photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Publikacje

Ostatnio zmodyfikowane 2019-12-23 10:42

 

Lata/Years:
[1961] [1962] [1964] [1965] [1968] [1969] [1970] [1971] [1972] [1973] [1974] [1975] [1976] [1977] [1978] [1979] [1980] [1981] [1982] [1983] [1984] [1985] [1986] [1987] [1988] [1989] [1990] [1991] [1992] [1993] [1994] [1995] [1996] [1997] [1998] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]


1961

Rymer-Dudzińska T., Grochowski J. 1961. Results of investigations on the contribution of the bark to the volume of stems in pine stands (Synteza badań nad udziałem kory w miąższości w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Poln. Sci. ser. sci. biol. 5:209-213.

Rymer-Dudzińska T., Grochowski J. 1961. Badania nad udziałem kory w miąższości strzały w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 7:153-174.


1962

Rymer-Dudzińska T. 1962. Dependence of breast-high form factor of stems on bark thickness in Pine Stands (Związek między pierśnicową liczbą kształtu strzały a grubością kory w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Poln. Sci. ser. sci. biol., 9: 383-388.


1964

Bruchwald A. 1964. Ocena dokładności określania wstecz bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu za pomocą tablic miąższości na przykładzie drzewostanu sosnowego Puszczy Sandomierskiej. ZN SGGW, Leś. 6:79-99.

Bruchwald A. 1964. Relaskop Bitterlicha, Sylwan, 6:73-83.

Rymer-Dudzińska T. 1964. Badania nad udziałem kory w miąższości strzał w drzewostanie sosnowym Puszczy Białej. Sylwan, 1:33-41.


1965

Dudek A. 1965. Porównanie intensywności przyrostu miąższości drzew w drzewostanach sosnowych IV i V klasy wieku. ZN SGGW, Leśn. 7:99-113.

Rymer-Dudzińska T. 1965. Badania nad zależnością między pierśnicową liczbą kształtu strzał a grubością kory w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 11:265-286.

Rymer-Dudzińska T. 1965. Comparative evaluation of the accuracy in stand volume determination by hohenadl's and by the method of mean basal area of stand (Porównawcza ocena dokładności określania miąższości drzewostanu metodą Hohenadla i metodą drzewa przeciętnego). Bull. Acad. Polon, Sci. ser. sci. biol., 10: 601-605.


1968

Bruchwald A. 1968. Ocena dokładności relaskopu Bitterlicha. ZN SGGW, Leś. 1:105-125.

Dudek A. 1968. Porównanie pracochłonności sposobów określania przyrostu miąższości drzewostanu na podstawie tablic miąższości i tablic przyrostu miąższości. Sylwan, 7:65-73.

Rymer-Dudzińska T. 1968. Dokładność określania miąższości drzewostanu metodą Hohenadla w porównaiu z dokładnością metody drzewa przeciętnego. Fol. For. Pol. ser. A, 14:135-150.

Rymer-Dudzińska T. 1968. Zależność procentu miąższości kory od procentu grubości kory na pierśnicy w drzewostanach sosnowych. ZN SGGW, Leśn. 11:127-150.


1969

Bruchwald A. 1969. Badania zależności grubości kory od pierśnicy w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 15:171-184.

Dudek A. 1969. Zależność intensywności przyrostu miąższości i przyrostu pierśnicy od wielkości korony. Fol. For. Pol. ser. A, 15:149-169.

Rymer-Dudzińska T. 1969. Zastosowanie zależności liczby kształyu od grubości kory do określania miąższości drzewostanu. Fol. For. Pol. ser. A, 15:87-132.


1970

Bruchwald A. 1970. Ocena dokładności metod określania miąższości bez kory drzewostanu na pniu. ZN SGGW, Leśn. 13:95-112.

Bruchwald A. 1970. Ocena dokładności metod określania przyrostu miąższości drzewostanu za pomocą drzew próbnych. ZN SGGW, Leśn. 13:113-130.

Bruchwald A. 1970. Dokładność określania pierśnicowej powierzchni przekroju drzewostanu w metodach pomiarowo-szacunkowych. Sylwan, 3:15-31.

Bruchwald A. 1970. Określanie pierśnicowej powierzchni przekroju drzewostanu za pomocą liczenia drzew. Sylwan, 4:19-28.

Bruchwald A. 1970. Sposoby oceny dokładności metod określania miąższości i przyrostu miąższości drzewostanu. Fol. For. Pol. ser. A, 16:131-148.

Bruchwald A. 1970. Metody określania powierzchni przekroju bez kory drzewostanu na pniu. Fol. For. Pol. ser. A, 16:149-162.

Bruchwald A. 1970. Badanie zależności wysokości od pierśnicy w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 16:163-170.

Michalak K.. 1970. Wzrost i przyrost wysokości w drzewostanie sosnowym z Puszczy Augustowsko-Suwalskiej w zależności od stanowiska biosocjalnego drzew. ZN SGGW, Leśn. 15:91-115.

Rymer-Dudzińska T. 1970. Związek między procentem miąższości kory a niektórymi cechami drzew w zależności od wieku drzewostanu. Fol. For. Pol. ser. A, 16: 109-129.


1971

Bruchwald A. 1971. Metody określania miąższości bez kory drzewostanu na pniu ze szczególnym uwzglednieniem drzewostanów sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 18:61-97.

Bruchwald A. 1971. Metoda określania bieżącego przyrostu miąższości drzewostanu przy zastosowaniu właściwej liczby kształtu f1/3. Fol. For. Pol. ser. A, 18: 99-131.

Bruchwald A. 1971. Zmienność pierśnic i zmienność powierzchni przekroju drzew w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 12:29-33.


1972

Bruchwald A. 1972. Badanie dokładności określania pierśnicowej powierzchni przekroju drzewostanu na podstawie powierzchni próbnych w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 4:55-72.

Dudek A. 1972. Ocena niektórych przybliżonych sposobów określania procentu przyrostu miąższości. Sylwan, 10:23-36.

Rymer-Dudzińska T. 1972. Badania nad sposobami określania średnich elementów miąższości drzewostanu. Fol. For. Pol. ser. A, 19:73-92.


1973

Bruchwald A. 1973. Tablice liczb kształtu strzał bez kory dla drzewostanów sosnowych. Sylwan, 4:9-27.

Bruchwald A. 1973. Ocena przydatności dla praktyki gospodarczej sposobów określania miąższości drzewostanu. ZN SGGW, Rozprawy Naukowe, 25.

Michalak K. 1973. Charakterystyka dendrometryczno-przyrostowa jodły syberyjskiej w Arboretum leśnym w Rogowie. ZN SGGW, Leśń. 19:47-70.

Rymer-Dudzińska T. 1973. Związek między wysokością a pierśnicą drzew w zależności od różnych czynników i cech drzewostanu. Fol. For. Pol. ser. A, 21:155-172.

Rymer-Dudzińska T. 1973. Dokładność określania procentu miąższości kory w drzewostanach sosnowych na podstawie tabel Władysława Płońskiego, Bolesława Radwańskiego i Tadeusza Tramplera. Sylwan, 2:21-28.


1974

Bruchwald A. 1974. Relaskop - przyrząd mało jeszcze znany. Las Pol. 12:10-11.


1975

Bruchwald A. 1975. Grubość kory na różnych wysokościach pnia sosny. ZN SGGW, Leśn. 22:127-137.

Bruchwald A., 1975. Prof. dr hab. dr h.c. Jerzy Grochowski. Sylwan, 5: 22-27.

Bruchwald A., Grochowski J. 1975. Tablice miąższości i tablice liczb kształtu a drzewa próbne. Sylwan, 10:1-15.

Bruchwald A. 1975. Tables of Form Factor for Stems-in-Bark in Pine Stands (Tablice liczb kształtu w korze dla drzewostanów sosnowych). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol. 8:534-547.

Michalak K., Tumiłowicz J. 1975. Ocena dotychczasowych wyników uprawy Tsuga heterophylla Sarg w Polsce. Sylwan, 7:23-39.

Wróblewski L. 1975. Wydajność koron drzew w drzewostanach sosnowych. ZN AR w Warszawie, Leśn. 22:111-126.


1976

Bruchwald A. 1976. Bibliografia prac naukowych i dydaktycznych pracowników Wydziału Leśnego SGGW-AR w Warszawie w okresie 1945-1974. Wyd. SGGW-AR Warszawa.

Bruchwald A., Grochowski J. 1976. Badania nad szeregiem pełności strzał w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 8:31-40.

Bruchwald A., Grochowski J. 1976. Comparision of the Accuracy in Pine Stand Volume Determination by Way of Sample Trees Measurements and by Means of Form Factor and Volume Tables (Porównanie dokładności określania miąższości drzewostanów sosnowych na podstawie drzew próbnych i na podstawie tablic liczb kształtu i tablic miąższości). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol. 1:43-51.

Dudek A. 1976. Zależność procentu przyrostu miąższości od procentu przyrostu pierśnicy w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 22:237-248.

Dudek A. 1976. Tablice procentu przyrostu miąższości dla drzewostanów sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 22:249-269.

Rymer-Dudzińska T. 1976. Udział kory w miąższości drzewostanów sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 22:223-236.

Wróblewski L. 1976. Niektóre zagadnienia kulminacji bieżącego przyrostu wysokości drzew w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 22:211-221.


1977

Bruchwald A. 1977. Change in top height of pine forest stands with age (Zmiana z wiekiem wysokości górnej drzewostanów sosnowych). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol. 5:335-342.

Bruchwald A., Grochowski J. 1977. Właściwa liczba kształtu strzały f1/2 w drzewostanach sosnowych jako miara pełności strzały i podstawa oceny dokładności wzoru środkowego przekroju. Sylwan, 12:1-9.

Bruchwald A., Grochowski J. 1977. Relation between the fulness series and stem true form factor in pine stands (Zależność między szeregami pełności a właściwą liczbą kształtu strzały w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol. 11:679-686.

Michalak K. 1977. Wzrost i przyrost wysokości w sezonie wegetacyjnym ważniejszych gatunków drzew leśnych. Sylwan, 12:23-39.

Michalak K. 1977. Rytmika przyrostu wysokości w okresie wegetacji ważniejszych gatunków drzew leśnych i jej zależność od elementów meteorologicznych. ZN SGGW, Leśn. 25:19-44.

Rymer-Dudzińska T. 1977. Dokładność określania wysokości drzew wysokościomierzem Blume-Leissa. ZN SGGW-AR, Leśn. 25:51-63.


1978

Bruchwald A. 1978. Formulae for construction of tables of form factors for stems in pine stands (Wzory do budowy tablic liczb kształtu strzał w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol., 2:111-118.

Bruchwald A. 1978. Tablice liczb kształtu strzał w korze i bez kory dla sosny. ZN SGGW, Leśn. 26:7-19.

Bruchwald A., Dudek A. 1978. Tablice miąższości drewna okrągłego grubego drzewostanów sosnowych na pniu. ZN SGGW, Leśn. 26:85-92.

Bruchwald A., Grochowski J. 1978. True form factor of stems f1/2 in pine stands Właściwa liczba kształtu strzał f1/2 w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol. 1:55-61.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1978. Tablice miąższości strzał bez kory dla drzewostanów sosnowych. ZN SGGW, Leśn. 26:77-83.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1978. Tablice miąższości strzał w korze dla drzewostanów sosnowych. ZN SGGW, Leśn. 26:69-75.

Rymer-Dudzińska T. 1978. Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów sosnowych. ZN SGGW-AR, Rozprawy Naukowe, 102, s. 36.

Rymer-Dudzińska T. 1978. Ocena równan regresji określających zależność wysokości od pierśnicy w obrębie drzewostanu. ZN SGGW-AR, Leśn. 26:21-35.

Rymer-Dudzińska T. 1978. Równania stałych krzywych wysokości dla drzewostanów sosnowych. ZN SGGW-AR, Leśn. 26:37-68.


1979

Bruchwald A. 1979. Zmiana z wiekiem wysokości górnej w drzewostanach sosnowych. Sylwan, 2:1-11.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Wróblewski L. 1979. Ocena schematu Schwappacha i Płońskiego przebiegu z wiekiem średniej wysokości drzewostanów sosnowych. Sylwan, 3:1-9.

Bruchwald A., Zakrzewski W. 1979. Analiza wieku pierśnicowego drzewostanów mieszanych o różnym udziale świerków i sosen w Puszczy Knyszyńskiej. ZN SGGW, Leśn., 27:143-154.

Rymer-Dudzińska T. 1979. Związek między pierśnicową liczbą kształtu strzały bez kory a różnymi cechami taksacyjnymi drzewostanu. ZN SGGW-AR, Leśn. 27:127-141.


1980

Bruchwald A. 1980. Badanie kształtu strzał drzew leśnych. Fol. For. Pol. ser. A, 24:79-99.

Bruchwald A. 1980. Wykorzystanie badań nad pełnością strzał do budowy tablic zbieżystości dla drzewostanów sosnowych. Fol. For. Pol. 24:101-109.

Bruchwald A. 1980. Produkcyjność a produktywność lasu. Sylwan, 7:37-43.

Bruchwald A. 1980. Uwaga na użytki przedrębne. Las Pol. 23/24.

Bruchwald A. 1980. Jerzy Grochowski 1899-1980. Nauka Polska 7-8:187-191.

Dudek A., Ek A.R. 1980. A bibliography of world wide literature on individual tree based forest stand growth models. University of Minnesota, College of Forestry, Department of Forest Resources, Staff Paper Series, 12.

Dudek A., Ek A.R. 1980. Development of individual tree based stand growth simulators : progress and applications. University of Minnesota, College of Forestry, Department of Forest Resources, Staff Paper Series, 20.

Rymer-Dudzińska T. 1980. A model of average breast height diameter development in pine stands (Model kształtowania się przeciętnej pierśnicy w drzewostanach sosnowych). Bull. Acad. Poln. Sci. ser. sci. biol. 12:725-731.


1981

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1981. Wzory empiryczne do określania pierśnicowej liczby kształtu strzały w korze dla świerka. Sylwan, 3:11-15.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1981. Wzory empiryczne do określania miąższości strzał w korze dla świerka. Sylwan, 4:19-22.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1981. Zastosowanie funkcji Naslunda do budowy stałych krzywych wysokości dla świerka. Sylwan, 6:21-29.

Rymer-Dudzińska T. 1981. Udział kory w miąższości świerka w drzewostanach świerkowo-sosnowych i sosnowo-świerkowych. Sylwan, 7, 8, 9:87-92.


1982

Bruchwald A., Rosa W. 1982. Urządzanie lasu dla techników leśnych. PWRiL Warszawa.

Bruchwald A. 1982. Problemy i założenia metodyczne programu badań trzebieżowych. SGGW-AR, Doniesienia wstępne 001/IV-1982.

Bruchwald A. 1982. Wzór empiryczny do ustalania grubości podstawy pnia sosny. SGGW-AR, Doniesienia wstępne 002/IV-1982.

Bruchwald A., Michalak K. 1982. Variability and dependence of the breast high form factor of the stam in bark on some features of the tree in young pine stands (Zmienność i zależność pierśnicowej liczby kształtu strzały w korze od niektórych cech drzewa w młodnikach sosnowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 29:31-35.

Bruchwald A., Michalak K. 1982. Variation and dependence of the brest high form factor of the stem without (F3) on some of the tree features in young pine stands (Zmienność i zależność pierśnicowej liczby kształtu strzały bez kory (F3) od niektórych cech drzewa w młodnikach sosnowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 29:37-41.

Bruchwald A., Żybura H. 1982. Problemy oceny wartości hodowlanej odnowień Sylwan, 1, 2, 3:1-6.

Rymer-Dudzińska T. 1982. Investigations on the variation of tree height in pine stands of identical developmental category numbers (Badania nad zmiennością wysokości drzew w drzewostanach sosnowych należących do tych samych szeregów rozwojowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 29:7-12.

Rymer-Dudzińska T. 1982. Dependence of the breast high form factor of the stem without bark on various stand estimation elements (Zależność pierśnicowej liczby kształtu strzały bez kory od różnych elementów taksacyjnych drzewostanu). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 29:13-21.

Rymer-Dudzińska T. 1982. Changes of the breast high form factor of the pine stem in bark in the development categories of the stand with age, average b.h. diameter and the height of the stand (Kształtowanie sią pierśnicowej liczby kształtu strzały w korze w szeregach rozwojowych drzewostanów ze zmianą wieku, przeciętnej pierśnicy i wysokości drzewostanu). Ann. Warsaw Agricult. Univ. -SGGW-AR, For. and Wood Technol. 29:23-30.

Rymer-Dudzińska T. 1982. Tablice stałych krzywych wysokości dla drzewostanów sosnowych. SGGW-AR, s.91.


1983

Dudek A., Ek A.R., Lenarz J.E. 1983. Growth and yield of Populus coppice stands grown under intensive culture. In : Intensive Plantation Culture 12 years research, United States Department of Agriculture, Forest Service, General Technical Report NC-91:64-71.

Dudek A., Ek A.R., Lenarz J.E. 1983. Supplemental Growth and Yield Tables for "Growth and Yield of Populus coppice stands grown under intensive culture". University of Minnesota, College of Forestry, Mimeo.


1984

Bruchwald A. 1984. Estimation of attacking spruce trees by root rot (Fomes annosus Fr.) in spruce-pine stands of Puszcza Romincka (Ocena porażenia świerka przez hubę korzeniową (Fomes annosus Fr.) w drzewostanach świerkowo-sosnowych Puszczy Rominckiej). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:7-11.

Bruchwald A. 1984. Empirical formula for determining stump diameter of Scots pine trees (Wzór empiryczny do ustalania grubości podstawy pnia sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:13-14.

Bruchwald A. 1984. Szacowanie produkcyjności i produktywności lasu. Podst. Tech. Leśn. XXXVII:17-31.

Bruchwald A. 1984. Rodzaje trzebieży. SGGW-AR, Doniesienia wstępne 005/III-1984.

Bruchwald A. 1984. Nasilenie trzebieży. SGGW-AR, Doniesienia wstępne 006/III-1984.

Bruchwald A. 1984. Jak trzebić drzewostany. Las Polski, 11:15-16.

Bruchwald A., Michalak K. 1984. Analysis of the b.h. age of mixed stands with various share of spruce and pine trees in the Puszcza Romincka (Analiza wieku pierśnicowego drzewostanów mieszanych o różnym udziale świerków i sosen w Puszczy Rominckiej). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:15-20.

Bruchwald A., Michalak K. 1984. Assortment structure of pine stands (preliminary investigations) (Wstępne wyniki badań nad strukturą sortymentową drzewostanów sosnowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:21-25.

Bruchwald A., Michalak K. 1984. Ocena dokładności tablic przyrostu miąższości Mikołaja Borowskiego dla drzewostanów sosnowych lasów Rogowa. Sylwan, 1:35-42.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1984. Tables of thick wood volume of trees with bark for pine stands (Tablice miąższości grubizny drzewa w korze dla drzewostanów sosnowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:27-30.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1984. Empirical formulae for determination of thick wood volume for spruce (Wzory empiryczne do określania miąższości grubizny drzewa dla świerka). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 32:53-55.

Wróblewski L. 1984. Badania nad strukturą socjalną określoną sposobem Krafta w drzewostanach sosnowych. Fol. For. Pol. ser. A, 27:23-36.


1985

Bruchwald A. 1985. Model wzrostowy MDI-1 dla sosny. Las Pol. 9:10,15.

Bruchwald A. 1985. Rodzaj, nasilenie i intensywność trzebieży ze szczególnym uwzględnieniem drzewostanów sosnowych. Post. Tech. Leś., 39: 6-13.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L.. 1985. Wstępne wyniki badań nad produkcyjnością drzewostanów świerkowo-sosnowych pólnocno-wschodniej Polski (Outline results of studies on the productiveness of spruce-pine stands in North-East Poland). Sylwan, 9:1-12.

Rymer-Dudzińska T. 1985. Zmienność zależności miar zmienności wysokości od wieku w klasach bonitacji (Variation and relationship between variation measures of height from age within site index classes). Fol. For. Pol. ser. A, 26:61-73.


1986

Bruchwald A. 1986. Dendrometria. Wyd. SGGW-AR Warszawa.

Bruchwald A. 1986. Bibliografia prac naukowych i dydaktycznych pracowników Wydziału Leśnego SGGW-AR w Warszawie w okresie 1975-1984. Wyd. SGGW-AR Warszawa.

Bruchwald A., Dudek A., Michalak K. 1986. Drzewostanowe modele wzrostowe w prowadzeniu cięć pielęgnacyjnych. Post. Tech. Leśn. 38:58-65, PWRiL.

Bruchwald A. 1986. Simulation growth model MDI-1 for Scots pine (Symulacyjny model wzrostowy MDI-1 dla sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 34:47-52.

Bruchwald A. 1986. Probability method of increasing the set of breast height diameters of trees (Probabilistyczny sposób powiększania zbioru pierśnic drzew). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 34:53-56.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1986. Probability method of determining the height of trees (Probabilistyczny sposób wyznaczania wysokości drzew). Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR, For. and Wood Technol. 34:57-60, Streszcz.

Bruchwald A., Wróblewski L. 1986. Empiryczne modele kształtowania się zapasu w wybranych szeregach rozwojowych drzewostanów sosnowych (Empirical models of stand volumes in some chosen developmental categories of pine stands). Fol. For. Pol. ser. A, 28:29-38.

Rymer-Dudzińska T. 1986. Udział świerków opanowanych przez hubę korzeniową (Heterobasidion annosum /Fr./ Bref.) w miąższości i przyroście miąższości drzewostanów mieszanych Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Augustowskiej (The share of spruce trees infected by root-rot fungus (Heterobasidion annosum (Fr.) bref) in stand volume and stand volume increment of Knyszy?d Augustowska forest mixed stands). Fol. For. Pol. ser. A, 28:67-81.

Wróblewski L. 1986. Analiza szczegółowego modelu kształtowania sią zapasu drzewostanów sosnowych dla szeregów rozwojowych o numerach 21 i 18 (An analysis of a specific model for formation of the growing stock in pine tree stands of developmental categories No 21, and 18). Fol. For. Pol. ser. A, 28:39-49.

Wróblewski L. 1986. Zmiany w strukturze socjalnej drzewostanów sosnowych pod wpływem zabiegów trzebieży stosowanej w praktyce (Changes in the social structure of pine stands under the influence of thinnings). Fol. For. Pol. ser. A, 28:51-66.


1987

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1987. Równania empiryczne do określania miąższości grubizny strzał drzew stojących dla świerka (Empirical equations for determining the volume of large timber of stem of growing spruce trees). Sylwan, 5: 15-20.

Dudek A. 1987. Determination of stand variables in point sampling. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol., 36:29-34.

Michalak K. 1987. Empirical formulas for determining the volume of standing thick roundwood in pine stands (Wzory empiryczne do określania miąższości drewna okrągłego grubego drzewostanów sosnowych na pniu). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:97-100.

Rymer-Dudzińska T. 1987. Equations of uniform lines of bark thickness (Równia stałych linii grubości kory). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol., 35:11-13.

Siekierski K. 1987. Preliminary appraisal of the empiric model of spruce tree diameter growth (Wstępna ocena empirycznego modelu wzrostu pierśnicy świerka). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:43-49.

Siekierski K. 1987. Relationship between the height growth rate of spruce and the age difference of spruce and pine in spruce-pine stands of north-eastern Poland (Zależność tempa wzrostu wysokości świerka od różnicy wieku świerka i sosny w drzewostanach świerkowo-sosnowych półcno-wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:89-96.


1988

Bruchwald A. 1988. Introductory program of the MDI-1 growth model for Scots pine (Program wstępny modelu wzrostowego MDI-1 dla sosny). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:3-9.

Bruchwald A. 1988. Self-thinning in Scots pine stands - a mathematical approach (Próba matematycznego ujęcia procesu naturalnego ubytku liczby drzew w drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:11-16.

Bruchwald A., Dudek A. 1988. Mortality program of trees in the MDI-1 growth model (Program śmiertelności drzew w modelu wzrostowym MDI-1). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:17-20.

Bruchwald A. 1988. Thinning algorithms (Algorytmy trzebieżowe). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:21-28.

Bruchwald A. 1988. Diameter growth of trees in Scots pine stand - a mathematical approach (Próba matematycznego ujęcia wzrostu pierśnicy drzew w drzewostanie sosnowym). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:35-41.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Empirical equations for determining timber volume of stem on stump for pine (Równania empiryczne do określania miąższości grubizny strzały drzew stojących dla sosny). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:51-55.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Empirical formulas for determining the stem volume of standing spruce trees (Wzory empiryczne do określania miąższości strzał drzew stojących świerka). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 36:57-60.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Empirical equations for determining the b.h. form factors of stems without bark in spruce stands (Równania empiryczne do określania pierśnicowych liczb kształtu strzał bez kory w drzewostanach świerkowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:3-7.

Bruchwald A. 1988. Parameters of the distribution of b.h. diameters of trees in pine stands (Parametry rozkładu pierśnic drzew w drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:75-83.

Bruchwald A. 1988. Model of the modal b.h. diameter of the stand (Model pierśnicy modalnej drzewostanu). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:85-90.

Bruchwald A. 1988. Simulation algorithm of the distribution of b.h. diameters of trees in pine stands (Algorytm symulacji rozkładu pierśnic drzew w drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:91-95.

Bruchwald A. 1988. Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu (Natural bases for construction of growth models). Sylwan, 11-12:1-10.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Uniform lines of the b.h. form factors of stems without bark for spruce stands (Stałe linie pierśnicowych liczb kształtu strzał bez kory dla drzewostanów świerkowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW- AR, For. and Wood Technol. 37:9-13.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Volume tables of stems without bark for spruce stands (Tablice miąższości strzał bez kory dla drzewostanów świerkowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:15-19.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Simulation of tree height in pine stands (Symulowanie wysokości drzew w drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:97-103.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Nasilenie trzebieży w drzewostanach sosnowych i świerkowych (Thinning intensity in pine and spruce stands). Sylwan, 4:43-52.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1988. Empiryczny model wzrostu pierśnicy świerka w drzewostanach mieszanych sosnowo-świerkowych (Empirical model of bhd growth of spruce in mixed pine-spruce stands). Sylwan, 7:1-4.

Rymer-Dudzińska T. 1988. Równiania stałych linii grubości kory dla świerka (Equations of constant lines of bark thickness for spruce). Sylwan, 8:69-73.

Siekierski K. 1988. Determination of the site class of pine in spruce-pine stands (Określanie bonitacji sosny w drzewostanach świerkowo-sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 37:69-73.

Siekierski K. 1988. Modele wzrostu pierśnicy sosny i świerka w drzewostanach mieszanych świerkowo-sosnowych. Sylwan, 10:27-36.


1989

Bruchwald A. 1989. Polnische Stochastische Ertragsmodelle fur Kiefer (Polskie stochastyczne modele wzrostu dla sosny). Conference on Forest Statistics IUFRO 6.02. Freiburg i.Br.: 103-108.

Bruchwald A. 1989. Statystyka matematyczna dla leśników. Wyd. SGGW-AR Warszawa.

Dudek A., Płotkowski L. 1989. Organizacja i zarządzanie w leśnictwie norweskim. Post. Tech. Leśn. 46:56-63.


1990

Bruchwald A. 1990. Reakcja ekosystemów leśnych i ich elementów składowych na antropopresję. Centralny Program Badań Podstawowych 04.10 Podprogram CPBP 04.10.07 Synteza Nr IV. z. 25.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1990. Correlation between the variability of the pine tree height and different variables of the stand in the site classes (Związek między zmiennością wysokości sosen a różnymi cechami drzewostanu w klasach bonitacji). Ann. Warsaw Agricult. Univ. -SGGW-AR, For. and Wood Technol. 39:3-12.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1990. Investigations on the relationship between the height and breast height diameter of pine trees according to various variables of the stand in the site classes (Badania nad związkiem miedzy wysokością i pierśnicą sosen w zależności od różnych cech drzewostanu w klasach bonitacji). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 39:13-18.

Bruchwald A. 1990. Model wzrostowy MISK dla sosny narzędzie pomocne w planowaniu hodowlanym. Las Pol. 14:8-9.

Dudek A. 1990. Changes of the basal area growth and of the volume growth in pine stands. Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 40:35-45.

Michalak K., Siekierski K. 1990. Pattern of diameter increment along the stem in the pine stands of the Olkusz chief forestry (Kształtowanie sie grubości wzdłuż pnia w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 40:3-17.

Rymer-Dudzińska T. 1990. Change of the height growth rate in pine stands growing under the influence of industrial emissions (Zmiana tempa wzrostu wysokości sosny w drzewostanach bedących pod wpływem emisji przemysłowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood. Technol. 40:19-25.

Rymer-Dudzińska T. 1990. Change of the b.h. diameter growth rate of pine trees in the stands growing under the influence of industrial emissions (Zmiana tempa wzrostu pierśnicy sosny w drzewostanach będących pod wpływem emisji przemysłowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood. Technol. 40:27-34.

Siekierski K. 1990. Stochastic method of determining the age of spruce trees in spruce-pine stands of north-eastern Poland (Stochastyczny sposób określania wieku świerków w drzewostanach świerkowo- sosnowych północno-wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 39:19-24.

Siekierski K. 1990. Preliminary results of investigations on the process of self-thinning in the stands of the Olkusz chief forestry (Wstępne wyniki badań nad procesem naturalnego wydzielania się drzew w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 40:55-59.

Wróblewski L. 1990. Change of the breast-height form factor (F2) with age in the pine stands of the Olkusz chief forestry (Zmiana z wiekiem pierśnicowej liczby kształtu strzały (F2) w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 40:47-50.

Wróblewski L. 1990. Change of the true form factor (F0.1) with age in the pine stands of the Olkusz chief forestry (Zmiana z wiekiem właściwej liczby kształtu (F0.1) w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 40:51-53.


1991

Bosiak P. 1991. Wpływ trzebieży na kształtowanie się struktury drzewostanów sosnowych na przykładzie niektórych stałych powierzchni badawczych. W: Metody oceny stanu i zmian zasobów leśnych, Wyd. SGGW-AR, 76:161-170.

Bruchwald A. 1991. Graniczny model wzrostowy dla sosny. W: Metody oceny stanu i zmian zasobów leśnych, Wyd. SGGW-AR, 76:171-181.

Bruchwald A. 1991. Limiting Growth Model for Pine. Bull. Acad. Pol. Sc., Ser. Biol., 2: 213-220.

Bruchwald A. 1991. Modele wzrostowe dla drzewostanów sosnowych będących pod wpływem emisji przemysłowych. W: Metody oceny stanu i zmian zasobów leśnych, Wyd. SGGW-AR, 76:182-192.

Bruchwald A. 1991. MISK growth model for pine (Model wzrostu MISK dla sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:3-7.

Bruchwald A., Michalak K. 1991. Damages of the tree tops in the stands of the Olkusz chief forestry (Uszkodzenia wierzchołka drzew w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:43-46.

Bruchwald A., Michalak K. 1991. Defoliation of tree crowns in the pine stands of the Olkusz chief forestry (Świetlistość koron drzew w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Olkusz). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:47-50.

Bruchwald A. 1991. Forming of site indices in pine stand growing under the influence of industrial emissions (Kształtowanie się klasy bonitacji siedliska w drzewostanach sosnowych rosnących pod wpływem emisji przemysłowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:51-59.

Bruchwald A., Michalak K. 1991. Damages of tree tops in Scots pine stands of the Świerklaniec chief forestry (Uszkodzenie wierzchołka drzew w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Świerklaniec). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:61-64.

Bruchwald A., Michalak K. 1991. Defoliation of tree crowns in Scots pine stands of the Świerklaniec chief forestry (Świetlistość koron drzew w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Świerklaniec). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:65-68.

Michalak K., Siekierski K. 1991. Pattern of the diameter increment along the stem in pine stands of the Świerklaniec chief forestry (Rozkład przyrostu grubości wzdłuż strzały w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Świerklaniec). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:27-36.

Rymer-Dudzińska T. 1991. Pattern of the height growth rate changes in pine stands growing under the influence of industrial emissions (Kształtowanie się tempa wzrostu wysokości w drzewostanach sosnowych będących pod wpływem emisji przemysłowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:37-41.

Siekierski K. 1991. Tree mortality program applied in the growth model for spruce-pine stands in the north-eastern Poland (Program śmiertelności drzew zastosowany w modelu wzrostu drzewostanów świerkowo-sosnowych północno-wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:9-14.

Siekierski K. 1991. Determination of the number of dying trees in the growth model for spruce-pine stands in north-eastern Poland (Określanie liczby wydzielających się drzew w modelu wzrostu drzewostanów świerkowo-sosnowych północno-wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:15-20.

Siekierski K. 1991. Thinning program applied in the growth model for spruce- pine stands in north-eastern Poland (Program trzebieżowy zastosowany w modelu wzrostu drzewostanów świerkowo-sosnowych północno-wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 41:21-25.

Siekierski K. 1991. An individual tree based growth model for mixed Norway spruce - Scots pine stands in north-eastern Poland (Model drzewa indywidualnego dla drzewostanów świerkowo-sosnowych północno- wschodniej Polski). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 42:7-11.

Siekierski K. 1991. Three methods of estimation of parameters in the double normal distribution and their applicability to modelling tree diameter distributions (Trzy metody estymacji parametrów podwójnego rozkładu normalnego i ich przydatność do modelowania rozkładów pierśnic). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 42:13-17.


1992

Bosiak P. 1992. Investigations on a d.b.h. growth function for Scots pine (Badania nad funkcją korygującą wzrost pierśnicy sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43:27-31.

Bosiak P. 1992. Further investigations on the accuracy of the growth model for Scots pine (Dalsze badania nad dokładnością modelu wzrostowego dla sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43:33-37.

Bosiak P., Siekierski K. 1992. Deterministic growth model for pine stands - MKG (Deterministyczny model wzrostu drzewostanów sosnowych - MKG). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 44:13-18.

Bruchwald A., Bosiak P. 1992. Evaluation of the accuracy of the growth model for Scots pine (Ocena dokładności modelu wzrostowego dla sosny). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW-AR, For. and Wood Technol. 43:3-6.

Bruchwald A. 1992. Wzory empiryczne do określania miąższości drzewostanów jodłowych (Empirical Formulae for Determining the Volume of Fir Stands). Sylwan, 7:17-23.

Bruchwald A., Siekierski K. 1992. Projekt leśnego systemu informacyjnego LAS i jego wykorzystanie do prognozowania i kształtowania zmian struktury kompleksu leśnego (Project of Forest Information System LAS and its Use for Forecasting Changes of the Structure of Forest Complex). Sylwan, 11:11-18.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Siekierski K., Bosiak P., Łukasik J., Matosek U. 1992. Empiric growth models for main species of forest trees. CPBP 04.10. Ochrona i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego, 79: 67-68.

Michalak K. 1992. Social structure of pine stands being under the influence of industrial emissions (Struktura socjalna drzewostanów sosnowych będących pod wpływem emisji przemysłowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43:39-45.

Rymer-Dudzińska T. 1992. Diameter growth rate of pine stands in the ?wierklaniec chief forestry (Kształtowanie się tempa wzrostu pierśnicy w drzewostanach Nadleśnictwa Świerklaniec). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43: 21-25.

Rymer-Dudzińska T. 1992. Smukłość drzew w drzewostanach sosnowych (Slenderness of Trees in Pine Stands). Sylwan, 11:35-44.

Rymer-Dudzińska T. 1992. Zależność średniej smukłości drzew w drzewostanach sosnowych od różnych cech taksacyjnych drzewostanu (Dependence of the Mean Slenderness of Trees in Pine Stands on Various Taxation Characteristics of Stand). Sylwan, 12:19-25.

Siekierski K. 1992. Evaluation of the goodness of fit of some statistical distributions to tree diameter distributions (Ocena zgodności rozkładów pierśnic drzew z niektórymi rozkładami teoretycznymi). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43:7-14.

Siekierski K. 1992. Determination of stand attributes in angle count sampling (Określanie cech drzewostanu na podstawie próby relaskopowej). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 43:15-19.

Siekierski K. 1992. Model zbieżystości strzał sosen (A Model of Taper of Pine Stems). Sylwan, 10: 43-51.

Siekierski K. 1992. Comparison and evaluation of three methods of estimation of the Johnson Sb distribution (Porównanie i ocena trzech metod estymacji parametrów rozkładu Sb Johnsona). Biom. J. 34:879-895.

 


1993

Bruchwald A., Witkowska J. 1993. Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów bukowych (Uniform Height Curves for Beech Stands). Sylwan, 4:39-42.

Bruchwald A. 1993. Zastosowania modeli wzrostu w urządzaniu lasu (Applications od Growth Models in Forest Management). Sylwan, 5:27-40.

Bruchwald A. 1993. Zastosowania modeli wzrostu do tworzenia bazy danych dla kompleksu leśnego. Prace IBL, ser. B, 15:34-41.

Bruchwald A., Wirowski M. 1993. Stałe krzywe wysokości dla grabu (Uniform Height Curves for Hornbeam). Sylwan, 6:45-48.

Bruchwald A., Wróblewski L. 1993. Wzory empiryczne do określania miąższości drzewostanów świerkowych (Empirical Formulae for Spruce Stand Volume Determination). Sylwan, 9:15-20.

Bruchwald A. 1993. Uniform Height Curves for Silver-fir Stands (Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów jodłowych). Ann. Warsaw Agricult. - Univ. SGGW, For. and Wood Technol. 44:3-5.

Siekierski K. 1993. Model kształtowania się struktury drzewostanów obrębu. Prace IBL, ser. B, 15:81-86.

Siekierski K. 1993. Zastosowanie modeli wzrostu do optymalizacji etatu rębnego z punktu widzenia przyrostu drzewostanów (Application of Growth Models to Optimalization of Allowable Cut with Regard to Volume Increment). Sylwan, 6:27-35.

Siekierski K. 1993. Wpływ wielkości etatu rębnego i kolejności wyrębu drzewostanów na wykorzystanie zdolności produkcyjnych siedlisk leśnych (The Influence of the Annual Cut and the Cutting Priority of Stands on the Utilization of Forest Sites Production Capacity). Sylwan, 12:45-52.

Wróblewski L. 1993. Attributes of diameter distributions in Kraft biosocial classes in Scots pine stands (Kształtowanie się cech rozkładów pierśnic w klasach biosocjalnych Krafta w drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 44:7-12.

Wróblewski L. 1993. Changes in the breast-height form factor (F2) and the true form factor (F0,1) with age in Scots-pine stands of the forest division Świerklaniec (Zmiana z wiekiem pierśnicowej liczby kształtu strzały (F2) i właściwej liczby kształtu strzały (F0.1) w drzewostanach sosnowych Nadleśnictwa Świerklaniec). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 44:19-21.


1994

Bruchwald A., Wróblewski L. 1994. Uniform height curves for Norway-spruce stands (Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów świerkowych). Fol. For. Pol. ser. A, 36:43-47.

Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1994. Uniform height curves for oak stands (Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów dębowych). Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 45:3-5.

Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1994. Wzory empiryczne do określania miąższości drzewostanów dębowych (Empirical Formulae for Determination of Oak Stands Volume). Sylwan, 2:5-11.

Bruchwald A. 1994. Statystyka matematyczna dla leśników. Wyd. SGGW-AR Warszawa. Wyd. II.

Dudek A. 1994. Tablice przyrostu miąższości dla sosny (The volume increment tables for Scots pine). Wyd. SGGW Warszawa

Rymer-Dudzińska T. 1994. Nowe wzory empiryczne krzywej wysokości dla sosny (New Constant Height Curves for Pine). Sylwan, 11:21-24.

Siekierski K., Wrzosek P. 1994. Evaluation of the applicability of linear programming to optimization of annual cut with regard to volume increment of stands (Ocena możliwości zastosowania programowania liniowego do optymalizacji etatu rębnego z punktu widzenia przyrostu drzewostanów). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 45:7-13.


1995

Bruchwald A., Zasada M. 1995. Kształtowanie się struktury drzewostanów sosnowych na stałych powierzchniach doświadczalnych w Nadleśnictwie Maskulińskie (Pine Stand Structure Formation on Permanent Experimental Plots in the Maskulińskie Forest District). Sylwan, 3:67-76.

Bruchwald A. 1995. Metoda regulacji użytkowania przedrębnego (A Method of Intermediary Harvest Regulation). Sylwan, 6:5-13.

Rymer- Dudzińska T. 1995. Wstępna ocena modelu wzrostu wysokości świerka (An Introductory Appraisal of the Spruce Tree Height Growth Model). Sylwan, 4:15-27.

Siekierski K. 1995. Zastosowanie modeli wzrostu w regulacji użytkowania rębnego drzewostanów. Fundacja "Rozwój SGGW".

Zasada M. 1995. Empiryczny model wzrostu wysokości jodły. Sylwan 5:71-78.

Zasada M. 1995. Ocena zgodności rozkładów pierśnic w drzewostanach jodłowych z niektórymi rozkładami teoretycznymi. Sylwan 12:61-69.


1996

Bosiak P., Siekierski K., Zasada M. 1996. Provisional growth models for birch, alder, aspen and larch stands (Tymczasowe modele wzrostu dla drzewostanów olszowych, borzozowych, osikowych i modrzewiowych). Ann. Warsaw Agric. Univ.- SGGW, For. and Wood Technol. 47:13-20.

Bruchwald A. 1996. Zastosowanie modelu wzrostu dla sosny do określania rozmiaru użytkowania przedrębnego. Materiały na sesję naukową "Sosna w Polsce - stan, problemy i perspektywy", Łagów Lubuski 29-31 maja 1996r., Warszawa.

Bruchwald A. 1996. New Empirical Formulae for Determination of Volume of Scots Pine Stands. Fol. For. Pol. s. A, 38: 5-10.

Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M. 1996. Model wzrostu dla drzewostanów dębu szypułkowego (A growth model for pedunculate oak stands). Sylwan, 10:35-44.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1996. Nowy wzór empiryczny do określania pierśnicowej liczby kształtu grubizny drzewa dla świerka. Sylwan, 12:25-31.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1996. Ocena dokładności określania miąższości drzewostanu świerkowego tablicami IBL. Sylwan,12:17-24.

Borecki T., Dudek A. 1996. III Konferencja Europejskiego Instytutu Leśnictwa 31.08-1.09.1996 Freiburg, Badenia-Wirtembergia. Las Pol. 21:20-21.

Rymer-Dudzińska T., A. Dudek, K. Michalak, K. Siekierski, L. Wróblewski, P. Bosiak P. 1996. Height and diameter growth of trees from I and II Kraft class in pine stands meighbouring on the Kozienice power-station (Wzrost wysokości i grubości drzew I i II klasy Krafta w drzewostanach sosnowych sasiadujących z Elektrownia Kozienice). Ann. Warsaw Agricult. Univ. SGGW-AR, For. and Wood Technol. 47:3-12.


1997

Bruchwald A. 1997. Kształtowanie się przyrostu miąższosci drzewostanu w powiązaniu ze śmiertelnoscią drzew. Prace IBL, ser. B, 33: 57-80.

Bruchwald A., Dmyterko E. 1997. Las po powodzi. Poznajmy Las, 6: 3-6.

Bruchwald A., Dmyterko E., Cieśla A. 1997. Powódź. Sylwan,12: 113-115.

Bruchwald A., Kliczkowska A. 1997. Kształtowanie się bonitacji dla drzewostanów sosnowych Polski. Prace IBL, ser. A, 838.

Rymer-Dudzińska T. 1997. Wzory empiryczne do określania procentu grubości kory sosny (Empirical formulae for determining the pine bark volume percentage). Sylwan, 6:17-20.

Rymer-Dudzińska T. 1997. Badania nad pięcioletnim przyrostem wysokości w drzewostanach sosnowych (Studies on 5-year height growth in pine stands). Sylwan, 10:21-34.

Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Siekierski K., Bosiak P., Zasada M. 1997. Wzrost wysokości i grubości drzew różnych klas Krafta w drzewostanach sosnowych sąsiadujących z elektrownią Kozienice. Sylwan, 1:5-23.

Siekierski K., Zasada M. 1997. Dokładość określania pierśnicowej liczby kształtu za pomocą drzew próbnych w pomiarowych metodach określania miąższości drzewostanu. Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 48:3-8.

Bruchwald A., Kliczkowska A. 1997. Kształtowanie się bonitacji dla drzewostanów sosnowych Polski. Prace IBL, ser. A, 838.


1998

Bruchwald A. 1998. Das Hochwasser in Polen. Forst und Holz 16:504-505.

Bruchwald A. 1998. Optymalizacja planu cięć przedrębnych. W: Użytkowanie lasu i problemy użytkowania lasu w Polsce: 78-86.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1998. Wzory empiryczne do określania pierśnicowej liczby kształtu strzał sosen w korze z uwzglednieniem krain przyrodniczo-leśnych. Sylwan, 8:5-13.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 1998. Badania nad zmiennością geograficzną kształtu sosny. Sylwan, 10:17-28.

Bruchwald A., Dmyterko E. 1998. Weryfikacja metod określania uszkodzenia drzewostanów dębowych. Sylwan, 12:11-21.

Rymer-Dudzińska T. 1998. Statystyczna charakterystyka dziesięcioletniego przyrostu wysokości drzew w drzewostanach sosnowych (Statistical characteristics of ten-year increment of the tree height in pine stands). Sylwan, 7:67-79.

Zasada M. 1998. Problemy określania wieku drzewostanów jodłowych. Sylwan, 12:23-31.


1999

Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Bruchwald A. 1999. Height growth of trees in unevenaged Scots pine stands (Wzrost wysokości drzew w różnowiekowych drzewostanach sosnowych). Ann. Warsaw Agric. Univ. - SGGW, For. and Wood Technol. 49: 31-40.

Bruchwald A. 1999. Fazy wzrostu i wiek kulminacji bieżącego i przeciętnego przyrostu wysokości dębu szypulkowego. Sylwan 5:5-11.

Bruchwald A, Dmyterko E. 1999. Reakcja przyrostowa dębu w powiązaniu ze stopniem uszkodzenia korony (Growth response of oak as connected with the crown damage level). Sylwan 2:47-58.

Bruchwald A., Dudek A., Michalak K., Rymer-Dudzińska T., Wróblewski L., Zasada M. 1999. Model wszrostu dla drzewostanów świerkowych (A growth model for spruce stands). Sylwan 1:19-31.

Zasada M. 1999. Model wzrostu drzewostanu jako matematyczny model systemu (A model of tree stand growth as a mathematical system model.) Sylwan 2:59-67.

Zasada M. 1999. The growth model for fir (Abies alba Mill.). 1999. Fol. For. Pol. 44:37-46.


2000

Bruchwald A. 2000. Wielkopowierzchniowa metoda określania miąższości obiektu leśnego oparta na losowaniu warstwowym (A large-scale method for identifying volume of forest object as based on stratified random sampling). Sylwan, 3: 5-17.

Bruchwald A. 2000. Dendroskale sosny dla różnych regionów Polski (Scots pine increment dendroscales for various regions of Poland). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 92-103.

Bruchwald A. 2000. Podsumowanie i wnioski: Przestrzenne zróznicowanie wzrostu sosny (Summing up and conclusion: spatial variation in scots pine growth). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 110-116.

Bruchwald A. 2000. Weryfikacja wielkopowierzchniowej metody okreslania miąższości obiektu leśnego opartej na losowaniu warstwowym (Verification of a large-area method for defining the volume of forest objects as based on stratified random sampling). Sylwan, 6: 5-14.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Metody określania stopnia uszkodzenia drzewostanów bukowych i ich weryfikacja (The methods of assessing the level of damage to beech stands and verification of these methods). Sylwan, 5: 49-60.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Reakcja przyrostowa brzozy brodawkowatej (Betula pendula ROTH.) rosnącej na terenie Nadleśnictwa Olkusz (The growth response of common birch (Betula pendula Roth.) from the Olkusz forest district area). Sylwan, 6: 15-25.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Poszukiwanie powiązania między przyrostem pierśnicy a stanem rozwoju koron buka pospolitego (Fagus sylvatica L.). Sylwan, 7: 15-32.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Wielkopowierzchniowa metoda określania stopnia uszkodzenia drzewostanów bukowych. W: Stan i perspektywy badań z zakresu urządzania lasu i ekonomiki leśnictwa. Materiały IV Konferencji Leśnej. Sękocin Las, 13-14 czerwca 2000 r.

Bruchwald A. Dmyterko E. 2000. Wielkopowierzchniowa metoda określania stopnia uszkodzenia drzewostanów dębowych i bukowych (The method of assessing the degree of damage of oak and beech stands applicable over large area). Prace IBL. ser. A, 3:17-33.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Metodical grounds for assessing damage of oak. W: Recent advances on oak health in Europe. Edts: Oszako T., Delatour C. Forest Research Institute, European Forest Institute. Warsaw, Forest Research Institute: 53-64.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2000. Rozwój korony brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.). Sylwan, 1:11-17.

Bruchwald A., Dudek A., Michalak K., Rymer-Dudzińska T., Wróblewski L., Zasada M. 2000. Wzory empiryczne do określania wysokości i pierśnicowej liczby kształtu grubizny drzewa (Empirical formulae for defining height and dbh shape figure of thick wood). Sylwan 10:5-13.

Bruchwald A., Kliczkowska A. 2000. Kształtowanie się bonitacji drzewostanów świerkowych na terenach górskich (Quality of spruce stands in mountain areas). Sylwan, 9:5-15.

Bruchwald A., Kliczkowska A. 2000. Charakteryzstyka przyrodniczoleśna powierzchni badawczych (Nature - Forest Description of Study Plots). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 10-16.

Bruchwald A., Kliczkowska A. 2000. Kształtowanie się bonitacji dla drzewostanów sosnowych Polski (Forming of pine stand quality class in Poland). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 30-41.

Bruchwald A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M. 2000. Wzrost wysokości sosny w różnych regionach Polski (Height growth of scots pine in various regions of Poland). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 77-83.

Bruchwald A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M. 2000. Analiza funkcji wzrostu wysokości dla różnych regionów Polski (Analysis of Height growth functions for various regions of Poland). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 84-91.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 2000. Badania nad zmiennością geograficzną kształtu sosny bez kory (Study on geographic variation of scots pine trees shape inside bark). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 42-48.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T. 2000. Wzory empiryczne do określania pierśnicowej liczby kształtu strzał sosen w korze z uwzględnieniem krain przyrodniczoleśnych (Empirical formulae for determining the pine oitside bark d.b.h. form factor with account on natural forest regions). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 49-57.

Dudek A. 2000. Geograficzna zmienność intensywności przyrostu miąższości (Geographic variability in volume increment intensity). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 104-109.

Dudek A., Michalak K., Rymer-Dudzińska T., Wrólewski L. 2000. Wzory empiryczne służące do wyznaczania pierśnicy w korze na podstawie grubości bez kory podstawy drzewa w drzewostanach sosnowych Polski (Empirical formulae for over-bark dbh determination as based on in-bark diameter of stumps in pine stands of Poland). Sylwan, 7:5-13.

Michalak K., Wróblewski L. 2000. Wstęp (Introduction). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 5-9.

Rymer-Dudzińska T. 2000. Geograficzna zmienność grubości kory na pierśnicy w drzewostanach sosnowych (Geographic variability in bark thickness at breast height in scots pine stands). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 58-64.

Rymer-Dudzińska T. 2000. Geograficzna zmienność procentu miąższości kory w drzewostanach sosnowych (Geographic variation of bark volume per cent in scots pine stands). W: Przestrzenne zróżnicowanie wzrostu sosny. Fundacja "Rozwój SGGW": 65-76.

Rymer-Dudzińska T., Tomusiak R. 2000. Porównanie smukłości drzewostanów bukowych i dębowych (Comparison of slenderness in beech and oak stands). Sylwan, 9:45-52.

Zasada M. 2000. Porównanie różnych tablic zasobności dla jodły (Comparison of different yield tables for fir). Sylwan, 2:79-98.

Zasada M. 2000. Ocena zgodności rozkład pierśnic drzew drzewostanów brzozowych z niektórymi rozkładami teoretycznymi (A comparison of dbh distribution in birch stands with the selected theoretical distributions). Sylwan, 5:43-48.

Zasada M. 2000. Stałe krzywe wysokości dla brzozy (Constant curves of height in birch). Sylwan, 6:27-31.

Zasada M. 2000. Zależność między wysokością a pierśnicą w drzewostanach brzozy omszonej (Betula pubescens Ehrh.) w Biebrzańskim Parku Narodowym (The relationship between the height and the diameter at breast height (dbh) in downy birch (Betula pubescens Ehrh.) stands in the Biebrza National Park). Sylwan, 12:51-56.


2001

Bruchwald A. 2001. Moglichkeiten der Anwendung von Wuchsmodellen in der Praxis der Forsteinrichtung. Beiträge für Fortwirtschaft und Landschaftsökologie, 3: 118-122.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2001. Rozwój ugałęzienia w koronie młodej brzozy brodawkowatej (Betula pendula ROTH.) (Growth of branches in young crown of common birch (Betula pendula ROTH.)). Sylwan, 12:19-28.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2001. Jak rośnie sosna, królowa naszych lasów. Poznajmy Las, 2:3-5.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2001. Olsza - pani na bagnach. Poznajmy Las, 6: 3-6.

Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Wirowski M. 2001. Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów olszy czarnej (Constant height curves for black alder stands). Sylwan 11:15-19.

Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Wirowski M. 2001. Analiza faz wzrostu wysokości olszy czarnej (Alnus glutinosa /L./ GAERTN.) (Analysis of height growth stages in black alder (Alnus glutinosa /L./ GAERTN)). Sylwan 2:5-11.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M., Tomusiak R. 2001. Tablice służące do określania pierśnicy i miąższości drzewa na podstawie średnicy pniaka. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Bruchwald A., Sawicka A. 2001. Ocena dokładności tablic liczb kształtu Tramplera dla drzewostanów jodłowych (Accuracy assessment of Trampler stand form factor tables for fir stands). Sylwan, 8:39-44.

Cieszewski C.J., Zasada M., Daniels R.F., Clutter M.L., Borders B.E. 2001. Long-term Sustainability of fiber supply in Georgia - a Preliminary Approach. In: Forest Modelling for Ecosystem Management, Forest Certification and Sustainable Management. Proceedings of the IUFRO Conference, Vancouver, BC, Canada. August 12-17: 173-182.

Rymer-Dudzińska T. 2001. Indykacja skażenia środowiska leśnego na podstawie zróżnicowania wybranych cech dendrometryczych drzewostanów sosnowych (Indication of contamination in forest environment as based on diversity of selected dendrometric features of pine stands). Sylwan 5:15-31.

Rymer-Dudzińska T. 2001. Ocena dokładności stosowanej w praktyce metody określania miąższości drzewostanu na przykładzie drzewostanów brzozowych (Evaluating the accuracy of the method of calculating the stand volume on the example of birch stands). Sylwan 6:49-54.

Rymer-Dudzińska T. 2001. Wzory empiryczne służące do określania przyrostu wysokości w drzewostanach sosnowych (Empirical equations for height growth in pine stands). Sylwan 10:41-52.

Rymer-Dudzińska T. 2001. Borowski Mikołaj Jan (1921-1975). Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich, SITLiD, z. 1:14-15.

Rymer-Dudzińska T., Bruchwald A. 2001. Grochowski Jerzy (1899-1980). Słownik Biograficzny Leśników i Drzewiarzy Polskich, SITLiD, z. 1:28-29.

Rymer-Dudzińska T., Dudzińska M. 2001. Rozkład pierśnic drzew w nizinnych drzewostanach bukowych (Dbh distribution in the lowland beech stands). Sylwan 8:13-21.

Tomusiak R. 2001. Czy las boi się śniegu? Głos Lasu 1:12-14.

Tomusiak R., Zarzyński P. 2001. Alta petunt - dążą wzwyż. Głos Lasu, 9: 11-13.

Wróblewski L., Zasada M. 2001. Wzory do określania miąższości grubizny dla modrzewia, osiki, grabu, topoli i lipy (Volume equations for larch, aspen, hornbeam, poplar and lime). Sylwan 11:71-79.

Zasada M. 2001. Możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych w nauce i praktyce leśnej (Potentials for using artificial neuron networks in forest science and practice). Sylwan 1:39-45.

Zasada M., Cieszewski C.J. 2001. Wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Forest inventory in the United States of America). Sylwan 11:105-119.


2002

Bruchwald A. 2002. Warunki stosowania metod modelowania matematycznego przy sporządzaniu planu urządzenia lasu. W: Urządzanie lasu wielofunkcyjnego - opinie - poglądy - propozycje. Fundacja "Rozwój SGGW": 177-188.

Bruchwald A. 2002. Metoda oceny uszkodzenia drzewostanów dębowych w Polsce. W: Zamieranie debów w Europie. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych: 22-27.

Bruchwald A. 2002. Wzrost wysokości brzozy brodawkowatej (Betula pendula ROTH) (Height growth of silver birch (Betula pendula Roth.). Sylwan, 6:5-11.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2002. Brzoza biala dama. Poznajmy Las, 4: 14-17.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2002. Metody określania uszkodzenia drzewostanów liściastych. W: reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe. IV Krajowe Sympozjum Poznań-Kórnik, 29.05-1.06.2001. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 475-484.

Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Wirowski M. 2002. Wzrost wysokości buka pospolitego (Fagus sylvatica L.)(Height growth of European beech (Fagus sylvatica L.)). Sylwan, 9:19-27.

Bruchwald A., Zajączkowski S. 2002. Obrębowa metoda inwentaryzacji lasu oparta na losowaniu warstwowym (A novel method of forest inventory based on stratified sampling). Sylwan, 10:13-23.

Bruchwald A., Zajączkowski S. 2002. Analiza porównawcza różnych sposobów inwentaryzacji lasu (A comparative analysis of different forest inventory methods). Sylwan, 11:5-13.

Bruchwald A., Zajączkowski S. 2002. Nowa, obrębowa metoda inwentaryzacji lasu (A new tract-level method of forest inventory). W: Użytkowanie lasu w wielofunkcyjnym, zrównoważonym leśnictwie: 93-101.

Bruchwald A., Żybura H. 2002. Stałe krzywe wysokości dla drzewostanów modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.) (Height curves for European larch (Larix decidua Mill.) stands). Sylwan, 12.

Bruchwald A., Rymer-Dudzińska T., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Zasada M., Tomusiak R. 2002. Tablice miąższości grubizny drzewa oparte na średnicy pniaka (Volume tables of merchantable timber). Sylwan, 1:5-16.

Cieszewski C.J., Zasada M. 2002. Dynamiczna forma anamorficznego modelu bonitacyjnego dla sosny pospolitej w Polsce (A dynamic form of the anamorphic site index model for Scots pine in Poland). Sylwan, 7:17-24.

Cieszewski C.J., Zasada M. 2002. Uniwersalna Metoda Różnic Algebraicznych: uogólnione wyprowadzanie dynamicznych równań bonitacyjnych opartych na teoriach biologicznych (Generalized Method of Algebraic Differences: deriving dynamic site index equations based on biological theories). Sylwan, 11:51-62.

Cieszewski C.J., Zasada M., Borders B.E., Clutter M.L., Daniels R.F., Elle R.I., Lowe R.C. 2002. Long-term Sustainability Analysis of Fiber Supply in Georgia. In: Dorouska P.F., Bragg D.C. (editors). 2002. Proceedings of the Southern Mensurationists' Conference, Chattanooga, TN, November 4-6, 2001. Arkansas Forest Resources Center, Monticello, AR: 19-23.

Ciosmak P. 2002. Pełność strzał świerka bez kory (Fullness of spruce stems under bark). Sylwan, 4:81-88.

Dudek A., Tomusiak R. 2002. Determination of tree diameter-at-breast-height and volume from crown size. 2002. Collecting and analyzing information for sustainable forest management and biodiversity monitoring with special reference to Mediterranean ecosystems: 48-55.

Rymer-Dudzińska T. 2002. The relationship between DBH outside bark and stem basal diameter inside bark in Norway spruce stands. Annals of Warsaw Agricultural University -SGGW-AR. Forestry and Wood Technology, 52:29-33.

Rymer-Dudzińska T. 2002. Empiryczne równania do wyznaczania grubości podstawy drzewa w drzewostanach świerkowych (Empirical equations for determining tree base diameter in spruce stands). Sylwan, 9:41-48.

Harrison W.M., Cieszewski C.J., Martin S.W., Zasada M., Borders B.E. 2002. Updated Base Age Invariant Height Growth Models for Loblolly Pine (Pinus taeda L.) Based on Intensively Managed Plantation Data. In: Dorouska P.F., Bragg D.C. (editors). 2002. Proceedings of the Southern Mensurationists' Conference, Chattanooga, TN, November 4-6, 2001. Arkansas Forest Resources Center, Monticello, AR: 4-8.

Szczepkowski A., Tomusiak R., Zarzynski P. 2002. Ocena wybranych cech dendrometrycznych Baublisa - najsłynniejszego dębu w literaturze polskiej. Sylwan, 11:73-82.

Szczepkowski A., Tomusiak R., Zarzynski P. 2002. The History of Baublys - an Attempt at Evaluating Some Dendrometric Characteristics of the Most Famous Oak Tree in the History of Lithuania. Baltic Forestry, vol. 8, No. 1: 35-41.

Tomusiak R. 2002. Zmora studentów - liczby ksztaltu. Głos Lasu, 1:34-35.

Tomusiak R., Zarzyński P. 2002. Które najgrubsze? Głos Lasu, 1:45-46.

Zasada M. 2002. Określanie bonitacji za pomocą młodocianego przyrostu wysokości w drzewostanach sosnowych (Site-index determination using growth intercept method in pine stands. 2002, Sylwan, 3:21-29.

Zasada M., Cieszewski C.J., Lowe R., Borders B.E., Clutter M.L., Daniels R.F., Harrison W.M. 2002. Selected Technical Aspects of a Statewide Forest Resource Modeling Project in Georgia. In: Dorouska P.F., Bragg D.C. (editors). 2002. Proceedings of the Southern Mensurationists' Conference, Chattanooga, TN, November 4-6, 2001. Arkansas Forest Resources Center, Monticello, AR: 24-28.


2003

Bruchwald A., Dudzińska M., Wirowski M., 2003. Model wzrostu dla olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) (A distance-independent tree growth model for black alder (Alnus flutinosa (L.) Gaertn.)). Sylwan, 8:3-10.

Bruchwald A., Wojcik R., Zajaczkowski S. 2003. Analiza dokladności obrębowej metody inwentaryzacji lasu opartej na losowaniu warstwowym (The accuracy of a novel forest inventory method based on stratified sampling). Sylwan, 5:13-20.

Cieszewski C.J., Zasada M. 2003. Model bonitacyjny dla sosny na podstawie tablic zasobności Szymkiewicza (Site index model for Scots pine based on Szymkiewicz yield tables). Sylwan, 1:51-62.

Cieszewski C.J., Zasada M. 2003. Wyprowadzanie ogólnych dynamicznych równań bonitacyjnych za pomocą uniwersalnej metody różnic algebraicznych (Derivation of Generic Dynamic Site Equations Using Generalized Algebraic Difference Approach). Sylwan, 3:40-46.

Cieszewski C.J., Zasada M., Borders B.E., Lowe R.C., Clutter R.L., Daniels R.F., Izlar R. 2003. Various aspects of sustainability analysis in Georgia. In: McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; Moser, John W., 2003. Proceedings of the third annual forest inventory and analysis symposium; 2001 October 17-19; Traverse City, Michigan, GTR-NC-230. St. Paul, MN: USDA FS, NCRS, 208p.

Dmyterko E., Wojtan R., Bruchwald A. 2003. Stan zdrowotny drzewostanów jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w nadlesnictwie Mircze(Health condition of ash stands (Fraxinus excelsior L.) in Mircze Forest District). Sylwan, 12:9-18.

Dudzińska M., Bruchwald A. 2003. Wzory empiryczne pierśnicowej liczby kształtu strzały w korze dla drzewostanów olszy czarnej (Alnus glutinosa L.) (Empirical equations for determination of dbh form factor). Sylwan, 5:36-41.

Dudzińska M., Bruchwald A. 2003. Wzory empiryczne i tablice miąższości grubizny drzew dla olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) GAERTN.) (Empirical equations and volume tables for the black alder (Alnus glutinosa (L.) GAERTN.)) merchantable timber). Sylwan, 6:69-78.

Dudzińska M., Bruchwald A. 2003. Wzory empiryczne pierśnicowych liczb kształtu drewna użytkowego dla olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) (Empirical equations for predicting merchantable breast height form factors for black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)). Sylwan, 7:3-6.

Tomusiak R. 2003. A model percentage shares of fifteen sections in stem volume for birch stands. Paper collection of International Scientific Conference of PhD Students "YOUTH SEEKS PROGRESS 2003 14-15 November 2003. Lithuanian University of Agriculture.

Zawadzki J., Cieszewski C.J., Zasada M. 2003. Semiwariancje tekstury obrazów satelitarnych Landsat TM obszarów leśnych (Semivariances of Landsat TM satellite imagery texture of forested areas). Sylwan, 7:46-58.

Zasada M. 2003. Możliwość zastosowania rozkładów mieszanych do modelowania rozkładów pierśnic drzew w naturalnych klasach biosocjalnych (Potential of mixture distributions application for modelling tree diameter distributions by natural social classes). Sylwan, 9:27-37.

Zasada M., Cieszewski C.J., Borders B.E. 2003. Impact of Intensive Management Practices on Long-Term Simulations of Forest Resources in Georgia In: Proceedings of the Society of American Foresters 2002 National Convention, Winston-Salem, NC, October 5-9. 2002. SAF Publication 03-01: 64-70.


2004

Bruchwald A. 2004. Relacje między użytkowaniem głównym a przyrostem miąższości (Relationships between principal felling and volume increment). Sylwan, 5: 3-12.

Bruchwald A. 2004. Pośredni sposób budowy modelu przekroju podłuznego strzały bez kory sosny (An indirect method of building a taper model construction for pine stem inside bark). Sylwan, 8: 3-7.

Cieszewski C.J., Zasada M., Borders B.E., Lowe R.C., Zawadzki J., Clutter M.L., Daniels R.F. 2004. Spatially explicit sustainability analysis of long-term fiber supply in Georgia, USA. For. Ecol. Manage. 187(2-3):345-359.

Cieszewski C.J., Zasada M., Lowe R.C., Borders B.E., Clutter M.L. 2004. Analysis of pooled FIA and remote sensing data for fiber supply assessment at the Warnell School of Forest Resources at the University of Georgia. Other studies and effective information dissemination. In: McRoberts R.E., Reams G.A., Van Deusen P.C., McWilliams W.H., Cieszewski C.J. (red). Proceedings of the fourth annual Forest Inventory and Analysis symposium, November 19-21, 2002. New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. NC-252. USDA Forest Service, North Central Research Station: 71-79.

Liu S., Cieszewski C.J., Zasada M., 2004. Comparing the use of three dendrometers for measuring diameters at breast height. In: Doruska P.F., Radtke P.J. (eds.). Proceedings of the Northeastern Mensurationist Organization and Southern Mensurationists 2003 Joint Conference. October 6-7, 2003, Roanoke, VA, USA:104-113.

Lowe R.C., Cieszewski C.J., Zasada M., Zawadzki J. (2004) Distributing FIA information onto segmented Landsat Thematic Mapper Images stratified with industrial ground data. In: McRoberts R.E., Reams G.A., VanDeusen P.C., McWilliams W.H., Cieszewski C.J. (red). Proceedings of the fourth annual Forest Inventory and Analysis symposium, November 19-21, 2002. New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. NC-252. USDA Forest Service, North Central Research Station: 111-116.

Meng Q., Cieszewski C., Lowe R.C., Zasada M., 2004. Geostatistical approach to mortality pattern analysis using remote sensing and large-scale inventory ground measurements. In: Doruska P.F., Radtke P.J. (eds.). Proceedings of the Northeastern Mensurationist Organization and Southern Mensurationists 2003 Joint Conference. October 6-7, 2003, Roanoke, VA, USA:2-11.

Stewart B., Cieszewski C.J., Zasada M., 2004. A photo-based approach to variable plot sampling. In: Doruska P.F., Radtke P.J. (eds.). Proceedings of the Northeastern Mensurationist Organization and Southern Mensurationists 2003 Joint Conference. October 6-7, 2003, Roanoke, VA, USA:63-69.

Zawadzki J., Cieszewski C.J., Zasada M. 2004. Wykorzystanie metod geostatystycznych do klasyfikacji ekosystemów leśnych przy użyciu technik satelitarnych (Use of geostatistical methods for classification of forest ecosystems using satellite imagery). Sylwan, 2:26-41.

Zawadzki J., Cieszewski C.J., Zasada M. 2004. Zastosowanie metod geostatystycznych do wyznaczania cech taksacyjnych i parametrów biofizycznych lasów technikami teledetekcyjnymi (The use of geostatistical methods for remote-sensing based determination of inventory measures and biophysical parameters of forests). Sylwan, 3:51-62.

Zawadzki J., Cieszewski C.J., Lowe R.C., Zasada M. 2004. Use of semivariances for studies of Landsat TM image textural properties of loblolly pine forests. In: McRoberts R.E., Reams G.A., Van Deusen P.C., McWilliams W.H., Cieszewski C.J. (red). Proceedings of the fourth annual Forest Inventory and Analysis symposium, November 19-21, 2002. New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. NC-252. USDA Forest Service, North Central Research Station: 129-134.

Zasada M., 2004. Mixture distributions for tree diameter distribution modeling. In: Doruska P.F., Radtke P.J. (eds.). Proceedings of the Northeastern Mensurationist Organization and Southern Mensurationists 2003 Joint Conference. October 6-7, 2003, Roanoke, VA, USA:52-60.

Zasada M., Cieszewski C.J., Lowe R.C., Zawadzki J., Clutter M.L., Siry J.P. 2004. Using FIA and GIS data to estimate areas and volumes of potential stream management zones and road beautifying buffers. In: McRoberts R.E., Reams G.A., VanDeusen P.C., McWilliams W.H., Cieszewski C.J. (red). Proceedings of the fourth annual Forest Inventory and Analysis symposium, November 19-21, 2002. New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. NC-252. USDA Forest Service, North Central Research Station: 253-257.

Zasada M., Siry J.P., Cieszewski C.J. 2004. Intensywna gospodarka leśna na Południu Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (Intensive forest management in the US South). Sylwan, 2:61-72.

Zasada M., Bruchwald A., Tomusiak R. 2004. Growth and yield modeling in Poland: history and samples of present applications. In: Marušák, R., Žíhlavník, A., Gadow, K.v., (Eds.): Sustainable harvest scenarios in forest management. Proceedings, IUFRO Conference, 25-27.08.2004, Tále, Slovakia: 73-84.

Zasada M., Cieszewski C.J., Lowe R.C. 2004. Selected problems in spatially-explicit sustainability analysis of forest resources in Georgia, USA. In: Marušák, R., Žíhlavník, A., Gadow, K.v., (Eds.): Sustainable harvest scenarios in forest management. Proceedings, IUFRO Conference, 25-27.08.2004, Tále, Slovakia: 65-72.


2005

Bijak Sz. 2005. Wahania temperatury powietrza w Warszawie i Tallinie w latach 1779-2000 W: Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki J. (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne Monografie IMGW, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 81-88.

Bijak Sz. 2005. Wpływ morza na klimat na przykładzie Estonii W: Girjatowicz J.P., Koźmiński Cz. (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Oficyna In Plus, Szczecin: 18-20.

Bruchwald A., Dmyterko E., Dudzińska M., Kluziński L. 2005. Characteristic of the main shoot and number of its branches for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in the Olkusz Forest District. Sylwan, 149 (3): 3-11.

Bruchwald A., Kłapeć B. 2005. Metoda określania struktury sortymentowej drzewostanu i jej wstępna ocena (Methods of stand assortment structure determination and their initial assessment). Sylwan, 149 (10): 3−10.

Cieszewski, C.J., Iles, K., Lowe, R.C., Zasada, M. 2005. Proof of Concept for an Approach to a Finer Resolution Inventory. In: McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. 2005. Proceedings of the fifth annual forest inventory and analysis symposium; 2003 November 18–20; New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. WO–69. St. Paul, MN: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Research Station: 67-74.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2005. Characteristic of the main shoot of mature Common birch (Betula pendula Roth.). Sylwan, 149 (8): 3-9.

Dmyterko E., Kluziński L., Bruchwald A. 2005. Stan zdrowotny drzewostanów sosnowych (Pinus sylvestris L.) nadleśnictwa Olkusz (Health condition of pine (Pinus sylvestris L.) stands of Olkusz Forest District). Sylwan, 149 (7): 3-13.

Dmyterko E., Tomusiak R., Wojtan R., Bruchwald A. 2005. Analiza porównawcza stopnia uszkodzenia jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) i olszy czarnej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) rosnących w zmieszaniu lub bliskim sąsiedztwie (Comparative analysis of the degree of damage in common ash (Fraxinus excelsior L.) and black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) growing in mixed or neighbour stands). Sylwan, 149 (2): 3-11.

Meng, Q., Cieszewski, C.J., Lowe, R.C. Zasada, M. 2005. A Three-Step Approach to Model Tree Mortality in the State of Georgia. In: McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. 2005. Proceedings of the fifth annual forest inventory and analysis symposium; 2003 November 18–20; New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. WO–69. St. Paul, MN: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Research Station: 91-96.

Rymer-Dudzińska T. 2005. Wzory empiryczne do szacowania pięcioletniego przyrostu wysokości w drzewostanach świerkowych (Empirical equations for determining a five-year height increment in spruce stands). Sylwan, 149 (9): 10-14.

Stewart, B., Cieszewski, C.J., Zasada, M. 2005. Impact of Definitions of FIA Variables and Compilation Procedures on Inventory Compilation Results in Georgia. In: McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. 2005. Proceedings of the fifth annual forest inventory and analysis symposium; 2003 November 18–20; New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. WO–69. St. Paul, MN: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Research Station: 51-58.

Zawadzki, J., Cieszewski, C.J., Zasada, M. 2005. Semivariogram analysis of Landsat 5 TM textural data for loblolly pine forests. Journal of Forest Science, 51(2): 47–59. http://www.cazv.cz/default.asp?ch=54&typ=1&val=33625&ids=2187

Zawadzki, J., Cieszewski, C.J., Zasada, M., Lowe, R.C. 2005. Applying geostatistics for investigations of forest ecosystems using remote sensing imagery. Silva Fennica 39(4):599-617. http://www.metla.fi/silvafennica/full/sf39/sf394599.pdf

Zasada, M., Cieszewski, C.J. 2005. A finite mixture distribution approach for characterizing tree diameter distributions by natural social class in pure even-aged Scots pine stands in Poland. Forest Ecology and Management, 204 (2-3): 145-158. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2003.12.023

Zasada, M., Cieszewski, C.J., Lowe, R.C. 2005. Impact of Stream Management Zones and Road Beautifying Buffers on Long-Term Fiber Supply in Georgia. In: McRoberts, Ronald E.; Reams, Gregory A.; Van Deusen, Paul C.; McWilliams, William H., eds. 2005. Proceedings of the fifth annual forest inventory and analysis symposium; 2003 November 18–20; New Orleans, LA. Gen. Tech. Rep. WO–69. St. Paul, MN: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, North Central Research Station: 41-46.


2006

Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Pietras K., Bijak Sz., Błażek E., Skrzypczuk J. 2006. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce cz. XIX Cechy termiczne klimatu Europy Wyd. UW, Warszawa s. 184

Bruchwald A., Dmyterko E. 2006. Kryteria oceny uszkodzenia ważniejszych gatunków drzew liściastych. Leśne Prace Badawcze, 3: 115-124.

Bruchwald A., Kłapeć B. 2006. Analiza porównawcza struktury sortymentowej drewna po stronie planu oraz jego wykonania na poziomie nadleśnictwa (Comparative analysis of timber assortment structure in the logging plan and its realisation at the level of the forest district). Sylwan 5: 24−29. http://www.ibles.waw.pl/sylwan/pdf_ang/2006_05_024a.pdf

Cieszewski C.J., Zasada M., Strub M. 2006. Analysis of Different Base Models and Methods of Site Model Derivation for Scots Pine. Forest Science, 52 (2): 187-197.

Cieszewski C.J., Zasada M., Lowe R.C., Reimer D. 2006. Impact of Adjacency and Green Up Constraints on Regional Wood Supply. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 199-203.

Cieszewski C.J., Zasada M., Strub M. 2006. Analysis of Different Base Models and Options for Site Model Derivation Using Historical Data for Scots Pine (Pinus Sylvestris L.) in Central Europe. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 227-246.

Cieszewski C.J., Zasada M., Strub M. 2006. One- and Two-Point Principle Dynamic Site Equations Derived from Richards, Weibull, and Other Exponential Functions. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 264-274.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2006. Assessment criteria for damage to deciduous tree species. W: Oszako, T., Woodward, S. (eds) Possible limitation of decline phenomena in broadleaved stands. Forest Research Institute, Center of Excellence PROFOREST for Protection of Forest Resources in Central Europe. Warsaw, 2006.

Liu S., Cieszewski C.J., Lowe R.C., Zasada M. 2006. Sensitivity Analysis on Long-Term Fiber Supply Simulations in Georgia. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 158-170.

Lowe R.C., Cieszewski C.J., Zasada M. 2006. LTM-Based Spectral Distance Method for Estimating Forest Stand Basal Area. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 13 (Abstract only).

Meng Q., Cieszewski C.J., Lowe R.C., Zasada M. 2006. Modeling Biomass and Timber Volume by Using an Allometric Growth Model From Landsat TM Images. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 15-27.

Stewart B., Cieszewski C.J., Zasada M. 2006. Use of a Camera as an Angle-Gauge in Angle-Count Sampling. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 375-382.

Strub M., Cieszewski C.J., Zasada M. 2006. Height from DBH Curves Continued. In: Cieszewski, C.J. i Strub, M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 171 (Abstract only).

Wojtan R., Bystrowski C., Tomusiak R., Zasada M. 2006. Analiza stanu zdrowotnego drzewostanów sosnowych po gradacji ochojnika sosnowego (Pineus pini L.) w nadleśnictwach Łuków i Ostrów Mazowiecka (Assessment of the health condition of pine stands following the pine woolly aphid (Pineus pini L.) outbreak in the Łuków and Ostrów Mazowiecka Forest Districts). Sylwan, 150 (8): 11-19.

Zasada M., Cieszewski C.J. 2006. Site Index Modeling in Poland: Its History and Current Directions. In: Cieszewski C.J. i Strub M. (red). Proceedings Second International Conference on Forest Measurements and Quantitative Methods and Management & The 2004 Southern Mensurationists Meeting. 15-18.06.2004, Lake Hamilton Resort, Hot Springs, AR, USA. Fiber Supply Assessment, Center for Forest Business Warnell School of Forestry and Natural Resources University of Georgia, Athens GA 30602 USA: 312-324.

Zawiła-Niedźwiecki T., Miścicki S., Zasada M. Wencel A. 2006. Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych (New directions in forest inventory with the use of remote sensing). Roczniki Geomatyki, tom IV, Zeszyt 4: 155-168.


2007

Bijak Sz. 2007. Tree growth- climate response in relation to habitat type in spruce stands of the Borecka Primeval Forest W: Haneca K. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 5: 54-59.

Bijak Sz. 2007. Ekologiczne znaczenie pożarów lasu w świetle badań dendrochronologicznych W: Szkutnicki J., Kossowska-Cezak U., Bogdanowicz E., Ceran M., (red.) Cywilizacja i żywioły Monografie IMGW, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 272-278.

Bijak Sz., Zasada M. 2007. Oszacowanie biomasy korzeni w drzewostanach sosnowych Borów Lubuskich (Assessment of the belowground biomass in Scots pine stands of Bory Lubuskie). Sylwan, 151 (12): 21-29.

Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Bijak Sz., Cebulski, R., Błażek E., Skrzypczuk J. 2007. Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce cz. XX-XXI. Cykliczne zmiany klimatu Europy w ostatnim tysiącleciu według badań dendrologicznych Wyd. UW, Warszawa. 265 s.

Bruchwald A., Dmyterko E. 2007. Reakcja przyrostowa świerka w powiązaniu ze stopniem uszkodzenia korony (Increment reaction of Norway spruce in connection with the crown damage level). Sylwan, 151 (11): 22-34.

Chirrek M., Strzeliński P., Wencel A., Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Jagodziński M. 2007. Wybrane zdalne metody szacowania biomasy roślinnej w ekosystemach leśnych jako podstawa systemu raportowania bilansu węgla. Roczniki Geomatyki, tom V, zeszyt 4: 7-16.

Cieszewski C.J., Zasada M., Strub M. 2007. New dynamic site equation that fits best the Schwappach data for Scots pine (Pinus sylvestris L.) in Central Europe. Forest Ecology and Management, 243: 83–93.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2007. Kryteria określania uszkodzenia świerka (Criteria for assessment of the damage to Norway spruce stands). Sylwan, 151 (6): 12-23.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2007. Drzewostanowa metoda określania uszkodzenia świerka (Method of assessment the damage to Norway spruce stands). Sylwan, 151 (6): 24-33.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2007. Metodyczne podstawy ustalania stref uszkodzenia lasu i współczynników korygujących przyrost miąższości. W: Materiały Międzynarodowej Konferencji "Quo Vadis Forestry", Sękocin Stary, 29-30.06.2006r: 516-526.

Dmyterko E., Bruchwald A. 2007. Kryteria oceny uszkodzenia gatunków drzew liściastych. W: Oszako T. Możliwości ograniczenia zamierania drzewostanów liściastych metodami hodowlano-ochronnymi. CILP Warszawa: 61-68.

Sławski M., Zasada M. 2007. Sustainable Forest Management in Poland. W: Winnicki T., Paschalis-Jakubowicz P. (red.) Action for Sustainable Forest Management - from Coordination to Education. Report of 14th Annual Conference of the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils. Warsaw, 13-16 September, 2006. State Environmental Council of Poland & Ministry of Environment of Poland: 24-29.

Tomusiak R., Zarzyński P. 2007. Określanie miąższości pni sędziwych drzew za pomocą teodolitu (The old trees trunk's volume determination with use of theodolite). Rocznik Dendrologiczny, 55: 9-16.

Zasada M. 2007. Zastosowanie modeli wzrostu do prognozowania długookresowych zmian zasobów leśnych na podstawie danych z wielkoobszarowej inwentaryzacji lasu. Rozprawy Naukowe i Monografie, 310. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 95 s.


2008

Bijak Sz. 2008. Various factors influencing the pointer year analysis W: Elferts D. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 6: 77-82.

Boryczka J., Stopa-Boryczka M., Bijak Sz. 2008. Cyclic changes of climate in Europe during the last milenium according to dendrological data Miscellanea Geographica 13: 57-66. (5)

Bruchwald A. 2008. Analiza potrzeb dotyczących uzupełnienia pomiaru lasu o elementy teledetekcyjne w kontekście wykorzystania modeli wzrostu. W: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red) 2008. Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i mozliwości. Wydawnictwo SGGW Warszawa: 42-50.

Bruchwald A., Dudek A., Michalak K., Tomusiak R., Wojtan R., Wróblewski L., Zasada M., Bijak Sz., Bronisz K., Bronisz A., Łukasik J., Matosek U. 2008. Opracowanie wzorów empirycznych dla sosny i świerka służących do określania miąższości kłód na podstawie długości i średnicy w cieńszym końcu. Maszynopisy SZDiNoPL, Warszawa

Bruchwald A., Zasada M. 2008. System prognozowania rozwoju Lasów Państwowych w Polsce na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W: Grzywacz A. (red.) Zasoby przyrodnicze polskich lasów. Materiały sesji naukowej 108 zjazdu PTL, Cedzyna k. Kielc 4-6 września 2008: 107-120

Dmyterko E., Bruchwald A. 2008. Drzewostanowa metoda określania uszkodzenia jodły (Method of assessment the damage to silver fir stands). Sylwan, 152 (5): 26-33. (15)

Dmyterko E., Bruchwald A. 2008. Model rozwoju ugałęzienia w koronie dojrzałej brzozy brodawkowatej (Model of the development of branching in the crown of he mature silver birch (Betula pendula Roth.)). Sylwan, 152 (7): 29-38. (15)

Dudzińska M., Bruchwald A. 2008. Znaczenie i praktyczne możliwości wykorzystania wyników badań na stałych powierzchniach doświadczalnych założonych przez Schwappacha i Wiedemanna w drzewostanach dębowych. Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Rozprawy i Monografie 11. Sękocin Stary.

Podlaski R., Zasada M. 2008. Comparison of selected statistical distributions for modelling the diameter distributions in near-natural Abies–Fagus forests in the Świętokrzyski National Park (Poland). European Journal of Forest Research, 127: 455-463. (35)

Wencel A., Wężyk P., Zasada M. 2008. Możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego w leśnictwie. W: Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. (red) 2008. Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i mozliwości. Wydawnictwo SGGW Warszawa: 77-89.

Zasada M., Bronisz K., Bijak Sz., Wojtan R., Tomusiak R. Dudek A., Michalak K., Wróblewski L. 2008. Wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów (Empirical formulae for determination of the dry biomass of aboveground parts of the tree). Sylwan 152 (3): 27-39. (15)

Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M. 2008. Techniki geomatyczne w inwentaryzacji lasu - potrzeby i mozliwości (red.). Wydawnictwo SGGW Warszawa. 135s.

Zawiła-Niedźwiecki T., Stereńczak K., Bałazy R., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M. 2008. The use of terrestrial and airborne lidar technology in forest inventory. Ambiencia, 4: 57-68.

Zawiła-Niedźwiecki T., Stereńczak K., Bałazy R., Wencel A., Strzeliński P., Zasada M. 2008. Lidar w leśnictwie. Teledetekcja Środowiska, 39: 57-64. (1)


2009

Bijak Sz. 2009. North Atlantic Oscillation signal in tree-rings of oak in Poland. W: Kaczka R. J. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 7: 28-35.

Bijak Sz., Jatczak K. 2009. Relationships between tree-ring width and date of phenophases: A case study with silver birch (Betula pendula Roth.). W: Kaczka R. J. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 7: 116-120.

Bijak Sz. 2009. Przyroda w systemie odznak krajoznawczych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Studia i materiały CEPL 23: 318-323 (5)

Bronisz K., Bronisz A., Zasada M., Bijak S., Wojtan R., Tomusiak R., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L. 2009. Biomasa aparatu asymilacyjnego w drzewostanach sosnowych zachodniej Polski. Sylwan, 153 (11): 758-767. (15)

Liu S., Cieszewski C.J., Lowe R.C., Zasada M. 2009. Sensitivity analysis on long-term fiber supply simulations in Georgia. Southern Journal of Applied Forestry, 33 (2): 81-90. (20)

Lowe R.C., Cieszewski C.J., Liu S., Meng Q., Siry J., Zasada M., Zawadzki J. 2009. Assessment of Stream Management Zones and Road Beautyfying Buffers in Georgia Based on Remote Sensing and Various Ground Inventory Data. Southern Journal of Applied Forestry, 33(2): 91-100. (20)

Tomusiak R., Magnuszewski M. 2009. Effect of resin tapping on radial increments of Scots pine (Pinus sylvestris L.). W: Kaczka R. J. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 7: 151-157.

Tomusiak R., Zarzyński P. 2009. O Baublisie raz jeszcze ... (About Baublis once again ...). Sylwan, 153 (12): 847-851. (15)

Zarzyński P., Tomusiak R. 2009. Dwanaście najgrubszych dębów szypułkowych (Quercus robur L.) Polski (The twelve largest girthed Common Oak trees (Quercus robur L.) in Poland). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, LVII: 117-131. (2)

Zasada M., Bronisz K., Bijak Sz., Dudek A., Bruchwald A., Wojtan R., Tomusiak R., Bronisz A., Wróblewski L., Michalak K. 2009. Effect of the cutting age and thinning intensity on biomass and carbon sequestration - the Gubin Forest District case study. Folia Forestalia Polonica, ser. A, 51 (2): 18-24. (7)


2010

Bijak Sz. 2010. Tree-ring chronology of silver fir and its dependence on climate of the Kaszubskie Lakeland (northern Poland). Geochronometria 35; DOI: 10.2478/v10003-010-0001-9 (20)

Bijak Sz. 2010. Climate-growth relationships of Norway spruce in north-eastern Poland (w:) Levanic T. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 8.

Bronisz A., Bronisz K., Bijak Sz., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. 2010. Dendroclimatological investigation on radial growth of silver fir from inside and outside distribution range in Poland (w:) Levanic T. et al. (eds.) TRACE – Tree Rings in Archeology, Climatology and Ecology vol 8.

Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K. 2010. Dendroklimatologiczna charakterystyka jodły pospolitej (Abies alba Mill.) na terenie Gór Świętokrzyskich (Dendroclimatological characteristics of silver fir (Abies alba Mill.) in the Świętokrzyskie Mountains). Sylwan, 154 (7): 463−470. (15)

Bruchwald A., Dmyterko E., Wojtan R. 2010. Wzory empiryczne do określania pierśnicowych liczb kształtu dla modrzewia (Empirical equations for the determination of dbh form factors for larch). Sylwan, 154 (10): 705-709. (15)

Bruchwald A., Dmyterko E., Wojtan W. 2010. Model przekroju podłużnego strzały modrzewia (Taper model for European larch). Sylwan, 154 (11): 750-754. (15)

Bruchwald A., Zasada M. 2010. Model wzrostu modrzewia europejskiego (Larix decidua MILL.) (Growth model for European larch (Larix decidua MILL.)). Sylwan, 154 (9): 615-624. (15)

Chmielewski L.J., Bator M., Zasada M., Stereńczak K., Strzeliński P. 2010. Fuzzy Hough transform-based methods for extraction and measurements of single trees in large-volume 3D terrestrial LIDAR data. In Bolc L., Tadeusiewicz R., Chmielewski L.J., Wojciechowski K. (eds.) Computer Vision and Graphics: Proc. Int. Conf. ICCVG 2010, volume 6374 of Lecture Notes in Computer Science: 265-274, Warsaw, Poland, 20-22 Sep 2010. Springer Verlag.

Cieszewski C.J., Liu S., Lowe R.C., Zasada M. 2010. Spatially Explicit Biomass Supply Sustainability Analysis for Bioenergy Mill Siting in Georgia, USA. The Open Forest Science Journal, 3: 46-58.


2011

Liu S., Bitterlich W., Cieszewski C.J., Zasada M. 2011. Comparing the Use of Three Dendrometers for Measuring Diameters at Breast Height. Southern Journal of Applied Forestry, 35 (3): 136-141. (20)

Magnuszewski M., Tomusiak R. 2011. Ocena zgodności rozkładów empirycznych pierśnic drzewostanów dębowych starszych klas wieku z terenów Lubelszczyzny i Podkarpacia z wybranymi rozkładami teoretycznymi (Evaluation of goodness−of−fit of empirical dbh distributions of old oak stands from Lubelszczyzna and Podkarpacie regions with selected theoretical distributions). Sylwan, 155(2): 96-103. (15)

Remisz J., Bijak Sz. 2011. Stoki usypiskowe Ostrzycy i ich aktywność w świetle badań dendrogeomorfologicznych. Przyroda Sudetów 14: 197-206. (2)

Stereńczak K., Zasada M. 2011. Accuracy of tree height estimation based on LIDAR data analysis. Folia Forestalia Polonica, ser. A, 53(2): 123-129. (7)

Wojtan R., Tomusiak R., Zasada M., Dudek A., Michalak K., Wróblewski L., Bijak Sz., Bronisz K. 2011. Współczynniki przeliczeniowe suchej biomasy drzew i ich części dla sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) w zachodniej Polsce (Trees and their components biomass expansion factors for Scots pine (Pinus sylvestris L.) of western Poland). Sylwan, 155 (4): 236-243. (15)

Zasada M., Stereńczak K. Brach M. 2011. Zależność między pierśnicą a cechami koron uzyskanymi z lotniczego skanowania laserowego (Relationship between dbh and crown characteristics derived by airborne laser scanner). Sylwan, 155 (11): 725-735. (15)


2012

Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012. Wpływ czynników klimatycznych na przyrost radialny dębu szypułkowego i czerwonego w LZD Rogów (Effect of climate conditions on radial increment of pedunculate and red oaks in Rogów). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 121-128 (5).

Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2012. Wpływ ekstremalnych warunków klimatycznych na przyrost radialny dębu czerwonego Quercus rubra w LZD Rogów (Effect of extreme climate conditions on radial increment of red oak in Rogów). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej  R. 14. Zeszyt 4: 160-167 (5).

Bijak Sz., Zasada M. 2012. Wstęp (Introduction). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 9-10.

Bronisz A., Bijak Sz., Bronisz K. Zasada M. 2012. Climate influence on radial increment of oak (Quercus sp.) in Central Poland. Geochronometria DOI 10.2478/s13386-012-0011-7 (20)

Bronisz K., Bijak Sz. 2012. Fazy wzrostu wysokości jodły pospolitej z Gór Świętokrzyskich (Height growth phases of silver fir from the Świętokrzyskie Mountains). Sylwan, 156 (7): 511-517 (15)

Dudek A., Kawalec A. 2012. Kształtowanie wiedzy młodzieży europejskiej o lasach i przyrodzie – wyniki pierwszego roku Konkursu YPEF. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 3 (32): 119-128.

Karbownik O., Wojtan R., Tomusiak R. 2012. Porównanie reakcji przyrostowej jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) i świerka pospolitego (Picea abies L.) w Sudetach Zachodnich (Comparison of increment response of European ash (Fraxinus excelsior L.) and Norway spruce (Picea abies L.) in Western Sudetes. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 98-104 (5).

Kędziora W., Tomusiak R. 2012. Dendrochronologiczna analiza przyrostów radialnych dębu szypułkowego (Quercus robur L.) z terenu Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dendrochronological analysis of radial increments of English oak (Quercus robur l.) in Mazury Landscape Park). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 29-36 (5).

Kittel P., Petera-Zganiacz J., Dzieduszyńska D., Twardy J., Krąpiec M., Bijak Sz., Bronisz K., Zasada M., Płaza D. 2012. Badania „kopalnego lasu” ze schyłku vistulianu w dolinie Warty (Kotlina Kolska, środkowa Polska) (Research of subfossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Kolo Basin, central Poland). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 238-245 (5).

Kittel P., Dzieduszynska D., Petera-Zganiacz J., Twardy J., Krapiec M., Bujak Sz., Bronisz K., Zasada M., Plaza D. 2012. Research of fossil forest from the Weichselian decline in the Warta River valley (Central Poland), [w:] Bronikova M., Panin A. (eds.), Geomorphic Processes and Geoarchaeology: from Landscape Archaeology to Archaeotourism. Interantional conference held in Moscow-Smolensk, Russia, August 20-24, Extended abstracts. Moscow-Smolensk. “Universum”, s. 142-144.

Remisz J., Bijak Sz. 2012. Dendrochronologiczny zapis aktywności stoków usypiskowych Suchawy i Kruczej Skały (Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 15: 209-218 (2)

Sapieja E., Kędziora W., Tomusiak R., Zielenkiewicz T., Radomski A., Archanowicz E. 2012. Porównanie zawartości pierwiastków ciężkich w drewnie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w okresie przed i po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu (Comparison of heavy metals content in wood of Scots pine (Pinus sylvestris L.) before and after the blast of nuclear powerplant in Chernobyl). Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 1 (30): 212-217 (5).

Stereńczak K., Bijak Sz., Paschalis-Jakubowicz P. 2012. Szkoły letnie jako nowoczesne narzędzie edukacyjne w zakresie nauki i praktyki leśnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 14. Zeszyt 3 (32): 136-143 (5).

 


2013

Bijak Sz. 2013. Powiązanie przyrostu radialnego obcych i rodzimych gatunków drzew w LZD Rogów z wybranymi parametrami korony (Radial growth of alien and native tree species growing in LZD Rogów with regard to selected crown parameters). Sylwan 157(4): 278-287 [IF=0,295; MNiSW=15]

Bijak Sz. 2013. Sygnał klimatyczny w przyroście radialnym wybranych iglastych gatunków drzew w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym Rogów (Climate signal in the radial growth of selected coniferous species from the Forest Experimental Station in Rogów). Leśne Prace Badawcze 74(2): 101–110. DOI: 10.2478/frp-2013-0010 [MNiSW=7]

Bijak Sz., Remisz J., Witek M. 2013.  Rola stanów wody w przyroście radialnym drzew i aktywności podłoża w strefie krawędzi terasy zalewowej na przykładzie Ścinawki w okolicach Gorzuchowa. Przyroda Sudetów 16: 139-146. [MNiSW=2]

Bijak Sz., Zasada M., Bronisz A., Bronisz K., Czajkowski M., Ludwisiak Ł., Tomusiak R., Wojtan R. 2013. Estimating coarse roots biomass in young silver birch (Betula pendula) stands on post-agricultural lands in central Poland. Silva Fennica 47(2) article id 963 [IF=1,14; MNiSW=30]

Kozak I., Strzeliński P., Węgiel A., Zawiła-Niedźwiecki T., Zasada M., Stępień A., Kotsuba P. Kozak H. 2013. Priklady metrizacji prognozuvannja biomasy sosnovych derevostaniv u Polshi (Examples of assessment and prediction of pine stands biomass in Poland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography Issue 45: 20-28.

Ludwisiak Ł., Magnuszewski M. 2013. The influence of pluvial conditions on the radial increment of the Douglas fir and eastern white pine in north-eastern Poland. Scientific Technical Reports STR 13/05, DOI:10.2312/GFZ.b103-13058

Magnuszewski M., Tomusiak R. 2013. Wpływ żywicowania na przyrost radialny sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na przykładzie drzewostanu z Nadleśnictwa Lidzbark. Leśne Prace Badawcze 74(3): 273-280 [MNiSW=7]

Magnuszewski M., Orozumbekov A., Zasada M. 2013. Radial growth and climate signals of Picea schrenkiana at different elevations in the Sary-Chelek Biosphere Reserve, Kyrgyzstan. Scientific Technical Reports STR 13/05, DOI:10.2312/GFZ.b103-13058

Mosiej J., Zasada M. 2013. Problemy obrazovaniâ specialistov v oblasti estestvennyh nauk dlâ ustojčivogo razvitiâ sel‘skih territorij. Vestnik Issyk-Kul‘skogo Universiteta 35: 206-212.

Piasta A., Skorupski M., Pastwik E., Zasada M. 2013. Changes of Mesostigmata mite fauna caused by silver birch (Betula pendula Roth.) secondary natural succession on agricultural fields. [W:] Neményi M., Varga L. Facskó F., Lőrincz I. (eds.) Science for Sustainability. Proceedings of the International Scientific Conference for PhD Students. University of West Hungary, Győr, March 19-20, 2013

Pretzsch H., Bielak K., Block J., Bruchwald A., Dieler J., Ehrhart H., Kohnle U., Nagel J., Spellmann H., Zasada M., Zingg A. 2013. Productivity of mixed versus pure stands of oak (Quercus petraea (MATT.) LIEBL. and Quercus robur L.) and European beech (Fagus sylvatica L.) along an ecological gradient. European Journal of Forest Research. DOI 10.1007/s10342-012-0673-y [IF=1,959; MNiSW=35]

Pretzsch H., Bielak K., Bruchwald A., Dieler J., Dudzinska M., Ehrhart H.-P., Jensen A.M., Johannsen, V.K., Kohnle U., Nagel J., Spellmann H., Zasada M., Zingg A. 2013. Species mixing and productivity of forests. Results from long-term experiments. Allgemaine Forst und Jagdzeitung 184 (7-8): 177-196 [IF=0,239; MNiSW=15]

Stereńczak K.,Zasada M., Brach M. 2013. The accuracy assessment of DTM generated from LIDAR data for forest area - a case study for Scots pine in Poland. Baltic Forestry 19(2): 252-262 [IF=0,532; MNiSW=15]

Tkaczyk M., Tomusiak R. 2013. Określanie wieku młodych brzóz Betula pendula Roth. rosnących na gruntach porolnych. Leśne Prace Badawcze 74(4): 356-360 [MNiSW=7]

Tomusiak R., Stępkowska K., Kuchta A. 2013. Edukacja poprzez konkursy. VII edycja konkursu "Czysty las". Studia i Materiału Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, R. 15. Zeszyt 34: 162-170 [MNiSW=5]

Zasada M., Stereńczak K., Dudek W.M., Rybski A. 2013. Horizon visibility and accuracy of stocking determination on circular sample plots using automated measurement techniques. Forest Ecology and Management 302: 171-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2013.03.041 [IF=2,766;MNISW=40]

Zasada M. 2013. Evaluation of the double normal distribution for tree diameter distribution modeling. Silva Fennica 47(2) article id 956 [IF=1,14; MNiSW=30]

Zasada M. 2013. Modelowanie rozkładów pierśnic młodocianych drzewostanów brzozy brodawkowatej na gruntach porolnych za pomocą dwuparametrowego rozkładu Weibulla (Modeling dbh distribution of young silver birch stands on former agricultural lands with the 2-parameter Weibull distribution). Sylwan 157(4): 268-277 [IF=0,295; MNiSW=15]

Zasada M., Stereńczak K. 2013. Dokładność określania wybranych parametrów rozkładów pierśnic drzew w drzewostanach sosnowych za pomocą naziemnego skanowania laserowego (Accuracy of the selected tree diameter distributions parameters assessed using terrestrial laser scanning in Scots pine stands). Sylwan 157(12): 883-891 [IF=0,295; MNiSW=15]

 


2014

Bijak Sz., Bronisz K., Szydłowska P., Wojtan R. 2014. Wpływ jakości siedliska na dynamikę wydzielania brzozy na gruntach porolnych (Effect of site quality on self-thinning dynamics in silver birch stands on abandoned farmlands). Sylwan 158(6): 423-430 [IF=0,295; MNiSW=15]

Bijak Sz., Czajkowski M., Ludwisiak Ł. 2014. Występowanie czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina Ehrh.) w Lasach Państwowych (Occurrence of black cherry (Prunus serotina Ehrh.) in the State Forests in Poland). Leśne Prace Badawcze 75(4): 359–365. DOI: 10.2478/frp-2014-0033 [MNiSW=7]

Bijak Sz., Paschalis-Jakubowicz P.,  Stereńczak K. 2014. Summer schools as a tool to improve skills and knowledge of graduates – experiences from the 1st IUFRO Learning Initiative. SILVA Publications 10: 69-75.

Bijak Sz., Remisz J., Witek M. 2014. Stan wody w korycie a aktywność podłoża na krawędzi terasy zalewowej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 149-155. [MNiSW=4]

Bijak Sz., Zasada M. (red.) 2014. Spojrzenie w głąb słoja - anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.14, Zeszyt 3 (40), 286 s. [MNiSW=12]

Brach M., Zasada M. 2014.The Effect of Mounting Hight on GNSS Receiver Positioning Accuracy in Forest Conditions. Croatian Journal of Forest Engineering 35(1): 245-253 [IF=0,594; MNiSW=20]

Czajka B., Magnuszewski M., Kaczka R.J. 2014.Wpływ wysokości nad poziomem morza na przyrost radialny świerka Picea abies (L.) Karst. z Tatr oraz Picea Schrenkiana sp. z Gór Czatkalskich (Tien-Shan). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 34-41. [MNiSW=4]

Gawęda T., Małek S., Zasada M., Jagodziński A.M. 2014. Allocation of elements in a chronosequence of silver birch afforested on former agricultural lands. Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty. Vol. 57, nr 192: 107-118 [IF=0,171; MNiSW=15]

Gruchała A., Zasada M., Małek S., Skorupski M. 2014. Ocena założeń sposobu wykorzystania wiedzy leśnej przez absolwentów uniwersyteckich studiów leśnych w Polsce w świetle wymagań pracodawcy. [W:] Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW: 89-99. [MNiSW=4]

Gruchała A., Zasada M., Małek S., Skorupski M. 2014. Modelowy system kształcenia ustawicznego dla kadr Lasów Państwowych oraz innych instytucji zatrudniających leśników. [W:] Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW: 131-145. [MNiSW=4]

Ludwisiak Ł., Bijak Sz. 2014. Wpływ podszytu czeremchowego na przyrost radialny sosny. [W:] Bijak Sz., Zasada M. (red.) Spojrzenie w głąb słoja – anatomia drewna w badaniach dendrochronologicznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 81-87. [MNiSW=4]

Magnuszewski M. 2013. Comparision of the influence of climate on tree-ring growth on different spruce species growing in different environmental conditions. Scientific Technical Report STR14/05: 68-72. DOI: 10.2312/GFZ.b103=14055

Magnuszewski M., Nowakowska J., Zasada M., Orozumbekov A. 2014. Charakterystyka genetyczna świerka Schrenka (Picea schrenkiana Fisch Mey) w gradiencie wysokościowym i geograficznym gór Tien-Shan w Kirgistanie – Sylwan 158(5): 361-369 [IF=0,295; MNiSW=15]

Misiorowska M., Ludwisiak Ł., Nasiadka P. 2014. Wybrane parametry populacyjne zająca szaraka (Lepus europaeus L.) w rejonach największej liczebności gatunku w Polsce (Population parameters of brown hare (Lepus europaeus L.) in regions of the species highest density in Poland). Sylwan 158(12): 901-910 [IF=0,295; MNiSW=15]

Olesiak A., Tomusiak R.,Kędziora W., Wojtan R. 2014. Charakterystyka dendrochronologiczna drzew rosnących na wydmachnadmorskich. Dendrochronological characteristics of trees growing on coastal dunes. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zeszyt 3 (40): 211-219. [MNiSW=4]

Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW. 197s. [MNiSW=12]

Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. 2014. Określenie wymagań programowych uniwersyteckich studiów leśnych uwzględniających potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku - Część II. [W:]  Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW: 7-13. [MNiSW=4]

Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. 2014. Synteza wyników badań - Określenie wymagań programowych uniwersyteckich studiów leśnych uwzględniających potrzeby prowadzenia leśnictwa w XXI wieku - Część II. [W:] Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW: 181-195. MNiSW=[4]

Remisz J., Bijak Sz., Parzóch K., Witek M. 2014. Czy dało się przewidzieć? - osuwisko na Średniaku w świetle informacji z przyrostów rocznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 112-129. [MNiSW=4]

Rola P., Staniszewski P., Tomusiak R, Sekrecki p., Wysocka N. 2014. Strukturalne właściwości drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w zależności od strony świata - wstępne wyniki badań. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 28-33. [MNiSW=4]

Sarsekova D.N., Zasada M. 2014. Produkcyjność plantacji wybranych klonów topoli w południowo-wschodnim Kazachstanie (Productivity of the selected poplar cultivars in the plantation conditions in south-eastern Kazakhstan). Sylwan 158(6): 453-462 [IF=0,295; MNiSW=15]

Socha J., Zasada M. 2014. Zagęszczenie i tempo naturalnego wydzielania w młodocianych drzewostanach brzozowych na gruntach porolnych (Stand density and self-thinning dynamics in young birch stands on post-agricultural lands). Sylwan 158(5): 340-351 [IF=0,295; MNiSW=15]

Stereńczak K., Bijak Sz. 2014. IUFRO Learning Initiatives - metoda podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej Lasów Państwowych. [W:] Paschalis-Jakubowicz P., Bijak Sz., Stereńczak K. (red.) 2014. Wiedza i umiejętności zawodowe w prowadzeniu gospodarki leśnej. Wydawnictwo SGGW: 41-57. [MNiSW=4]

Tomusiak R., Kędziora W., Krzemień W., Moskwa A., Karbownik O., Mazur R. 2014. Porównanie ilości martwego drewna leżącego w drzewostanach sosnowych i świerkowych Skandynawii przy różnych szerokościach geograficznych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 41(4): 61-72 [MNiSW=4]

Tomusiak R., Ludwisiak Ł, Moskalik T., Gołębiewski M. 2014. Ocena dokładności określania miąższości kłód przez harwestery wyposażone w system Opti4G. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 39(2B): 181-188. [MNiSW=4]

Tomusiak R., Ludwisiak Ł., Bronisz K., Baran E., Bronisz A., Wojtan R., Bijak Sz., Czajkowski M., Zasada M. 2014. Tabele wiekowe dla drzew z wczesnosukcesyjnych drzewostanów brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth) na gruntach porolnych (Age tables for silver birch (Betula pendula Roth) trees for early succession stands on abandoned agricultural lands). Sylwan 158(8): 579-589 [IF=0,295; MNiSW=15]

Tomusiak R., Mostrąg A., Wilczak A., Kędziora W., Dominiecki A., Wojtan R. 2014. Zasoby martwego drewna leżącego w drzewostanach sosny zwyczajnej i sosny czarnej na wydmach nadmorskich w rezerwacie "Mierzeja Sarbska". Coarse woody debris in European black pine and Scots pine stands in „Sarbska Spit” Forest. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 4 (41): 73-85. [MNiSW=4]

Witek M., Remisz J., Bijak Sz. 2014. Dendrohydrologiczna analiza obniżenia w terasie zalewowej Ścinawki w okolicach Gorzuchowa (Sudety Środkowe). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Zeszyt 3 (40): 165-173 [MNiSW=4]

Wojtan R., Tomusiak R. 2014. Porównanie sekwencji przyrostowych jesionu wyniosłego i olszy czarnej rosnących w bliskim sąsiedztwie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.16, Zeszyt 3 (40): 99-104. [MNiSW=4]

Woziwoda B., Potocki M., Sagan J., Zasada M., Tomusiak R., Wilczynski S. 2014. Commercial Forestry as a Vector of Alien Tree Species ? the Case of Quercus rubra L. Introduction in Poland. Baltic Forestry 20(1): 131-141 [IF=0,532; MNiSW=15] http://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2014-20%5B1%5D/Commercial%20Forestry%20as%20a%20Vector%20of%20Alien%20Tree%20Species.pdf

Zasada M., Bijak Sz., Bronisz K., Bronisz A., Gawęda T. 2014. Biomass dynamics in young silver birch stands on post-agricultural lands in central Poland. Drewno. Prace Naukowe. Doniesienia. Komunikaty. Vol. 57, nr 192: 29-39 [IF=0,171; MNiSW=15] http://drewno-wood.pl/pobierz-94

 


2015

Alberdi I.A., Baycheva-Merger T., Bouvet A., Bozzano M., Caudullo G., Cienciala E., Corona P., Domínguez Torres G., Houston-Durrant T., Edwards D., Estreguil C., Ferreti M., Fischer U., Freudenschuss A., Gasparini P., Ferreira P.G., Hansen K., Hiederer R., Inhaizer H., Thorsen B.J., Jonsson R., Kastenholz E., Kleinschmit von Lengefeld A., Köhl M., Korhonen K., Koskela J., Krumm F., Lanz A., Lasserre B., Levet A-L., Li Y., Lier M., Mallarach Carrera J.M., Marchetti M., Martínez de Arano I., Michel A., Moffat A., Nabuurs G-J., Oldenburger J., Parviainen J., Pettenella D., Prokofieva I., Quadt V., Rametsteiner E., Rinaldi F., Sanders T., San-Miguel-Ayanz J., Schuck A., Seidling W., Solberg B., Sotirov M., Ståhl G., Tomé M., Toth G., van Brusselen J., Verkerk H., Vítková L., Weiss G., Wildburguer C., Winkel G., Zasada M., Zingg A. 2015. State of Europe’s Forests 2015. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. FOREST EUROPE Liaison Unit Madrid. 312p. http://www.foresteurope.org/state-europes-forests-2015-report

  Bijak Sz. 2015. Nie tylko przyroda – elementy kulturowe w programie ścieżek dydaktycznych. SiM CEPL 45: 30-37.

   Bijak Sz., Sarzyński J. 2015. Accuracy of smartphone applications in the field measurements of tree height. Folia Forestalia Polonica 57 (4): 240-244. DOI: 10.1515/ffp-2015-0025 [MNiSW=13]

    Gławenda M., Bijak Sz. 2015.  Sygnał klimatyczny w przyrostach rocznych żywotnika olbrzymiego (Thuja plicata) z dwóch stanowisk w Polsce. Zarządzanie ochroną przyrody w lasach 8: 95-102. DOI:10.5604/20811438.1158031 [MNiSW=2]

    Magnuszewski M. 2015. Sygnał klimatyczny w przyrostach rocznych świerka Schrenka (Picea schrenkiana sp.) pochodzącego z gór Tien-Shan w Kyrgyzstanie (Climatic signal in the tree rings of Picea schrenkaina coming from Tien Shan mountains in Kyrgyzstan). Sylwan 159(4): 336-344 [IF=0,322; MNiSW=15]

    Magnuszewski M., Bijak Sz., Orozumbekow A., Howe B., Musuraliev K., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A. 2015. Different growth patterns of Picea schrenkiana subsp. tianshanica (Rupr.) Bykov and Juglans regia L. coexisting under the same ecological conditions in the Sary-Chelek Biosphere Reserve in Kyrgyzstan. Dendrobiology 73: 11-20 [IF=0,556; MNiSW=15] http://www.idpan.poznan.pl/images/stories/dendrobiology/vol73/denbio.073.002

    Shah S.K., Touchan R., Babushkina E., Shishov V.V., Meko D.M., Abramenko O.V., Belokopytova L.V., Hordo M., JEvsenak J., Kędziora W., Kostyakova T.V., Moskwa A., Oleksiak Z., Omurova G., Ovchinnikov S. Sadeghpour M., Saikia A., Zsewastynowicz Ł., Sidenko T., Strantsov A., Tamkevic M., Tomusiak R., Tychkov I. 2015. August to July Precipitation from tree rings in the forest-steppe zone of Central Siberia (Russia). Tree-Ring Research 71(1): 37–44 [IF=1,292; MNiSW=25] DOI: http://dx.doi.org/10.3959/1536-1098-71.1.37

    Skwarek K., Bijak Sz. 2015. Zasoby martwego drewna w lasach miejskich Warszawy. Leśne Prace Badawcze 76 (4):  322–330 [MNiSW=13]

    Zasada M., Panka S., Sagan J. 2015. Ocena możliwości zastosowania tablic Bergela dla daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) w Polsce (Potential use of the Bergel yield tables for Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in Poland. Sylwan 159(8): 619-631 [IF=0,322; MNiSW=15]


    2016

    Bijak Sz., Bronisz A., Bronisz K. 2016. Wpływ warunków klimatycznych na reakcję przyrostową tyrzech gatunków jodły rosnących w Rogowie (centralna Polska). SiM CEPL 48: 7-16. [MNiSW=7]

    Bijak Sz., Mądrzak P. 2016. Reakcja przyrostowa drzewostanów bukowych w Nadleśnictwie Cewice na zabiegi hodowlane. SiM CEPL 48: 166-172. [MNiSW=7]

    Bronisz K., Strub M., Cieszewski C., Bijak Sz., Bronisz A., Tomusiak R., Wojtan R., Zasada M. Empirical equations for estimating aboveground biomass of Betula pendula growing on former farmland in central Poland. Silva Fennica 50 (4) article id 1559 doi: 10.14214/sf.1559. [IF=1.47, MNiSW= 30]

    Bronisz K., Zasada M. 2016. Uproszczone wzory empiryczne do określania suchej biomasy nadziemnej części drzew i ich komponentów dla sosny zwyczajnej (Simplified empirical formulas to determine the dry biomass of aboveground components of trees for Scots pine). Sylwan 160(4): 277-283 [IF=0.481; MNiSW=15]

    Bruchwald A., Dmyterko E., Bijak Sz., Łukaszewicz J., Niemczyk M., Wrzesiński P. Kształtowanie się przyrostu grubości jodeł z Gór Świętokrzyskich. Sylwan (11): 893-904. [IF=0.481; MNiSW=15]

    Halama S., Läänelaid A., Bijak Sz., Jaagus J. 2016. Contrasting tree-ring growth response of Picea abies to climate variability in western and eastern Estonia. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 98: 155–167.  doi: 10.1111/geoa.12128 [IF=1.61, MNiSW=25]

    Lang M., Lilleleht A., Neumann M., Bronisz K., Rolim S.G., Seedre M., Uri V., Kiviste A. 2016. Estimation of above-ground biomass in forest stands from regression on their basal area and height. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 64, 70–92. ISSN 1406-9954. http://mi.emu.ee/forestry.studies

    Läänelaid A., Halama S., Bijak Sz. Assessments of Diameter Growth and Optimal Rotation Length for Even-aged Spruce Sites in Estonia. Baltic Forestry 22 (2) [IF=0.53; MNiSW=15]

    Nasiadka P., Kowalski M., Sadowski B., Wojtan R., Merta D. 2016. Charakterystyka masy tuszy i poroży byków jeleni (Cervus elaphus L.) bytujących w Lasach Spalskich i Lasach Gostynińsko−Włocławskich w Polsce centralnej. Sylwan 160(9): 777-788 [IF=0,481; MNiSW=15]

    Neumann M., Moreno A., Mues V., Härkönen S., Mura M., Bouriaud O., Lang M., Achten W.M.J., Thivolle-Cazat A., Bronisz K., Merganic J., Decuyper M., Alberdi I., Astrupm R., Mohren F., Hasenauer H. 2016. Comparison of carbon estimation methods for European forests. Forest Ecology and Management 361: 397-420 [IF=2.83; MNiSW=45]

    Orzechowski M., Tomusiak R., Ksepko M. 2016. Lata wskaźnikowe świerka pospolitego z Puszczy Augustowskiej. SiM CEPL 48: 63-70. [MNiSW=7]

    Tomusiak R., Staniszewski P., Szyc K., Kędziora W., Sagan J., Wojtan R. 2016. Wybrane właściwości strukturalne drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris l.) i sosny czarnej (Pinus nigra arn.) rosnących na wydmach nadmorskich w Rezerwacie Mierzeja Sarbska. SiM CEPL 48: 208-215. [MNiSW=7]

    Tomusiak R., Wojtan R., Arasim W. 2016. Porównanie przyrostów radialnych dębu czerwonego i szypułkowego rosnących w bliskim sąsiedztwie. SiM CEPL 48: 80-89. [MNiSW=7]

    Tulik M., Bijak Sz. 2016. Are climatic factors responsible for the process of oak decline in Poland? Dendrochronologia 38: 18-25. doi:10.1016/j.dendro.2016.02.006 [IF=2.26; MNiSW=35]

    Neumann M., Moreno A., Thurnher Ch., Mues V., Härkönen S., Mura M., Bouriaud O., Lang M., Cardellini G., Thivolle-Cazat A., Bronisz K., Merganic J., Alberdi I., Astrup R., Mohren F., Zhao M., and Hasenauer H. Creating a Regional MODIS Satellite-Driven Net Primary Production Dataset for European Forests. Remote Sensing 8(554) [IF=3,036 MNiSW=35]

    Lang M., Lilleleht A., Neumann M., Bronisz K., Rolim S.G., Seedre M., Uri V., Kiviste A. 2016. Estimation of above-ground biomass in forest stands from regression on their basal area and height. Forestry Studies 64: 70-92 [IF= 0,083; MNiSW=5]


    2017

    Bijak Sz. 2017. Zróżnicowanie bonitacji wzrostowej drzewostanów daglezjowych w Polsce. Variability of the site index of Douglas fir stands in Poland. Sylwan 161(3): 208−217. [IF=0.481; MNiSW=15]

    Bijak Sz. 2017. Selected properties of organic soils under boreal mire spruce forest in the Romincka Forest, NE Poland. Soil Science Annual 68(4): 182-188. DOI: 10.1515/ssa-2017-0033 [MNiSW=14]

    Jagodziński A.M., Zasada M., Bronisz K., Bronisz A., Bijak Sz. 2017. Biomass conversion and expansion factors for a chronosequence of young naturally regenerated silver birch (Betula pendula Roth) stands growing on post-agricultural sites. Forest Ecology and Management 384: 208-220 [IF=3.06; MNiSW=45]

    Janeczko E., Fialová J., Woźnicka M., Wojtan R., Kotásková P. 2017. Preferencje niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w zakresie rekreacji w lasach Polski i Republiki Czeskiej. Sylwan. Sylwan 161(2): 170−176. [IF=0.481; MNiSW=15]

    Halama S., Sohar K., Läänelaid A., Bijak Sz., Jaagus J. 2017. Reconstruction of precipitation variability in Estonia since the eighteenth century, inferred from oak and spruce tree rings. Climate Dynamics DOI 10.1007/s00382-017-3862-z [IF=4,15; MNiSW=45]

    Trzciński G., Moskalik T., Wojtan R., Tymendorf  Ł. 2017. Zmienność ładunków i masy całkowitej zestawów wywozowych przy transporcie drewna. Sylwan 161(12): 1026−1034. [IF=0.481; MNiSW=15]

    Zasada M., Bronisz K., Gruchała A., Drozdowski S. 2017. Poland. [In:] Päivinen, R. and Käär, L. (eds). 2017. From Forest Research to Forestry Practice – Approaches in Leveraging Forest Research in Northern and Central European Countries. Tapio Report NR 20. ISBN 978-952-5632-54-5, ISSN 2342-804X (pdf)


    2018

    Bijak Sz., Orzoł K. 2018. Smukłość drzew w drzewostanach robiniowych. Leśne Prace Badawcze 79 (2): 113-118. [MNiSW=13]

    Bijak Sz., Sobajtis K. 2018. Wpływ zanieczyszczeń z fabryki płyt wiórowych w Szczecinku na przyrost radialny sosny zwyczajnej. Studia i Materiału CEPL w Rogowie 57: 65-74. [MNiSW=7]

    Bolibok L., Wojtan R., Tomusiak R. 2018. Przestrzenna autokorelacja cech biometrycznych drzew w górskich drzewostanach świerkowych. Sylwan 162 (8): 638−647. [IF=0,623; MNiSW=15]

    Gawęda T., Błońska E., Małek S., Bijak Sz., Zasada M. 2018. Zastosowanie ITGL w ocenie gleb porolnych z naturalnym odnowieniem brzozy. Sylwan 162(5): 396−402 [IF=0,623; MNiSW=15]

    Giedrowicz A., Sulej J., Jasionowska M., Kopeć Sz., Jerczyński T., Ostromecki K., Tomusiak R., Staniszewski P. 2018. Wpływ pozyskiwania pędów na wybrane parametry krzewinek borówki czernicy (Vaccinium myrtillus L.). Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 56 (2): 149-157 [MNiSW=7]

    Jamińska J., Bronisz K., Bijak Sz. 2018. Wielkość i wartość zasobów surowca drzewnego robinii akacjowej i daglezji zielonej w Lasach Państwowych. Sylwan 162 (9): 737−744. [IF=0,623; MNiSW=15]

    Janeczko E., Tomusiak R., Woźnicka M., Janeczko K. 2018. Preferencje społeczne dotyczące biegania jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego w lasach. Sylwan 162(4): 305-313 [IF=0,623; MNiSW=15]

    Janeczko E., Fialová J., Tomusiak R., Woźnicka M., Janeczko K., Budnicka-Kosior J., Kwaśny Ł. 2018. Atrakcyjność imprez biegowych w lasach Polski i Czech. Sylwan, 162 (7): 610−616. [IF=0,623; MNiSW=15]

    Lachowicz H., Paschalis-Jakubowicz P., Wojtan R. 2018. Multivariate analysis of the variability in the density of oven-dry wood of silver birch (Betula pendula Roth.) in Poland. Drewno: prace naukowe, doniesienia, komunikaty. 61 (201): 39-56 [IF=0,856; MNiSW=15]

    Marciszewska K., Szczepkowski A., Otręba A., Oktaba L., Kondras M.,  Zaniewski P., Ciurzycki W., Wojtan R. 2018. The dynamics of sprouts generation and colonization by macrofungi of black cherry Prunus serotina Ehrh. eliminated mechanically in the Kampinos National Park. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 60 (1) [MNiSW=14]

    Różański W., Szaban J., Tomusiak R. 2018. Działalność Kół Naukowych Leśników Wydziałów Leśnych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 56 (2): 14-18. [MNiSW=7]

    Sabat W., Sas A., Racibor E., Tomusiak R., Wojtan R. 2018. Wpływ warunków klimatycznych na wielkość przyrostów radialnych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i świerka pospolitego (Picea abies (L.) H. Karst) rosnących na stromym stoku. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 56 (2): 55-64. [MNiSW=7]

    Sacewicz W.A., Bijak Sz. 2018. Wpływ wybranych właściwości gleby na bonitację drzewostanów dębowych
    w Nadleśnictwie Międzyrzec. Sylwan 162(1): 3−11. [IF=0.623; MNiSW=15]

    Sulej J., Tomusiak R. 2018. Wpływ sposobu redukcji grubości kory i zaokrąglania wyników na dokładność określania miąższości dłużyc świerka pospolitego z położeń górskich. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 56 (2): 138-148. [MNiSW=7]

    Szyc K., Kędziora W., Dominiecki A., Poniecki M., Lecyk M., Sagan J., Wojtan R., Tomusiak R. 2018. Cechy biometryczne sosny czarnej i sosny zwyczajnej na wydmach nadmorskich w rezerwacie Mierzeja Sarbska. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 56 (2): 44-54. [MNiSW=7]

    Trzciński G., Moskalik T., Wojtan R. 2018. Total Weight and Axle Loads of Truck Units in the Transport of Timber Depending on the Timber Cargo. Forests 9(4), 164; doi.org/10.3390/f9040164 [IF=1.956; MNiSW=30]

    Wojtan R., Tomusiak R. 2018. Wpływ czynników meteorologicznych na wielkość przyrostów radialnych sosny wejmutki z Płaskowyżu Rybnickiego. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 57: 18-25. [MNiSW=7]


    2019

    Bałazy R., Ciesielski M., Waraksa P., Zasada M., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Deforestation processes in the Polish Mountains in the context of terrain topography. Forests 10, 1027; doi:10.3390/f10111027 [IF=2,116; MNiSW=100 (30)]

    Bałazy R., Zasada M., Ciesielski M., Waraksa P., Zawiła-Niedźwiecki T. 2019. Forest dieback processes in the Central European mountains in the context of terrain topography and selected stand attributes. Forest Ecology and Management 435: 106-119 [IF=3,126; MNiSW=200 (45)]

    Bilek M., Sosnowski S., Tomusiak R., Oktaba J., Staniszewski P. 2019. Zmienność dobowej wydajności i wybranych parametrów fizycznych soku brzozowego (Variability of daily productivity and selected physical parameters of birch sap). Sylwan 163(6): 443-451 [IF=0,691; MNiSW=40 (15)]

    Bronisz K. 2019. Modelowanie cech drzew i drzewostanów z wykorzystaniem modeli efektów mieszanych (Modeling of the tree and stand parameters using mixed-effects models). Sylwan 163(7): 564-575 [IF=0,691; MNiSW=40 (15)]

    Bronisz K. Zasada M. 2019. Comparison of Fixed-and Mixed-effects Approaches to Taper Modeling for Scots Pine in West Poland. Forests 10(975), doi:10.3390/f10110975 [IF= 2.116; MNiSW=100 (30)]

    Bronisz K., Gruchała A., Zasada M. 2019. Modelowanie grubości kory wzdłuż pnia za pomocą modeli zbieżystości. Sylwan 163(6): 469-478 [IF=0,691; MNiSW=40 (15)]

    Härkönen S., Neumann M., Mues V., Berninger F., Bronisz K., Cardellini G., Chirici G., Hasenauer H., Koehl M., Lang M., Merganicova K., Mohren F., Moiseyev A., Moreno A., Mura M., Muys B., Olschofsky K., Del Perugia B., Rørstad P.K., Solberg B., Thivolle-Cazat A., Trotsiuk V., Mäkelä A. 2019. A climate-sensitive forest model for assessing impacts of forest management in Europe. Environmental Modelling & Software 115, 128–143. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.02.009 [IF=4,552; MNiSW= 140 (40)]

    Hycza T., Ciesielski M., Zasada M., Bałazy R. 2019. Application of Black-Bridge Satellite Imagery for the Spatial Distribution of Salvage Cutting in Stands Damaged by Wind. Croatian Journal of Forest Engineering 40(1): 125-138 [IF=2,258; MNiSW=100 (20)]

    Janeczko E., Fialová J., Tomusiak R., Prochazkova P. 2019. Bieganie jako forma rekreacji w lasach Polski i Republiki Czeskiej – zalety i wady (Running as a form of recreation in the Polish and Czech forests – advantages and disadvantages). Sylwan 163(6): 522-528 [IF=0,691; MNiSW=40 (15)]

    Lachowicz H., Bieniasz A., Wojtan R. 2019. Variability in the basic density of silver birch wood in Poland. Silva Fennica vol. 53 no. 1 article id 9968. https://doi.org/10.14214/sf.9968 [IF=1,683; MNiSW=70 (30)]

    Lachowicz H., Wróblewska H., Sajdak M., Komorowicz M., Wojtan R. 2019. The chemical composition of silver birch (Betula pendula Roth.) wood in Poland depending on forest stand location and forest habitat type. Cellulose 26: 3047–3067 [IF=3,917; MNiSW=100]

    Lachowicz H., Wróblewska H., Wojtan R., Sajdak M. 2019. The effect of tree age on the chemical composition of the wood of silver birch (Betula pendula Roth.) in Poland. Wood Science and Technology 53 (5): 1135–1155 [IF=1,912; MNiSW=200]

    Polkowski K., Zarzyński P., Tomusiak R. 2019. Dokładność sposobów określania miąższości dłużyc bez kory według normy PN−D−95000:2002 na przykładzie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z terenu Nadleśnictwa Płaska (Accuracy of methods to determine under bark volume of logs according to the PN−D−95000:2002 standard – a case study of Scots pine (Pinus sylvestris L.) from the Płaska Forest District). Sylwan 163(6): 460-468 [IF=0,691; MNiSW=40 (15)]

    Stereńczak K., Mielcarek M., Wertz B., Bronisz K., Zajączkowski G., Jagodziński A., Ochał W., Skorupski M. 2019. Factors influencing the accuracy of ground-based tree-height measurements for major European tree species. Journal of Environmental Management. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.09.100 [IF=4,865; MNiSW=100 (35)]


    2020

    .


    2021

    .

    by SPDiNoPL ©. Last update: 14/11/2019; please visit also WULS-SGGW Library for publications from 2006.

    Narzędzia osobiste
    Zaloguj