photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Badania naukowe i publikacje

Ostatnio zmodyfikowane 2017-01-10 13:13

Wykaz publikacji - wybierz pracownika:

T. Andrzejczyk L. Bolibok K. Bielak B. Brzeziecki W. Buraczyk L. Chojnacka-Ożga S. Drozdowski
L. Gawron W. Ożga H. Szeligowski S. Tarasiuk J. Zajączkowski H. Żybura

Niektóre z podanych niżej publikacji można znaleźć także w zasobach cyfrowych biblioteki SGGW

 

Główne kierunki badań realizowanych w Katedrze

 

1. Badania wzrostu i rozwoju drzewostanów naturalnych

 • zmiany z wiekiem składu gatunkowego i budowy przestrzennej lasów naturalnych,
 • procesy odnowienia, wzrostu, dorastania, zamierania i wypadania drzew,
 • modelowanie procesów wzrostu i rozwoju lasów naturalnych.

 

2. Doskonalenie metod odnowienia i pielęgnowania lasu

 • czynniki warunkujące naturalne odnowienie podstawowych gatunków drzew leśnych ze szczególnym uwzględnieniem sosny zwyczajnej,
 • badania alternatywnych sposobów odnowienia dębu,
 • wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na cechy wzrostowe i jakość drzewostanów dębowych,
 • kształtowanie dolnych warstw w drzewostanach sosnowych, modrzewiowych i dębowych,
 • wpływ więźby sadzenia na wartość hodowlaną sztucznych odnowień
 • rębnie w odnowieniu i przebudowie,
 • odnowienie dwóch powierzchni otwartych oraz możliwości wykorzystania sukcesji naturalnej przy zalesieniach.

 

3. Badania proweniencyjne podstawowych gatunków drzew leśnych

 • badania porównawcze pochodzeń sosny, świerka, modrzewia i buka,
 • testowanie rodowe i populacyjne drzew doborowych, wyłączonych i gospodarczych drzewostanów nasiennych.

 

4. Dendrochronologia oraz wpływ warunków klimatycznych na przebieg wzrostu i przyrostu wybranych gatunków drzew leśnych

5. Wpływ ochrony ścisłej i częściowej na kształtowanie cech drzewostanów

 

Prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk - publikacje

 

Tadeusz Andrzejczyk
Dąb szypułkowy i bezszypułkowy : hodowla
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2009

Tadeusz Andrzejczyk
Odnawianie naturalne sosny zwyczajnej
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 43-5

Tadeusz Andrzejczyk
Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych
Sylwan 2006, R. 150, nr 8, s. 52-6

Tadeusz Andrzejczyk, Henryk Żybura
Sosna zwyczajna : odnawianie naturalne i alternatywne metody hodowli
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012

Tadeusz Andrzejczyk, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Sposób powstawania, struktura i produkcyjność drzewostanówbukowo-modrzewiowych w Polsce
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 4, s. 301-31

Tadeusz Andrzejczyk
Wpływ brzozy brodawkowatej (Betula pendula L.) na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawach na przykładzie Nadleśnictwa Krynki
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 3, s. 203-20

Tadeusz Andrzejczyk, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, Henryk Żybura
Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma
Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, nr 1, s. 5-1

Tadeusz Andrzejczyk
Wpływ gatunków domieszkowych na wzrost i pokrój dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w uprawie założonej metodą Szymańskiego
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 4, s. 321-33

Tadeusz Andrzejczyk
Wpływ osłony drzewostanu górnego i cięć odsłaniających na wzrost i przyrost wysokości podrostów podokapowych sosny w Lasach Pilskich
Sylwan 2007, R. 151, nr 3, s. 43-5

Tadeusz Andrzejczyk
Wpływ przerzedzenia okapu górnego na rozwój podrostów sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w pogradacyjnych drzewostanach w lasach pilskich .
Sylwan 2007, R. 151, nr 1, s. 20-2

Tadeusz Andrzejczyk, Grzegorz Augustyniak
Wpływ przygotowania gleby na wzrost sosny zwyczajnej w pierwszych latach uprawy
Sylwan 2007, R. 151, nr 8, s. 3-

Tadeusz Andrzejczyk, Stanisław Drozdowski
Wpływ warunków siedliskowych na strukturę i zasobność drzewostanów świerkowo-sosnowych w Puszczy Augustowskiej
Sylwan 2007, R. 151, nr 1, s. 30-4

Tadeusz Andrzejczyk
Zakładanie drzewostanów dębowych z udziałem gatunków pielęgnacyjnych - zapomniane rozwiązania
Idee Ekologiczne 2007, T. 16, s. 53-6

Tadeusz Andrzejczyk
Zakładanie upraw dębowych z wykorzystaniem odnowień naturalnych
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 51-5

Leszek Bolibok, Tadeusz Andrzejczyk.
Analiza zagęszczenia samosiewów brzozy i sosny na gniazdach na podstawie modelu promieniowania słonecznego
Sylwan 2008, R. 152, nr 2, s. 10-1

Leszek Bolibok, Tadeusz Andrzejczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Wysokość siedmioletnich odnowień dębowych na gniazdach w różnych warunkach siedliskowych
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 2, s. 163-17

Henryk Szeligowski, Tadeusz Andrzejczyk, Jarosław Szkup
Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 1, s. 75-8

Stanisław Drozdowski, Tadeusz Andrzejczyk, Włodzimierz Buraczyk, Sławomir Turkot
Wysokość dwunastoletnich odnowień dębu szypułkowego na różnej wielkości gniazdach o wydłużonym kształcie w kierunku wschód−zachód
Sylwan 2013, R. 157, nr 6, s. 434-44

Tadeusz Andrzejczyk, Jacek Mirek, Jacek Zajączkowski
Formy zniekształceń pędu u dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w fazie młodnika
Sylwan 1999, nr 4, s. 21-14

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 1998 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

 

Dr inż. Kamil Bielak - publikacje

 

Kamil Bielak, Bogdan Brzeziecki
Impact of thinning on the dynamics of mixed forest stands: an example from the Białowieża forest, north-eastern Poland
Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 117-12 ;

Kamil Bielak
Nowy sposób na stare problemy Cz. 1
Las Polski 2008, nr 2, s. 20-2

Kamil Bielak
Nowy sposób na stare problemy Cz. 2
Las Polski 2008, nr 3, s. 20-2

Kamil Bielak
Odnowienie naturalne jodły, buka i jaworu
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 61-7 ;

Kamil Bielak
Przebudowa litych drzewostanów bukowych na mieszane
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 61-7 ;

Kamil Bielak
Wykorzystanie naturalnych procesów sukcesyjnych w pielegnowaniu lasu
W: Problemy pielęgnowania drzewostanów w lesie wielofunkcyjnym / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2010. - S. 23-3 ;

Rafał Paluch, Kamil Bielak
Przebudowa drzewostanów z wykorzystaniem naturalnych procesów sukcesyjnych w Puszczy Białowieskiej
Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, nr 4, s. 339-35

Hans Pretzsch, Kamil Bielak, Joachim Block, Arkadiusz Bruchwald, Jochen Dieler, Hans-Peter Ehrhart, Ulrich Kohnle, Jürgen Nagel, Hermann Spellmann, Michał Zasada, Andreas Zingg
Productivity of mixed versus pure stands of oak (Quercus petraea (MATT.) LIEBL
and Quercus robur L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) along an ecological gradient . European Journal of Forest Research 2013, w druk ;

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Włodzimierz Buraczyk, Leszek Gawron, Kamil Bielak
Ocena preferencji środowiskowych głuszcza Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 2, s. 266-27 ;

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

 

Dr hab. Leszek Bolibok - publikacje

 

Leszek Bolibok
Limitations of Ripley's K(t) function use in the analysis of spatial patterns of tree stands with heterogeneous structure
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2008, nr 7 (1), s. 5-1 ;

Leszek Bolibok
Metoda Monte Carlo w badaniu istotności wyników funkcji Ripleya, czyli jak się ustrzec fałszywego stwierdzenia nielosowści struktury przestrzennej drzewostanu
Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, nr 1, s. 59-6

Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Stanisław Drozdowski
Ocena wegetatywnej i generatywnej ekspansji rokitnika (Hippophaë rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów pod kątem wykorzystania w procesie rekultywacji drogą sukcesji kierowanej
Sylwan 2009, R. 153, nr 3, s. 203-21

Leszek Bolibok
Regulacja warunków wzrostu odnowień na gniazdach - wpływ parametrów gniazd na oddziaływanie czynników biotycznych
Sylwan 2009, R. 153, nr 11, s. 733-74

Leszek Bolibok
Sprzęt i ekspozycja zdjęć w fotografii hemisferycznej w badaniach leśnych
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 1, s. 105-11

Leszek Bolibok
Stosowanie funkcji Ripleya do badania anizotropicznych rozmieszczeń drzew
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 2, s. 143-15

Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski
The influence of substratum pH level on growth of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) of the external spoil bank of the Bełchatów brown coal mine
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2008, nr 7 (4), s. 5-1 ;

Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski
Wpływ warunków siedliskowych, wielkości gniazda oraz położenia w jego obrębie na wysokość 6- i 10-letnich dębów szypułkowych (Quercus robur L.)
Sylwan 2011, R. 155, nr 2, s. 84-9

Leszek Bolibok
Zastosowanie zdjęć hemisferycznych do opisu struktury warstwy koron i modelowania warunków świetlnych pod okapem drzewostanów
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 2, s. 175-18

Leszek Bolibok, Tadeusz Andrzejczyk
Analiza zagęszczenia samosiewów brzozy i sosny na gniazdach na podstawie modelu promieniowania słonecznego
Sylwan 2008, R. 152, nr 2, s. 10-1

Leszek Bolibok, Tadeusz Andrzejczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Wysokość siedmioletnich odnowień dębowych na gniazdach w różnych warunkach siedliskowych
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 2, s. 163-17

Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski
Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 3, s. 225-23 ;

Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok
Parametry wzrostu polskich pochodzeń modrzewia w wieku 40 lat na powierzchni doświadczalnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 4, s. 285-29

Tadeusz Andrzejczyk, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Sposób powstawania, struktura i produkcyjność drzewostanów bukowo-modrzewiowych w Polsce
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 4, s. 301-31

Stanisław Drozdowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Patryk Wiśniowski
Wpływ terminu sadzenia i sposobu zabezpieczenia przed zwierzyną płową na wzrost upraw dębowych na gruntach porolnych
Sylwan 2011, R. 155, nr 9, s. 610-62

Artur Obidziński, Piotr Kiełtyk, Jakub Borkowski, Leszek Bolibok, Karolina Remuszko
Autumn-winter diet overlap of fallow, red, and roe deer in forest ecosystems, Southern Poland
Central European Journal of Biology 2013, Vol. 8, nr 1, s. 8-1 ;

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park north-eastern Poland
Journal of Vegetation Science 1998, nr 9, s. 229-10

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Naro¬do¬wym (1936-1993)
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1997, nr 16(2), s. 3-23

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku
Fundacja Rozwój SGGW 1997, s. 271

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Development of natural forest stands in the Białowieża National Park - a case study of two research plots in period 1936-1991. W: Paschalis P., Zajączkowski S. (eds) Biodiversity protection of Białowieża Primeval Forest
Fundacja Rozwój SGGW 1996, s. 51-11

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 1998 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

Stanisław Bellon, Eugeniusz Bernadzki, Henryk Żybura, Tadeusz Andrzejczyk, Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Barbara Żybura, Andrzej Grzywacz, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Jodła olbrzymia (Abies grandis Lindl.) różnego pochodzenia na powierzchniach doświadczalnych w LZD Rogów
Wydawnictwo SGGW 2005 ;

Leszek Bolibok
Teselacja Dirichleta jako metoda badania struktury przestrzennej populacji roślin i zwierząt
Wiadomości Ekologiczne 2002, nr 48, s. 189-18 ;

Leszek Bolibok
Lasy falowe, czyli o niezamierzonym lecz nieprzypadkowym podobienstwie pomiedzy rebnia Wagnera i lasami naturalnymi
Sylwan 2003, nr 147, s. 16-9 ;

Leszek Bolibok
Dynamika struktury przestrzennej drzewostanow naturalnych w oddziale 319 BPN - czy biogrupy drzew sa powszechne i trwale w nizinnym lesie naturalnym?
Sylwan 2003, nr 147, s. 12-12 ;

Leszek Bolibok
Zastosowanie odbiornikow nawigacji satelitarnej klasy turystycznej w szczegolowym planowaniu hodowlanym
Sylwan 2005, nr 149, s. 37-14 ;

Leszek Bolibok, Janusz Auchimik
Kształtowanie się wysokości upraw dębowych w centrum i na obrzeżu gniazd na siedlisku lasu mieszanego świeżego
Sylwan 2010, nr 154, s. 371-10 ;

Leszek Bolibok, Bogdan Brzeziecki
Analiza wybranych zależnosci allometrycznych dla głównych gatunków drzew Białowieskiego Parku Narodowego
Sylwan 2000, nr 144, s. 73-9 ;

 

Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - publikacje

 

Bogdan Brzeziecki
Aktualne zagadnienia trzebieży
W: Problemy pielęgnowania drzewostanów w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2010. - S. 33-4 ;

Bogdan Brzeziecki, Ihor Kozak
Analiza wybranych modeli obliczania i prognozowania zasobów węgla w lasach. Cz. 1. Model CO2FIX
W: Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu węgla w ekosystemach leśnych w Polsce : konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Badawczy Leśnictwa, 18 grudnia 2006 roku / [red. nauk. Kazimierz Rykowski]. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2007. - S. 117-14 ;

Bogdan Brzeziecki
Działania dodatkowe zwiększające pochłanianie CO2 w ekosystemach leśnych
Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2008 ;

Bogdan Brzeziecki
Funkcje lasów a cele hodowlane
W: Problemy pielęgnowania drzewostanów w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2010. - S. 7-1 ;

Bogdan Brzeziecki, Adam Kornat
Kształtowanie zróżnicowanej struktury drzewostanów z wykorzystaniem metody BDq
Sylwan 2011, R. 155, nr 9, s. 589-59

Bogdan Brzeziecki, Eugeniusz Bernadzki
Langfristige Entwicklung von zwei Waldegesellschaften im Białowieża-Urwald
Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 2008, Vol. 159, H. 4, s. 80-9 ;

Bogdan Brzeziecki
Możliwości wykorzystania modeli matematycznych do analizy wpływu zmian klimatu na lasy oraz bilansu węgla w ekosystemach lesnych
W: Udział leśnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2008. - S. 29-3 ;

Bogdan Brzeziecki
Odnowienie naturalne: aspekty historyczne i organizacyjno-prawne
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 5-1 ;

Bogdan Brzeziecki
Odnowienie naturalne: podstawy biologiczne i ekologiczne
W: Odnowienia naturalne w lesie wielofunkcyjnym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2012. - S. 17-3 ;

Bogdan Brzeziecki
Podejście ekosystemowe i półnaturalna hodowla lasu (w kontekście zasady wielofunkcyjnosci lasu)
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2008, R. 10, z. 3, s. 41-5 ;

Bogdan Brzeziecki
Potrzeby inwentaryzacyjne półnaturalnej hodowli lasu z uwzględnieniem możliwości wykorzystania ekologicznych modeli drzewostanów
W: Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i możliwości red. nauk. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki i Michał Zasada. - Wydawnictwo SGGW, 2008. - S. 51-6 ;

Bogdan Brzeziecki
Przyrodnicze, ekonomiczne i techniczne podstawy rębni (ze szczególnym uwzględnieniem rębni złożonych)
W: Wykorzystanie map numerycznych oraz technologii GPS w zagospodarowaniu drzewostanów rębniami złożonymi na terenie RDLP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2011. - S. 16-2 ;

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki
Quantification of ecological preferences of the capercaillie tetrao urogallus by means of the habitat suitability index: a case study in the Augustow forest (NE Poland )
Polish Journal of Ecology 2012, Vol. 60, nr 4, s. 805-81 ;

Bogdan Brzeziecki
Rębnie jako instrument odnowienia lasu
Postępy Techniki w Leśnictwie 2010, nr 110, s. 28-3 ;

Bogdan Brzeziecki
Sposoby osiągania celów hodowlanych i ochronnych w ramach cięć pielęgnacyjnych i przekształceniowych oraz kształtowanie budowy i struktury przestrzennej drzewostanów
W: Cięcia pielęgnacyjne i przekształceniowe jako sposoby osiągania stabilności drzewostanów / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2007. - S. 11-1 ;

Bogdan Brzeziecki
Stosowanie rębni w polskich lasach
Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2010 ;

Bogdan Brzeziecki, Włodzimierz Buraczyk
Sukcesja na gruntach porolnych
Postępy Techniki w Leśnictwie 2010, nr 110, s. 13-1 ;

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Janicki, Marcin Wiech
Wieloletnia dynamika drzewostanów na dawnym zrębie kulisowym w warunkach ochrony ścisłej (Łysica, Góry Świętokrzyskie)
Sylwan 2011, R. 155, nr 8, s. 518-52

Bogdan Brzeziecki
Wieloletnia dynamika drzewostanów naturalnych na przykładzie dwóch zbiorowisk lesnych Białowieskiego Parku Narodowego: Pinus-Quercetum i Tilio-Carpinetum
Studia Naturae 2008, nr 54, cz. 2, s. 9-2 ;

Bogdan Brzeziecki
Wpływ wybranych metod zagospodarowania lasu i sposobów wykonywania operacji leśnych na bilans węgla w ekosystemach leśnych
W: Udział leśnictwa w łagodzeniu zmian klimatycznych wywołanych efektem cieplarnianym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa, 2008. - S. 21-2 ;

Bogdan Brzeziecki
Zmiany klimatu, węgiel i lasy
Postępy Techniki w Leśnictwie 2007, nr 98, s. 21-2 ;

Bogdan Brzeziecki, Piotr Uścian-Szaciłowski
Zręby zupełne nowej generacji
Las Polski 2007, nr 12, s. 20-2

Bogdan Brzeziecki
Lasy naturale jako źródło informacji dla półnaturalnej hodowli lasu
W: Półnaturalna hodowla lasu - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość red. nauk. Rafał Paluch ; [zespół aut. Tadeusz Andrzejczyk et al.] - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2011. - S. 21-4 ;

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Włodzimierz Buraczyk, Leszek Gawron, Kamil Bielak
Ocena preferencji środowiskowych głuszcza Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 2, s. 266-27 ;

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

Ihor Kozak, Bogdan Brzeziecki
Analiza wybranych modeli obliczania i prognozowania zasobów węgla w lasach. Cz. 2. Model FORBIG
W: Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu węgla w ekosystemach leśnych w Polsce : konferencja naukowa, Warszawa, Instytut Badawczy Leśnictwa, 18 grudnia 2006 roku [red. nauk. Kazimierz Rykowski]. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2007. - S. 145-15 ;

Jan Wunder, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Björn Reineking, Christof Bigler, Harald Bugmann
Growth-mortality relationships as indicators of life-history strategies: a comparison of nine tree species in unmanaged European forests
Oikos 2008, Vol. 117, s. 815-82 ;

Kamil Bielak, Bogdan Brzeziecki
Impact of thinning on the dynamics of mixed forest stands: an example from the Białowieża forest, north-eastern Poland
Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 117-12 ;

Marcin Bilski, Bogdan Brzeziecki, Andrzej Matysiak
Trzebież przerębowa w drzewostanach jodłowych
Las Polski 2006, nr 13/14, s. 20-2

Jacek Zajączkowski, Bogdan Brzeziecki
Ekologiczny model drzewostanu
W: Quo vadis, forestry? : materiały Międzynarodowej Konferencji Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r. red. nauk. Zbigniew Sierota. - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2007. - S. 507-51 ;

Jacek Zajączkowski, Bogdan Brzeziecki, Kajetan Perzanowski, Ihor Kozak
Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce
Sylwan 2013, R. 157, nr 4, s. 253-26

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Dries P.J Kuijper, Bogumiła Jędrzejewska, Bogdan Brzeziecki, Marcin Churski, Włodzimierz Jędrzejewski, Henryk Żybura
Fluctuating ungulate density shapes tree recruitment in natural stands of the Białowieża Primeval Forest, Poland
Journal of Vegetation Science 2010, Vol. 21, nr 6, s. 1082-109 ;

Mats Niklasson, Ewa Zin, Tomasz Zielonka, Markus Feijen, Adolf F . Korczyk, Marcin Churski, Tomasz Samojlik, Bogumiła Jędrzejewska, Jerzy M. Gutowski, Bogdan Brzeziecki
A 350-year tree-ring fire record from Białowieża Primeval Forest, Poland: implications for Central European lowland fire history
Journal of Ecology 2010, Vol. 98, nr 6, s. 1319-132 ;

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park north-eastern Poland
Journal of Vegetation Science 1998, nr 9, s. 229-10

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Naro¬do¬wym (1936-1993)
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1997, nr 16(2), s. 3-23

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku
Fundacja Rozwój SGGW 1997, s. 271

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Development of natural forest stands in the Białowieża National Park - a case study of two research plots in period 1936-1991. W: Paschalis P., Zajączkowski S. (eds) Biodiversity protection of Białowieża Primeval Forest
Fundacja Rozwój SGGW 1996, s. 51-11

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 1998 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

 

Dr hab. Włodzimierz Buraczyk - publikacje

 

Włodzimierz Buraczyk, Magdalena Kapuścińska
Effects of pruning of vertical roots on growth of one-year Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings in the first year after transplanting
Folia Forestalia Polonica. Seria A 2010, Vol. 52, nr 1, s. 26-3 ;

Włodzimierz Buraczyk
Morphological changeability of cones of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] in the Białowieża Forest
Folia Forestalia Polonica. Seria A 2009, Vol. 51, nr 2, s. 154-16 ;

Włodzimierz Buraczyk
Relation between social status and seed production in Norway spruce trees (Picea abies [L.] Karst.)
Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 85-9 ;

Włodzimierz Buraczyk
Właściwości nasion a cechy morfologiczne siewek sosny zwyczajnej (pinus sylvestris L.)
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 1, s. 13-2

Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski, Leszek Gawron, Maria Karpiuk
Wpływ skracania systemów korzeniowych dwuletnich sadzonek świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu
Sylwan 2011, R. 155, nr 7, s. 482-49

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Stanisław Drozdowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, nr 1, s. 57-6

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski
Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 4, s. 291-29

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, Stanisław Drozdowski, Przemysław Jakubowski
Wzrost mikoryzowanych i niemikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach zróżnicowanej wilgotności i żyzności podłoża .
Sylwan 2012, R. 156, nr 2, s. 100-11

Bogdan Brzeziecki, Włodzimierz Buraczyk
Sukcesja na gruntach porolnych
Postępy Techniki w Leśnictwie 2010, nr 110, s. 13-1 ;

Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski
Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 3, s. 225-23 ;

Stanisław Drozdowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Patryk Wiśniowski
Wpływ terminu sadzenia i sposobu zabezpieczenia przed zwierzyną płową na wzrost upraw dębowych na gruntach porolnych
Sylwan 2011, R. 155, nr 9, s. 610-62

Stanisław Drozdowski, Tadeusz Andrzejczyk, Włodzimierz Buraczyk, Sławomir Turkot
Wysokość dwunastoletnich odnowień dębu szypułkowego na różnej wielkości gniazdach o wydłużonym kształcie w kierunku wschód−zachód
Sylwan 2013, R. 157, nr 6, s. 434-44

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Włodzimierz Buraczyk, Leszek Gawron, Kamil Bielak
Ocena preferencji środowiskowych głuszcza Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 2, s. 266-27 ;

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

 

Dr Longina Chojnacka-Ożga - publikacje

 

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
An assessment of attractiveness of selected touristic aspects of the Tatra National Park
Ecological tourism : trends and perspectives of development in the global world : proceedings of II international workshop, 15-16 April 2010, Saint Petersburg. - Saint Petersburg, 2010. - S. 28-3 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Działania Lasów Państwowych na rzecz turystyki w rozwoju lokalnym
W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym red. nauk. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 49-5 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Maria Kobiałka
Gospodarstwa dydaktyczne jako jedna z form działalności agroturystycznej na przykładzie włoskiej prowincji Mantui
W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa pod red. nauk. Izabelli Sikorskiej-Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 185-19 ;

Longina Chojnacka-Ożga
Ocena atrakcyjności turystycznej Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 3, s. 59-6 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Anna Gabryszewska
Projekt waloryzacji turystycznej środowiska przyrodniczego gminy Inowłódz
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 3, s. 153-15 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Anna Gabryszewska
Rezerwat ,,Niebieskie Źródła" jako atrakcja turystyczna
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2009, R. 11, z. 4, s. 86-9 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Stan obecny i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce
W: Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki : wybrane zagadnienia pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 89-10 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
The importance of educational tourism in the activity of the State Forests in Poland
Ecological tourism : trends and perspectives of development in the global world : proceedings of II international workshop, 15-16 April 2010, Saint Petersburg. - Saint Petersburg, 2010. - S. 32-3 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Tradycje kulinarne Wielkopolski jako element dziedzictwa kulturowego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego)
W: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność : monografia pod red. nauk. Zbigniewa J. Dolatowskiego i Danuty Kołożyn-Krajewskiej. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 2009. - S. 33-4 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Turystyka w rozwoju regionalnym Polski
W: ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego pod red. Jana Szyszko, Bolesława Portera, Jarosława Malczyka. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - S. 389-39 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Unforgettable holidays : Wielkopolska - this is where Poland began..
. Polish Food 2010, autumn, s. 25-2 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Walory krajoznawcze regionów zasobnych w zbiorniki wodne
Ekonomika i technologia hodowli ryb słodkowodnych : sympozjum naukowe : Maleniec 8.10.2006 : materiały szkoleniowe. - Maleniec, 2006. - S. 21-2 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wpływ ekstremalnych wartości temperatury powietrza na rytmikę przyrostów radialnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) rosnącego na terenie LZD w Rogowie
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2012, R. 14, z. 1, s. 129-13 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na przyrost radialny buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) rosnącego na terenie LZD w Rogowie
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2012, R. 14, z. 1, s. 136-14 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wybrane walory kulturowe wsi położonych na Szlaku Piastowskim
W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki : praca zbiorowa pod red. nauk. Krystyny Gutkowskiej. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2008. - S. 88-97 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9 (4), s. 91-10 ;

 

Dr hab. Stanisław Drozdowski - publikacje

 

Brzeziecki B., Buraczyk W., Drozdowski S., Gawron L. 2000.
An adaptive management of forests under a global change – Polish case study.
In: Lindner M. (ed.) National and regional climate change impact assessments in the forestry sector. PIK Report. No. 61: 64-65.

Drozdowski S. 2002.
Wpływ różnych sposobów przygotowania gleby na wyniki naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
Acta Sci. Pol. Silv. Col. Ratio et Ind. Lign. 1(1): 27-34.

Buraczyk W., Drozdowski S., Gawron L. 2002.
Dynamika przyrostu grubości świerków różnych pochodzeń w latach 1983-1999 na powierzchni porównawczej w Leśnictwie Głuchów w LZD Rogów.
Zesz. Nauk. AR w Krakowie, nr 395. Sesja Naukowa z.87: 15-30.

Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H., 2003.
Wpływ przygotowania gleby na zagęszczenie, wzrost i jakość samosiewów sosny w warunkach podokapowych.
Sylwan 3: 19-27.

Andrzejczyk T., Drozdowski S. 2003.
Rozwój naturalnego odnowienia sosny zwyczajnej na powierzchni przygotowanej pługiem dwuodkładnicowym.
Sylwan 5: 19-25.

Brzeziecki B., Drozdowski S. 2005.
Long-term experiment on uneven-aged management in Białowieża Forest, north-eastern Poland: implications for natural regeneration.
Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, For. And Wood Techno. 56: 69-75.

Bellon S., Bernadzki E., Żybura H., Andrzejczyk T., Brzeziecki B., Drozdowski S., Bolibok L., Buraczyk W., Szeligowski H., Gawron L., Żybura B., Grzywacz A., Aleksandrowicz - Trzcińska M. 2005.
Jodła olbrzymia (Abies grandis Lindl.) różnego pochodzenia na powierzchniach doświadczalnych w LZD Rogów.
Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 120s.

Drozdowski S. 2006.
Wykorzystanie macierzowego modelu do prognozowania rozwoju drzewostanów o złożonej postaci.
Sylwan 2: 3-13.

Andrzejczyk T., Drozdowski S. 2007.
Wpływ warunków siedliskowych na strukturę i zasobność drzewostanów świerkowo−sosnowych w Puszczy Augustowskiej.
Sylwan 1: 30-40.

Drozdowski S., Iwańczyk K. 2008.
Hodowla lasu w systemie certyfikacji PEFC.
W: Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC. s. 57-66.Wydawnictwo Świat.

Drozdowski S. 2008.
Leśne obszary funkcjonalne – założenia ideowe.
W: Leśne obszary funkcjonalne. Studia i materiały centrum edukacji przyrodniczo – leśnej. R. 10. Zeszyt 3(19)/2008, s. 11-20.

Brzeziecki B., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J. 2008.
Preferencje środowiskowe głuszca w Puszczy Augustowskiej – wskaźnik przydatności biotopu. 201-204.
W: Monografia pokonferencyjna: Ochrona kuraków leśnych. CILP. Warszawa.

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura. 2008:
E- poradnik. Rębnie.
www.rebnie.wl.sggw.pl

Bolibok L., Kowalczyk M., Drozdowski S. 2009.
Ocena wegetatywnej i generatywnej ekspansji rokitnika (Hippophae rhamnoides L.) na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Węgla brunatnego Bełchatów pod kątem wykorzystania w procesie rekultywacji droga sukcesji kierowanej.
Sylwan 153 (3): 203-216.

Drozdowski S. 2010.
Ocena działań z zakresu hodowli lasu. Kompletność istniejących zasad. Zgodność prowadzenia gospodarki leśne z zasadami PEFC. Dowody potwierdzające zgodność, elementy zakazane.
W: Audyt w systemie certyfikacji gospodarki leśnej PEFC. Wydawnictwo SITLiD, s. 1-7.

Bielak K., Drozdowski S. 2010.
Field – Map technology as a tool supporting the optimization of silviculture planning in stands manager by improved irregular shelterwood system.
Proc.: The 3rd Field-Map Educational International User Conference. Czech Republic.

Bolibok L., Andrzejczyk T., Drozdowski S., Szeligowski H. 2011.
Wysokość siedmioletnich odnowień dębowych na gniazdach w różnych warunkach siedliskowych.
LPB, vol.72(2): 163-170.

Buraczyk W., Drozdowski S., Szeligowski H., Gawron L., Karpiuk M. 2011.
Wpływ skracania systemów korzeniowych dwuletnich sadzonek świerka pospolitego (Picea bies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu.
Sylwan 155(7): 482-492.

Drozdowski S., Bolibok L., Buraczyk W., Wiśniowski P. 2011.
Wpływ terminu sadzenia i sposobu zabezpieczenia przed zwierzyną płową na wzrost upraw dębowych na gruntach porolnych.
Sylwan 155 (9): 610-621.

Brzeziecki B., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J., Buraczyk W., Gawron L., Bielak K. 2011.
Ocena preferencji środowiskowych głuszca Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu.
Studia i materiały centrum edukacji przyrodniczo – leśnej. R. 13. Zeszyt 2 (27), s. 262-270.

Szeligowski H., Bolibok L., Buraczyk W., Drozdowski S. 2011.
Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie.
LPB, Vol. 72(3):225-231.

Andrzejczyk T., Bolibok L., Drozdowski S., Szeligowski H. 2011.
Sposób powstawania, struktura i produkcyjność drzewostanów bukowo – modrzewiowych w Polsce.
LPB, Vol. 72(4): 301-310.

Drozdowski S. 2011.
Rębnia stopniowa jako rębnia złożona. W: Wykorzystanie map numerycznych oraz technologii GPS w zagospodarowaniu drzewostanów rębniami złożonymi na terenie RDLP.
s.25-32. Wydawnictwo Świat.

Buraczyk W., Szeligowski H., Drozdowski S., Aleksandrowicz-Trzcińska M. 2012.
Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.).
LPB, Vol. 73(1): 57-64.

Buraczyk W., Szeligowski H., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Drozdowski S., Jakubowski P. 2012.
Wzrost mikoryzowanych i niemikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach zróżnicowanej wilgotności i żyzności podłoża.
Sylwan 156 (2): 100-111.

Brzeziecki B., Keczyński A., Zajączkowski J., Drozdowski S., Gawron L., Buraczyk W., Bielak K., Szeligowski H., Dzwonkowski M. 2012.
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły).
Sylwan (4): 252-261.

Aleksandrowicz-Trzcińska. M., Drozdowski S. 2012.
Growth and mycorrhizal colonisation of naturally regenerating Scots pine Pinus sylvestris (L.) in relation to microsite conditions created by different site preparation methods.
Folia Forestalia Polonica, series A, Vol. 54(3), 175-186.

Drozdowski S., Brzeziecki B., Żybura H., Żybura B., Gawron L., Buraczyk W., Zajączkowski J., Bolibok L., Szeligowski H., Bielak K., Widawska Z. 2012.
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące.
Sylwan 156(9): 663-671.

Brzeziecki B., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J. 2012.
Quantification of ecological preferences of the Capercaille Tetrao urogallus by means of the habitat suitability index: a case study in the Augustów Forest (N-E Poland).
Pol. J. Ecol. 60(4): 805-814.

Aleksandrowicz-Trzcińska. M., Drozdowski S. 2012.
Model klasyfikacyjny prognozowania wystąpienia mikoryzy u jednorocznych siewek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na zrębie zupełnym.
Sylwan. 156 (12): 883-894.

Aleksandrowicz-Trzcińska. M., Żybura H., Drozdowski S. 2013.
Wpływ podłoża, sterowanej mikoryzacji i aplikacji fungicydów w szkółce na wzrost dębu szypułkowego w uprawie.
Sylwan 157(3): 187-196.

Drozdowski S., Andrzejczyk T., Buraczyk W., Turkot S. 2013.
Wysokość dwunastoletnich odnowień dębu szypułkowego na różnej wielkości gniazdach o wydłużonym kształcie w kierunku wschód – zachód.
Sylwan 157 (6): 434-441.

Drozdowski S. 2013.
Modelowanie procesów odnowieniowych w lesie naturalnym.
Rozprawy naukowe i monografie. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. 139s.

Brzeziecki B., Drozdowski S., Bielak K., Gawron L., Buraczyk W. 2013.
Kształtowanie zróżnicowanej struktury drzewostanów w warunkach nizinnych.
Sylwan 157(8): 597-606.

Drozdowski S., Jankowski P., Byk A. 2013.
Model klasyfikacyjny prognozowania wystąpienia masowych szkód w uprawach leśnych od pędraków chrabąszczy (Melolontha Fabr.).
Sylwan 157 (9): 678-685.

Brach M., Bielak K., Drozdowski S. 2013.
Dokładność pomiaru wybranymi dalmierzami laserowymi w środowisku leśnym.
Sylwan 157 (9): 671-677.

Bolibok L., Brach M., Drozdowski S., Orzechowski M. 2013.
Modelowanie światła na dnie lasu.
LPB. Vol. 74(4): 335-344.

Zawadzka D., Drozdowski S., Zawadzki G., Zawadzki J. 2013.
Drapieżnik czy oportunista? Ekologia żerowania kruka Corvus corax w Puszczy Augustowskiej.
Studia i materiały centrum edukacji przyrodniczo – leśnej. R. 15. Zeszyt 36/3, s. 204-214.

Aleksandrowicz-Trzcińska M., Hamera-Dzierżanowska A., Żybura H. Drozdowski S. 2013.
Wpływ mikoryzacji i chitozanu na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w szkółce i na uprawie.
Sylwan. 157(12): 899-908.

Bielak K. Drozdowski S. 2013.
Field – Map Tachimetr do lasu.
Głos Lasu 12: 24-26.

Aleksandrowicz-Trzcińska M., Drozdowski S., Brzeziecki B., Rutkowska P., Jabłońska B. 2014.
Effects of different methods of site preparation on natural regeneration of Pinus sylvestris in Eastern Poland.
Dendrobiology 71: 73-81.

Hamera-Dzierżanowska A., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Drozdowski S. 2014.
Wpływ Sincocinu AL na wzrost i kolonizację mikoryzową sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) hodowanej w kontenerach.
Sylwan 158 (2): 107-116. 

Brzeziecki B., Bolibok L., Drozdowski S., Zawadzka D., Zawadzki J. 2014.
Zastosowanie drzew klasyfikacji do określenia preferencji środowiskowych gatunków na przykładzie głuszca (Tetrao urogallus).
Sylwan 158 (4): 267-276. 

Andrzejczyk T., Bolibok L., Buraczyk W., Drozdowski S., Szeligowski H. 2014.
Wpływ warunków siedliskowych na zróżnicowanie wysokości dębu na gniazdach.
Sylwan 158(6): 404-413. 

Andrzejczyk T., Liziniewicz M., Drozdowski S. 2014.
Effect of spacing on 7-years-old Sessile oak (Quercus petraea) stand in central Poland.
Proc. 8th International Forest Vegetation Management Conference: Vegetation management: habitat, production and environment. Halmstad, Sweden. 70-73 pp. 

Drozdowski S., Bielak K., Buraczyk W., Gawron L., Żybura H. 2014.
Planowanie hodowlane w drzewostanach jodłowych o złożonej strukturze z wykorzystaniem metody BDq w Nadleśnictwie Zagnańsk.
Sylwan 158 (9): 651-660. 

Drozdowski S., Andrzejczyk T., Bielak K., Buraczyk W., Gawron L. 2014.
Planowanie hodowlane z wykorzystaniem metody BDq w drzewostanach świerkowych na siedliskach bagiennych.
Sylwan 158 (10): 733-742.

Andrzejczyk T., Liziniewicz M., Drozdowski S. 2015.
Effect of spacing on growth and quality parameters in a sessile oak (Quercus petraea) stands in central Poland: results 7 years after planting. 
SJFR. 8:710-718. doi:10.1080/02827581.2015.1052752.

Aleksandrowicz-Trzcińska M., Bogusiewicz A., Szkop M., Drozdowski S. 2015.
Effect of Chitosan on Disease Control and Growth of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in a Forest Nursery.
Forests 6, 3165; doi:10.3390/f6093165.

Tarasiuk S., Kopeć K., Drozdowski S. 2015.
Wpływ  zagęszczenia na wzrost i jakość hodowlaną sosny w odnowieniach naturalnych.
Sylwan 159 (12): 989-996.

Szeligowski H., Buraczyk W., Drozdowski S., Gawron L. 2015.
Wartość hodowlana polskich populacji sosny zwyczajnej na powierzchni doświadczalnej w Rogowie.
Sylwan 159 (12): 997-1007.

Liziniewicz M., Andrzejczyk T., Drozdowski S. 2016.
The effect of birch removal on growth and quality of pedunculate oak in a 21-year-old mixed stands established by row planting.
Forest Ecology and Management. 364:165-172. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2016.01.011

Brzeziecki B., Pommerening A., Miścicki S., Drozdowski S., Żybura H. 2016.
A common lack of demographic equilibrium among tree species in Białowieża Park (NE Poland): evidence from long-term plots.
JVS 27: 460-469. Doi: 10.1111/jvs.12369 © 2015 International Association for Vegetation Science.

Bolibok L., Brach M., Andrzejczyk T., Drozdowski S. 2016.
Południkowa zmienność warunków świetlnych w obrębie gniazd na terenie Polski –wyniki modelowania.
Leśne Prace Badawcze 77(1): 5-13.

Szeligowski H., Buraczyk W., Drozdowski S., Studnicki M., Bolibok L. 2016.
Zmienność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w doświadczeniu serii IUFRO 1982 w Nadleśnictwie Rogów.
Sylwan 160(3): 230-237.

Żybura H., Aleksandrowicz-Trzcińska M., Drozdowski S., Wołczyk Z. 2016.
Wpływ sposobu postępowania z pozostałościami zrębowymi i przygotowania gleby na zrębie na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w 6 letniej uprawie.
Sylwan 160(4): 267-276.

Zawadzka D., Drozdowski S., Zawadzki J., Zawadzki G. 2016.
The availability of cavity trees along an age gradient in fresh pine forests.
Silva Fennica vol. 50 no. 3: 1-13. article id 1441: http://dx.doi.org/10.14214/sf.1441.

 

Dr inż. Leszek Gawron - publikacje

 

Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski, Leszek Gawron, Maria Karpiuk
Wpływ skracania systemów korzeniowych dwuletnich sadzonek świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu
Sylwan 2011, R. 155, nr 7, s. 482-49

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

Bogdan Brzeziecki, Stanisław Drozdowski, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Włodzimierz Buraczyk, Leszek Gawron, Kamil Bielak
Ocena preferencji środowiskowych głuszcza Tetrao urogallus i możliwość ich uwzględnienia w realizacji zadań z hodowli lasu
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 2, s. 266-27 ;

 

Dr Wojciech Ożga - publikacje

 

Wojciech Ożga, Piotr Gabryjończyk
Chiropterologia - szansa czy zagrożenie dla turystyki w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym?
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2009, R. 11, z. 4, s. 116-12 ;

Wojciech Ożga
Klimat w strefie brzegowej jeziora jako element oceny środowiska wypoczynku człowieka ( na przykładzie Nadleśnictwa Przymuszewo)
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2011, R. 13, z. 3, s. 146-15 ;

Wojciech Ożga
Miejsce informacji turystycznej w działaniach promocyjnych lasów państwowych
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Tutystyki 2006, nr 429 (7), s. 307-31 ;

Wojciech Ożga
Zagospodarowanie turystyczne otoczenia Wigierskiego Parku Narodowego i jego znaczenie w promocji turystyki leśnej
W: Problemy rozwoju turystyki edukacyjno-kulturowej w Polsce i na świecie : praca zbiorowa. T. 9 pod red. nauk. Zygmunta Józefa Przychodzenia. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 179-18 ;

Wojciech Ożga, Zuzanna Skłodowska, Jarosław Skłodowski
Zdrowie społeczeństwa, wypoczynek i turystyka przyrodnicza w lasach
W: Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r. [red. nauk. Andrzej Grzywacz]. - Spała : Polskie Towarzystwo Leśne, 2012. - S. 207-22 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
An assessment of attractiveness of selected touristic aspects of the Tatra National Park
Ecological tourism : trends and perspectives of development in the global world : proceedings of II international workshop, 15-16 April 2010, Saint Petersburg. - Saint Petersburg, 2010. - S. 28-3 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Działania Lasów Państwowych na rzecz turystyki w rozwoju lokalnym
W: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym red. nauk. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 49-5 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga, Maria Kobiałka
Gospodarstwa dydaktyczne jako jedna z form działalności agroturystycznej na przykładzie włoskiej prowincji Mantui
W: Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich : praca zbiorowa pod red. nauk. Izabelli Sikorskiej-Wolak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007. - S. 185-19

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Stan obecny i możliwości rozwoju szlaków krajoznawczych w Polsce
W: Funkcjonowanie i rozwój współczesnej turystyki : wybrane zagadnienia pod red. Ireny Ozimek. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 89-10

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
The importance of educational tourism in the activity of the State Forests in Poland
Ecological tourism : trends and perspectives of development in the global world : proceedings of II international workshop, 15-16 April 2010, Saint Petersburg. - Saint Petersburg, 2010. - S. 32-3

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Tradycje kulinarne Wielkopolski jako element dziedzictwa kulturowego (na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego)
W: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność : monografia pod red. nauk. Zbigniewa J. Dolatowskiego i Danuty Kołożyn-Krajewskiej. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 2009. - S. 33-4 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Turystyka w rozwoju regionalnym Polski
W: ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju regionalnego pod red. Jana Szyszko, Bolesława Portera, Jarosława Malczyka. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. - S. 389-39

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Unforgettable holidays : Wielkopolska - this is where Poland began..
. Polish Food 2010, autumn, s. 25-2

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Walory krajoznawcze regionów zasobnych w zbiorniki wodne
Ekonomika i technologia hodowli ryb słodkowodnych : sympozjum naukowe : Maleniec 8.10.2006 : materiały szkoleniowe. - Maleniec, 2006. - S. 21-2 ;

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wpływ ekstremalnych wartości temperatury powietrza na rytmikę przyrostów radialnych buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) rosnącego na terenie LZD w Rogowie
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2012, R. 14, z. 1, s. 129-13

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wpływ warunków termiczno-pluwialnych na przyrost radialny buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) rosnącego na terenie LZD w Rogowie
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2012, R. 14, z. 1, s. 136-14

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Wybrane walory kulturowe wsi położonych na Szlaku Piastowskim
W: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki : praca zbiorowa pod red. nauk. Krystyny Gutkowskiej. - Warszawa : Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 2008. - S. 88-97

Longina Chojnacka-Ożga, Wojciech Ożga
Znaczenie edukacji przyrodniczo-leśnej dla turystyki przyjaznej środowisku
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2010, nr 9 (4), s. 91-10

Stefan Tarasiuk, Wojciech Ożga
Mikroklimat - kształtowanie mikroklimatu gruntowych szkółek leśnych
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 200-21 ;

Anna Barszcz, Piotr Leciejewski, Tomasz Mokrzycki, Wojciech Ożga, Grzegorz Trzciński [i in.]
Encyklopedia leśna [Dokument elektroniczny]
Nowy Bedoń : Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu, 2012

Dr hab. Henryk Szeligowski - publikacje

 

Henryk Szeligowski
Analysis of selected attributes of different provenances of Silver fir (Abies alba Mill.) at experimental trial in the Forest Experimental Station in Rogów at the age of 21 years
Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 95-10

Henryk Szeligowski
Zmienność oraz wartość hodowlana populacji buka zwyczajnego w warunkach siedliskowych centralnej Polski
Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2012 ;

Henryk Szeligowski, Tadeusz Andrzejczyk, Jarosław Szkup
Zmiana wielkości krzywizn u modrzewi różnych pochodzeń na powierzchni doświadczalnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2010, Vol. 71, nr 1, s. 75-8

Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok
Parametry wzrostu polskich pochodzeń modrzewia w wieku 40 lat na powierzchni doświadczalnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 4, s. 285-29

Henryk Szeligowski, Leszek Bolibok, Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski
Analiza wybranych cech jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na powierzchni proweniencyjnej w Rogowie
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 3, s. 225-23 ;

Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski
Wpływ warunków siedliskowych, wielkości gniazda oraz położenia w jego obrębie na wysokość 6- i 10-letnich dębów szypułkowych (Quercus robur L.)
Sylwan 2011, R. 155, nr 2, s. 84-9

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski
Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z zakrytym systemem korzeniowym
Leśne Prace Badawcze 2008, Vol. 69, nr 4, s. 291-29

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Stanisław Drozdowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska
Wpływ wilgotności i gatunku gleby na wzrost mikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
Leśne Prace Badawcze 2012, Vol. 73, nr 1, s. 57-6

Włodzimierz Buraczyk, Henryk Szeligowski, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, Stanisław Drozdowski, Przemysław Jakubowski
Wzrost mikoryzowanych i niemikoryzowanych sadzonek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w warunkach zróżnicowanej wilgotności i żyzności podłoża .
Sylwan 2012, R. 156, nr 2, s. 100-11

Leszek Bolibok, Michał Kowalczyk, Henryk Szeligowski
The influence of substratum pH level on growth of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) of the external spoil bank of the Bełchatów brown coal mine
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2008, nr 7 (4), s. 5-1 ;

Włodzimierz Buraczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski, Leszek Gawron, Maria Karpiuk
Wpływ skracania systemów korzeniowych dwuletnich sadzonek świerka pospolitego (Picea abies L. Karst.) na ich wzrost po posadzeniu
Sylwan 2011, R. 155, nr 7, s. 482-49

Leszek Bolibok, Tadeusz Andrzejczyk, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Wysokość siedmioletnich odnowień dębowych na gniazdach w różnych warunkach siedliskowych
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 2, s. 163-17

Tadeusz Andrzejczyk, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Henryk Szeligowski
Sposób powstawania, struktura i produkcyjność drzewostanów bukowo-modrzewiowych w Polsce
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 4, s. 301-31

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

 

Prof . dr hab. Stefan Tarasiuk - publikacje

 

Stefan Tarasiuk
Coraz mniej chemii
Las Polski 2012, nr 4, s. 10-1 ;

Stefan Tarasiuk, Stanisław Bellon, Stanisław Gunia
Historia badań zmienności drzew leśnych w Katedrze Hodowli Lasu SGGW w Warszawie
W: Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych : opracowanie zbiorowe pod red. Janusza Sabora. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2006. - S. 39-4 ;

Stefan Tarasiuk, Piotr Leciejewski, Wojciech Wesoły
Hydrożele w krótkoterminowym przechowywaniu sadzonek
Las Polski 2008, nr 7, s. 22-2 ;

Stefan Tarasiuk, Wiktor Ilwicki
Organizacja prac szkółkarskich i warunki trwałego zapewnienia sprawności stałych szkółek gruntowych : (na przykładzie Nadleśnictwa Giżycko)
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 263-27 ;

Stefan Tarasiuk, Grzegorz Jednoralski, Krzysztof Krajewski
Quality assessment of old-growth Scots pine stands in Poland
W: Quality control for wood and wood products : October 15th/17th, 2007 Warsaw, Poland : COST E53 the first conference ed. Marek Grześkiewicz. - Warsaw : Warsaw University of Life Sciences. Faculty of Wood Technology, 2007. - S. 161-16 ;

Stefan Tarasiuk
Regiony występowania LMP dla dębów : szypułkowego i bezszypułkowego
Leśne bogactwo Polski : tropem najcenniejszych drzew i drzewostanów. - [Warszawa : Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, 2009]. - S. 20-2

Stefan Tarasiuk, Andrzej Szczepkowski
The health status of endangered oak stands in Poland
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 2006, nr 5 (1), s. 91-10 ;

Stefan Tarasiuk
Wydajność a efektywność produkcji w szkółkarstwie leśnym
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 382-38 ;

Stefan Tarasiuk, Wojciech Ożga
Mikroklimat - kształtowanie mikroklimatu gruntowych szkółek leśnych
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 200-21 ;

Wiktor Ilwicki, Stefan Tarasiuk
Koszty produkcji szkółkarskiej
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 124-13 ;

Szymon Jastrzębowski, Stefan Tarasiuk
Characteristics of a marginal population of European beech (Fagus sylvatica L.) in the Dwukoły Forest District (Northern Poland)
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 73, s. 25-3 ;

Grzegorz Jednoralski, Stefan Tarasiuk
Environmental issues versus timber quality in Poland
W: Modelling the wood chain : forestry - wood industry - wood product markets : Cost Conference : September 17th-19th 2007, Helisinki, Finland ed. by Ghent University - Helisinki : Ghent University, 2007. - S. 59-6 ;

Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk
Stan osłabionych drzewostanów dębowych w Polsce
W: Możliwości ograniczania zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi : konferencja naukowa, Puszczykowo, Leśny Ośrodek Szkoleniowy 14-15 listopada 2005 r. / red. nauk. Tomasz Oszako. Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2007. - S. 75 ;

Andrzej Szczepkowski, Stefan Tarasiuk
The state of declining oak stands in Poland
W: Possible limitation of decline phenomena in broadleaved stands / ed. by Tomasz Oszako, Steve Woodward. - Warsaw : Forest Research Institute, 2006. - S. 97-10 ;

Wojciech Wesoły, Maria Hauke, Stefan Tarasiuk, Joanna Wilanowska
Overwintering of planting stock
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2010, nr 73, s. 97-11 ;

Wojciech Wesoły, Maria Hauke, Stefan Tarasiuk, Wioletta Hoffman
Przechowywanie sadzonek przez zimę
W: Szkółkarstwo leśne od A do Z : praca zbiorowa pod red. Wojciecha Wesołego i Marii Hauke. - Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 2009. - S. 307-31 ;

Agata Ludwikowska, Wojciech Kowalkowski, Stefan Tarasiuk
Wzrost szczepów lipy drobnolistnej (Tilia cordata Mill.) na plantacji nasiennej w Nadleśnictwie Susz
Leśne Prace Badawcze 2011, Vol. 72, nr 2, s. 121-13

Agnieszka Jankowska, Krzysztof J. Krajewski, Stefan Tarasiuk
The effect of polymethyl methacrylate impregnation on mechanical properties of pine wood degraded by fungi
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty 2010, Vol. 53, nr 183, s. 35-4 ;

Alfred Teischinger, Elisabeth Kastner; Grzegorz Jednoralski, Stefan Tarasiuk [et al.]
Innovative utilization and products of large dimensioned timber including the whole forest-wood-chain
Wien, 2008

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 1998 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

 

Dr inż. Jacek Zajączkowski - publikacje

 

Jacek Zajączkowski, Kazimierz Zajączkowski
Zadrzewienia
Warszawa: Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2013 ;

Jacek Zajączkowski, Bogdan Brzeziecki, Kajetan Perzanowski, Ihor Kozak
Wpływ potencjalnych zmian klimatycznych na zdolność konkurencyjną głównych gatunków drzew w Polsce
Sylwan 2013, R. 157, nr 4, s. 253-26

Bogdan Brzeziecki, Andrzej Keczyński, Jacek Zajączkowski, Stanisław Drozdowski, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Kamil Bielak, Henryk Szeligowski, Michał Dzwonkowski
Zagrożone gatunki drzew Białowieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Ścisły)
Sylwan 2012, R. 156, nr 4, s. 252-26

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 2008 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

Jacek Zajączkowski, Kazimierz Zajączkowski
Farmland afforestations: new goals and guidelines for Poland
Folia Forestalia Polonica. Seria A 2009, Vol. 51, nr 1, s. 5-1 ;

Jacek Zajączkowski, Bogdan Brzeziecki
Ekologiczny model drzewostanu
W: Quo vadis, forestry? : materiały Międzynarodowej Konferencji Sękocin Stary, 29-30 czerwca 2006 r. red. nauk. Zbigniew Sierota. - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2007, s. 507-51 ;

Jacek Zajączkowski
Odnowienie lasu naturalnego na przykładzie powierzchni badawczej w Białowieskim Parku Narodowym
Sylwan 1999, nr 7, s. 5-10

Tadeusz Andrzejczyk, Jacek Mirek, Jacek Zajączkowski
Formy zniekształceń pędu u dębu szypułkowego (Quercus robur L.) w fazie młodnika
Sylwan 1999, nr 4, s. 21-14

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park north-eastern Poland
Journal of Vegetation Science 1998, nr 9, s. 229-10

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Narodowym (1936-1993)
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1997, nr 16(2), s. 3-23

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku
Fundacja Rozwój SGGW 1997, s. 271

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Development of natural forest stands in the Białowieża National Park - a case study of two research plots in period 1936-1991. W: Paschalis P., Zajączkowski S. (eds) Biodiversity protection of Białowieża Primeval Forest
Fundacja Rozwój SGGW 1996, s. 51-11

Jacek Zajączkowski
Application of FORLAS 2.1 ecological model to forest stand development study
Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW, Forestry and Wood Technology 1996, nr 60, s. 105-11

Jacek Zajączkowski
Naturalne odnowienie lasu w Szwecji - nowe idee
Las Polski 1994, nr 23, s. 10-2

Jacek Zajączkowski
Leśnictwo Wielkiej Brytanii
Las Polski 1993, nr 21, s. 10-2

Jacek Zajączkowski
PLANTAGRAF - numeryczna metoda projektowania plantacji nasiennych
Sylwan 1993, nr 6, s. 49-6

Eugeniusz Bernadzki, Jacek Zajączkowski
Dąb czy brzoza w symbolu. Efekty działań hodowli lasu w Puszczy Białowieskiej
Las Polski 1992, nr 12, s. 4-2

 

Prof. dr hab. Henryk Żybura - publikacje

 

Henryk Żybura
Formy rębni i ich modyfikacje w przebudowie drzewostanów
W: Rębnie w przebudowie drzewostanów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2010. - S. 22-3 ;

Henryk Żybura
Przebudowa drzewostanów sosnowych na siedliskach lasu mieszanego świeżego i lasu mieszanego wyżynnego Roztoczańskiego Parku Narodowego
Roztoczańskie Spotkania : wykłady otwarte z lat 2004-2005. T. 5. - Zwierzyniec : Wydawnictwo Lipiec, 2008. - S. 199-20 ;

Henryk Żybura
Specyfika cięć pielęgnacyjnych i przekształceniowych
W: Cięcia pielęgnacyjne i przekształceniowe jako sposoby osiągania stabilności drzewostanów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2007. - S. 37-4 ;

Henryk Żybura
Sposoby oddziaływania na siedliska w ramach cięć pielęgnacyjnych i przekształceniowych
W: Cięcia pielęgnacyjne i przekształceniowe jako sposoby osiągania stabilności drzewostanów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Świat, 2007. - S. 29-3 ;

Wojciech Fonder, Henryk Żybura
Metody hodowli lasu w aspekcie produkcji drewna
W: Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna : stan obecny i prognoza : Zimowa Szkoła Leśna przy Instytucie Badawczym Leśnictwa IV Sesja : Sękocin Stary, 20-22 marca 2012 r. / [oprac. red.: Antonina Arkuszewska, Grażyna Szujecka]. - Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2012. - S. 64-7 ;

Agnieszka Hamera, Henryk Żybura
The effect of soil preparation on growth and quality of forest plantations established on abandoned arable grounds
Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry and Wood Technology 2006, nr 60, s. 75-8 ;

Tadeusz Andrzejczyk, Henryk Żybura
Sosna zwyczajna : odnawianie naturalne i alternatywne metody hodowli
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2012 ;

Jan Wunder, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Björn Reineking, Christof Bigler, Harald Bugmann
Growth-mortality relationships as indicators of life-history strategies: a comparison of nine tree species in unmanaged European forests
Oikos 2008, Vol. 117, s. 815-82 ;

Stanisław Drozdowski, Bogdan Brzeziecki, Henryk Żybura, Barbara Żybura, Leszek Gawron, Włodzimierz Buraczyk, Jacek Zajączkowski, Leszek Bolibok, Henryk Szeligowski, Kamil Bielak, Zdzisława Widawska
Wieloletnia dynamika starodrzewów w zagospodarowanej części Puszczy Białowieskiej: gatunki ekspansywne i ustępujące
Sylwan 2012, R. 156, nr 9, s. 663-67

Tadeusz Andrzejczyk, Marta Aleksandrowicz-Trzcińska, Henryk Żybura
Wpływ cięć rębnych na zagęszczenie, wzrost i stan zdrowotny odnowień naturalnych sosny w warunkach Nadleśnictwa Tuszyma
Leśne Prace Badawcze 2009, Vol. 70, nr 1, s. 5-1

Dries P.J. Kuijper, Bogumiła Jędrzejewska, Bogdan Brzeziecki, Marcin Churski, Włodzimierz Jędrzejewski, Henryk Żybura
Fluctuating ungulate density shapes tree recruitment in natural stands of the Białowieża Primeval Forest, Poland
Journal of Vegetation Science 2010, Vol. 21, nr 6, s. 1082-109 ;

Jacek Zajączkowski (red.), Tadeusz Andrzejczyk, Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok, Stanisław Drozdowski, Wojciech Gil, Marek Keller, Michał Orzechowski, Bolesław Porter, Artur Rutkiewicz, Marek Sławski, Stefan Tarasiuk, Dorota Zawadzka, Jerzy Zawadzki, Henryk Żybura
E-poradnik RĘBNIE
Katedra Hodowli Lasu SGGW 1998 . www.rebnie.wl.sggw.pl ;

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Compositional dynamics of natural forests in the Białowieża National Park north-eastern Poland
Journal of Vegetation Science 1998, nr 9, s. 229-10

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Zmiany składu gatunkowego drzewostanów naturalnych w Białowieskim Parku Naro¬do¬wym (1936-1993)
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 1997, nr 16(2), s. 3-23

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku
Fundacja Rozwój SGGW 1997, s. 271

Eugeniusz Bernadzki, Leszek Bolibok , Bogdan Brzeziecki, Jacek Zajączkowski, Henryk Żybura
Development of natural forest stands in the Białowieża National Park - a case study of two research plots in period 1936-1991. W: Paschalis P., Zajączkowski S. (eds) Biodiversity protection of Białowieża Primeval Forest
Fundacja Rozwój SGGW 1996, s. 51-11

Narzędzia osobiste
Zaloguj