photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Tematy badawcze

Ostatnio zmodyfikowane 2017-10-05 09:52
Aktualnie prowadzone i zakończone tematy badawcze

 

Aktualnie prowadzone tematy badawcze:

 • Ekologiczne, gospodarcze i urządzeniowe konsekwencje występowania wybranych gatunków drzew obcych w Polsce (DGLP)
 • FORMIT - FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests (7PR UE)lina Kolska)(Narodowe Centrum Nauki)
 • Poznanie prawidłowości wzrostu drzew i drzewostanów (Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego)
 • Wpływ różnych czynników i zabiegów gospodarczych na kształtowanie się struktury drzewostanów (Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego)
 • Zastosowanie modeli wzrostu w praktyce urządzania lasu i inwentaryzacji wielkoobszarowej (Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego)
 • Analiza dokładności modeli wzrostu w aspekcie budowy lokalnych tablic zasobności (Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego)

 

Zakończone tematy badawcze (w nawiasie - źródło finansowania):

 • Ekologiczne konsekwencje sukcesji wtórnej brzozy (Betula pendula Roth.) na gruntach porolnych (Narodowe Centrum Nauki)
 • Zastosowanie terenowego skanowania laserowego do pomiaru wybranych cech ekosystemów leśnych (Narodowe Centrum Nauki)
 • Warunki paleogeograficzne funkcjonowania i destrukcji późnovistuliańskiego lasu w dolinie Warty (Kot
 • Oszacowanie akumulacji węgla przez sosnowe kompleksy leśne w zachodniej Polsce i określenie wpływu różnych alternatyw gospodarowania na dynamikę wiązania węgla (Ministerstwo Nauki o Szkolnictwa Wyższego)
 • Biomasa i akumulacja węgla drzewostanów sosnowych i bukowych północnej i zachodniej Polski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Prognoza rozwoju zasobów leśnych Polski na 20 lat z uwzględnieniem gatunków drzew (PGL Lasy Państwowe)
 • Opracowanie metody inwentaryzacji lasu opartej na integracji danych pozyskiwanych różnymi technikami geomatycznymi (PGL Lasy Państwowe)
 • Budowa modeli kształtu podłużnego strzały dla różnych gatunków i ich zastosowanie przy sporządzaniu szacunków brakarskich i prognozowaniu składu sortymentowego przy pozyskaniu (PGL Lasy Państwowe)
 • Ocena nowych przyrządów do pomiaru grubości drzew (SGGW w Warszawie)
Narzędzia osobiste
Zaloguj