photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Badania

UŻYTKOWANIE LASU jako integralna część gospodarowania zasobami leśnymi zachowuje ścisły związek zarówno w czasie jak i w przestrzeni z innymi działami leśnictwa. W zakresie hierarchii celów wielofunkcyjnego leśnictwa realizuje cele hodowli i urządzania lasu oraz ochrony lasu. W zakresie umiejętności czerpania bezpośrednich korzyści z wszystkich funkcji lasu – pełni rolę wiodącą. W zakresie samorealizacji człowieka i społeczeństw – stymuluje rozwój i opisuje ograniczenia. UŻYTKOWANIE LASU zachowuje związek nie tylko z innymi działami leśnictwa, ale również z różnymi gałęziami gospodarki. Dlatego też profil zainteresowań badawczych Katedry jest bardzo szeroki i dotyczy takich zagadnień jak pozyskanie drewna, transport leśny, nauka o surowcu drzewnym, ergonomia i ochrona pracy, inżynieryjne zagospodarowanie lasu, turystyczne i rekreacyjne użytkowanie lasu z zazębieniem problematyki obejmującej konsekwencje określonej polityki leśnej, zmian klimatycznych, planowania przestrzennego oraz przepływów międzygałęziowych .

W bieżącym folderze brak elementów.

Narzędzia osobiste
Zaloguj