photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10
Jesteś w: Start Aktualności Komunikat rektora SGGW z 17.03.2020

Komunikat rektora SGGW z 17.03.2020

Ostatnio zmodyfikowane 2020-03-17 19:52
Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, rektor SGGW wystosował komunikat do społeczności akademickiej o funkcjonowaniu uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Komunikat
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 17 marca 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzanie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.:

  1. Wprowadza się zasadę pracy zdalnej. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uzgodnienia z pracownikami zakresu i czasu trwania pracy zdalnej oraz nadzorowania efektów tak świadczonej pracy. Pracownicy wykonujący pracę zdalną pozostają w ciągłej dyspozycji pracodawcy. Osoby pracujący zdalnie wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami przełożonego i są dostępne w godzinach pracy pod adresami poczty elektronicznej oraz telefonami służbowymi, jeżeli nimi dysponują.
  2. Kierownicy zobowiązani są do zapewnienia ciągłości pracy jednostek przez organizację dyżurów i wskazanie minimalnej liczby osób, które będą osobiście wykonywały pracę w tych jednostkach w godzinach jej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Instytutów, Dziekanatów, Centrum Informatycznego oraz Kwestury.
  3. Na Wydziałach należy zapewnić organizację pracy umożliwiającą terminowe wprowadzenie danych do systemu POL-on.
  4. Zobowiązania Uczelni, takie jak wypłata wynagrodzeń i stypendiów, są realizowane zgodnie z harmonogramami. Pozostałe sprawy finansowe rozpatrywane są zgodnie z informacjami podanymi przez Kwesturę.
  5. Należy zapewnić prawidłowy obieg dokumentów księgowych, w tym formularza opisu dowodu księgowego.
  6. Jednostki organizacyjne Uczelni nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach Kierownik jednostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem środków ostrożności.
  7. Wprowadza się ograniczenia kontaktów bezpośrednich, z jednoczesną rekomendacją rozpatrywania spraw w drodze elektronicznej lub telefonicznej.
  8. Wejścia do budynków SGGW zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do podania do Biura Rektora (rektor@sggw.pl) do dnia 18 marca br. do godz. 14.00 numerów telefonów, adresów mailowych, adresów kontaktowych w systemie EZD, informacji o organizacji pracy oraz o trybie załatwiania spraw.
Nawigacja
Narzędzia osobiste
Zaloguj