międzynarodowego Kongresu IUFRO (2007), sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1999-2003)

  pozostałe informacje

   

  Prof. dr hab. Henryk Żybura - informacje

   

  Zainteresowania badawcze

  Naturalne odnowienie podstawowych gatunków drzew leśnych, kształtowanie drzewostanów
  dwupiętrowych, Cięcia odnowieniowe oraz ich modyfikacje w odnowieniu  i przebudowie drzewostanów

   

  Zajęcia dydaktyczne

  Hodowla lasu, Przebudowa drzewostanów, Ćwiczenia kompleksowe

   

  Przebieg zatrudnienia i rozwój naukowy

  Od 2012 - dziekan Wydziału Leśnego,  2004 - profesor zwyczajny, 1999 - profesor nauk leśnych,
  1997-2012 - kierownik Katedry Hodowli Lasu, 1996-2002 i 2006-2012 - prodziekan ds. nauki,
  1994 - profesor nadzwyczajny SGGW, 1991 - doktor habilitowany nauk leśnych,
  1980 - adiunkt (KHL SGGW), 1980 - doktor nauk leśnych, 1977 - st. asystent,  1976 - asystent,
  1975 - magister inż. (WL SGGW), 1975 - asystent stażysta, 1970 - technik leśnik (Biłgoraj)

   

  Staże zawodowe

  1982/83, 1987 i 1992 - Katedra Hodowli Lasu Wydziału Leśnego Politechniki Federalnej
  w Zurychu (Szwajcaria), 1988 - Wydział Leśny w Tharancie (Niemcy),
  1985 - Wyższa Szkoła Rolnicza w Pradze, 1979 - Sopron (Węgry), 1976 - Nadleśnictwo Spała

  pozostałe informacje

  Narzędzia osobiste
  Zaloguj